Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNE ATILMAYAN İMZA,KEŞİDECİ ŞİRKET YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU VE ŞİRKETİN SORUMLU OLMASI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5967

K. 2012/24221

T. 12.7.2012

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Senedin Keşideci Bölümünde Şirket Temsilcisinin Şirket Kaşesi Üzerinde Atılı İmzasının Şirketi Açığa Atılı Diğer İmzanın İse İmza Sahibini Sorumlu Kılacağının Kabulü )

• ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNE ATILMAYAN İMZA (Eldeki Davada İki Bono Dışındaki Bonolar Üzerinde Şirket Yetkilisinin Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığının Gözetileceği - Şirket Kaşesi Üzerine Atılı İmzalardan Şirketin Sorumlu Olacağının Kabulü )

• ŞİRKET YETKİLİSİNİN AÇIĞA ATMIŞ OLDUĞU İMZA (Şirketin Sorumluluğu İçin Şirket Kaşesi Üzerinde Şirket Yetkilisinin İmzasının Bulunması Gereği - İki Bono Dışındaki Bonolar Üzerinde Şirket Yetkilisinin Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığı )

• KEŞİDECİ ŞİRKET YETKİLİSİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU (Şirket Kaşesi Üzerine Atılmayan Şirket Yetkilisine Ait İmza - Eldeki Davada İki Bono Dışındaki Bonolar Üzerinde Şirket Yetkilisinin Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )

• ŞİRKETİN SORUMLU OLMASI (Şirketin Sorumluluğu İçin Şirket Kaşesi Üzerinde Şirket Yetkilisinin İmzasının Bulunması Gereği - İki Bono Dışındaki Bonolar Üzerinde Şirket Yetkilisinin Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığı/İtirazın İptali Davası )

2004/m. 67

6762/m. 613,614/1,688/7

ÖZET : Dava, kambiyo senetlerine mahsus icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Şirketin münferiden temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza kendisini sorumlu kılar. Sorumluluk doğması için keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki 2. imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir. Eldeki davada, iki senet dışındaki bonolarda keşide yerinde her iki imzanın da şirket kaşesi üzerine atılı olduğu görülmektedir. Senedin keşideci bölümünde şirket ve şirket temsilcisinin (aynı kişinin )elinden çıkmış iki imzasının bulunması halinde ve imzalayanın şirket temsilcisi olması durumunda imzalardan şirket kaşesi üzerine atılanın şirketi, açığa atılan diğer imzanın da imza sahibinin şahsı adına atılmış olduğunun kabulü zorunludur.Bu durumda iki bono dışındaki bonolar yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şirket yetkilisini şahsen sorumlu tutacak şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel Tercan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları, yerinde değil ise de;

T.T.K.nun 688/7. maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıması için "senedi tanzim edenin imzasını" ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir. T.T.K.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken 589. maddesi gereğince şirketin münferiden temsile yetkili temsilcinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine T.T.K.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 613 ve 614/1. maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır. Aval için sadece imza yeterli olup, ayrıca ad ve soyadının yazılması gerekli değildir.

Bu açıklamalar ışığında sorumluluk doğması için keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki 2. imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir (HGK.nun 5.10.2011 tarih ve 2011/12-480 Sayılı kararı ).

Somut olayda 26.12.2008 tanzim, 30.9.2009 vade, 2.780 TL miktarlı bono dışındaki bonolarda keşide yerinde her iki imzanın da şirket kaşesi üzerine atılı olduğu görülmektedir.

Dosyada mevcut 17.4.2008 tarih ve 3129 yevmiye numaralı Kırıkkale 2. Noterliğince düzenlenmiş imza sirkülerinin incelenmesinde; senetlerin tanzim tarihi itibariyle Hakan T.`un borçlu şirketi münferiden temsile yetkili olduğu görülmektedir.

Senedin keşideci bölümünde şirket ve şirket temsilcisinin (aynı kişinin )elinden çıkmış iki imzasının bulunması halinde ve imzalayanın şirket temsilcisi olması durumunda imzalardan şirket kaşesi üzerine atılanın şirketi, açığa atılan diğer imzanın da imza sahibinin şahsı adına atılmış olduğunun kabulü zorunludur.

Bu durumda 26.12.2008 tanzim, 30.9.2009 vade, 2.780 TL miktarlı bono dışındaki bonolar yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aval sıfatıyla imzası bulunan şirket yetkilisini şahsen sorumlu tutacak şekilde yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube