Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12093

K. 2012/12583

T. 18.12.2012

* MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL ( İcra Takibine Karşı Borçlunun Faize İtiraz Ettiği - Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulacağı/Kıdem Tazminatı Talebi )

* KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL ( İcra Takibine Karşı Borçlunun Faize İtiraz Ettiği - Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulacağı )

* FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI ( İşçilik Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Karşı Borçlunun Faize İtiraz Ettiği - Kıdem Tazminatı İçin Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Araştırma Yapılacağı )

* HAKKIN DOĞUM TARİHİ ( Kıdem Tazminatı Talebi/Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulması Gereği - Takip Tarihine Kadar Faiz Miktarının Belirleneceği) 2004/m. 16,32 1475/m.14

ÖZET: Dava, kıdem tazminatı alacağının tahsili için başlatılan icra takibine borçlunun faiz itirazına ilişkindir. Bu durumda kıdem tazminatı için tarafların bildirdikleri bankalardan hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır. Bu ilkeye uygun olmayan bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı İstanbul 6. İş Mahkemesinin 2008/567 Esas, 2011/1020 Karar sayılı ilamında 31.555,00 TL kıdem tazminatının 11.08.2008 aktin faizi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi, diğer alacakların yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda, kıdem tazminatı faizi ile oranına ve diğer işçi alacaklarına uygulanan faizin fazla olduğunu ileri sürmüştür.

Borçlu tarafından faiz oranlarının uygulanmasını istediği banka adları bildirilmiş, alacaklı tarafından bildirilmemiştir.

Ziraat Bankası tarafından 11.08.2008 - 18.01.2012 tarihleri arasında en yüksek mevduat faiz oranının %13 olduğu bildirilmiş birer yıllık dönem faizleri ayrı ayrı bildirilmemiştir.

HGK.nun 20.09.2006 tarih, 2012/594-534 sayılı kararında da vurgulandığı üzere bu durumda kıdem tazminatı için mahkemece yapılacak iş; tarafların bildirdikleri bankalardan hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır. Bu ilkeye uygun olmayan bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA ve taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 18.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube