Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİGAT

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8760

K. 2012/24211

T. 10.7.2012

• USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Edildiğinden Satış İlanının Vekile Tebliği Gereği - Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )

• VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞAT (Borçlu Şirketin Vekille Temsil Ediliğinden Tebliğatın Vekile Yapılması Gerektiği )

• USULSÜZ TEBLİĞAT (Satış İlanının Vekil Yerine Asile Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Bunun İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )

7201/m. 11

1136/m. 41

2004/m. 134/2

1086/m. 62,68

6100/m. 297

ÖZET : Dava, borçlu şirketin vekille temsil edilmesine rağmen vekile satış ilanının tebliğ edilmediğinden ihalenin feshi istemine ilişkindir.Satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Seçil Parkan, tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değilse de,

Borçlu S... D... Demir İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin, takipte vekille temsil edilmesine rağmen satış ilanının vekiline tebliğ edilmediği sebebiyle ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 11., Avukatlık Kanunu`nun 41. ve H.U.M.K.`nun 62., 68. maddeleri gereğince vekil takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Buna göre mahkemece icra takip dosyası incelenerek borçlunun vekille temsil edilip edilmediği belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan mahkemece satış ilanı tebligatının usulüne uygun olduğu kabul edildiğine göre, istemin İ.İ.K.`nun 134/2. maddesi süre aşımı sebebiyle reddine karar verilerek şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmemesi gerekirken şikayetin esasının incelenerek borçlunun para cezasına mahkum edilmesi ve yine 6100 Sayılı H.M.K.`nın 297/ç bendine göre kanun yolunun gerekçeli kararda belirtilmesi gerekirken mahkemece gösterilmemesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube