Loading...
Özel Hukuk Departmanımız Sigorta Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku ana başlıkları altında ilgili avukatlarımız tarafından muhtelif davaların takibini gerçekleştirmektedir.

Sigorta Hukuku alanında; sigorta zarar tazminat davaları, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta sözleşmeleri ve sigorta hukuku alanındaki diğer işlem davaları Özel Hukuk Departmanı bünyesinde takip edilmektedir. İş kazalarından doğan tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve ölüm ve maluliyete ilişkin sigorta tazminat davaları, ferdi kazalar ile mal ve diğer tazminatlar hakkındaki davaların tümü Özel Hukuk Departmanı görev tanımındadır. 

İş kazalarından doğan tazminat davaları, araç değer kaybına ilişkin maddi tazminat, tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları ile yangından doğan tamzinat davaları, havacılık sigortası ile ilgili davalar ve deniz sigortası ile ilgili davalar  Özel Hukuk Departmanınca takip edilmektedir.  Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin sigorta sorunları veya brokerlik ve acente mevzuatı hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Aile Hukuku alanında; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, evlenmeye izin, mal rejimleri, nafaka davaları, velayet ve değiştirilmesine dair davalar, babalık ve soy bağının reddi davaları Özel Hukuk Departmanı bünyesinde yürütülmektedir. 

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması, ailenin korunması hakkında kanun kapsamında koruma kararı alınması, aile konutu şerhi tesisi, vesayet davaları, evlat edinme, evlenmenin hükümsüzlüğü ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, maddi manevi tazminat ve diğer aile hukukuna ilişkin işlem ve davaları bu departman tarafından takip edilmektedir. 

Ticaret Hukuku alanında; şirket danışmanlık hizmetleri ve kuruluşların sözleşmelerinin hazırlanması, şirket devralma veya birleşmeleri ile ticaret sözleşmelerinin tanzim ve müzakeresi işlemleri, ticaret ünvanına tecavüz ve haksız rekabete dair davalar, ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu, ticari sözleşmelerin yorumlanması, revize edilmesi ve hazırlanması işlemleri, hissedarlık sözleşmesi, distribütörlük-sözleşmesi, Joint ventures, Franchising sözleşmesi, satım sözleşmesi, mal alım sözleşmesi, acente sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş akitleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ile deniz ticaret hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki problemleri hakkında danışmanlık süreçleri bu departman tarafından yapılmaktadır. 

Miras Hukuku alanında; veraset ilamına ilişkin işlemler, ölüme bağlı tasarruf ve tenkis davaları, vasiyetname, miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesi iptali davaları, mirasın reddine ilişkin işlemler ve miras sebebiyle istihkak davaları da Özel Hukuk Departmanı bünyesinde yürütülmektedir. 

Borçlar Hukuku alanında; maddi ve manevi tazminat davaları, sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar, muvaazadan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları, şahıs haklarının zedelenmesi nedeniyle tazminat davaları, basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat davaları, kira hukukundan kaynaklanan sözleşme tanzimi, kira alacağı, tahliye ve kira bedelinin tespiti gibi davalar, kat mülkiyetinden kaynaklı davalar ile taşınmaz hukukundan kaynaklanan davaların takibi Özel Hukuk Departmanınca yürütülmektedir. El atmanın önlenmesi, Müdahalenin men'i, ecrimisil davası, ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu) ve kamulaştırma davaları da bu departmanın görev tanımı içerisinde yer almaktadır. 

Departman Künyesi