Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SÜRELİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURT.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2007/1420

K. 2011/1555

T. 15.12.2011

• SÜRELİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirketlerce Yerinde İncelemenin Engellendiği Açık Bulunduğundan Davacılara Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

• REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Süreli Para Cezası Verilmesine İlişkin - Davacı Şirketlerce Yerinde İncelemenin Engellendiği Açık Bulunduğundan Davacılara 4054 S. Yasa`nın 17/1-D Md. Uyarınca Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

• YERİNDE İNCELEME ( Etkinliğinden Beklendiği Üzere Delillerin Kaybolmaması ve Karartılmaması İçin Mümkün Olan En Kısa Zamanda Yerinde İncelemeye Başlanılamadığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

4054/m.15161727

         ÖZET : Dava, davacı şirketlerin yerinde incelemeyi engellediğinden bahisle ayrı ayrı süreli para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Raportörlerce Kanun`un ilgili maddeleri uyarınca süreli para cezası verilebileceği, bu davranışın verilmesi muhtemel esasa ilişkin cezada ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilebileceği belirtilerek, bu konudaki Rekabet Kurulu kararı ve uygulamaları ile Danıştay kararlarının hatırlatılmasına rağmen yerinde inceleme yapılmasına izin verilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edildiği, bunun üzerine Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nden kararın alındığı ve söz konusu kararla birlikte aynı gün tekrar anılan şirketlere gidildiği, yerinde incelemenin ancak bu kararla saat 16:30`da başlamak suretiyle yapılabildiği, söz konusu olayda, aynı gün mahkeme kararı alınmak suretiyle yerinde inceleme yapıldığı, ancak bu durumun beş buçuk saatlik bir gecikmeye neden olduğu, bu nedenle de yerinde incelemenin etkinliğinden beklendiği üzere delillerin kaybolmaması ve karartılmaması için mümkün olan en kısa zamanda yerinde incelemeye başlanılamadığının anlaşıldığı; bu durumda, davacı şirketlerce yerinde incelemenin engellendiği açık bulunduğundan, davacılara 4054 sayılı Yasa`nın 17/1-d maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

             İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.12.2006 günlü, E:2005/8957, K:2006/4722 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacılar tarafından istenilmektedir.

             Savunmanın Özeti: Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

             Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan`ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

        Danıştay Savcısı Mürteza Güler`in Düşüncesi: Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

       Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

              Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davacı şirketlerin yerinde incelemeyi engellediğinden bahisle ayrı ayrı süreli para cezası verilmesine ilişkin 2.6.2005 günlü, 5-38/511-121 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

           Danıştay Onüçüncü Dairesi 13.12.2006 günlü, E:2005/8957, K:2006/4722 sayılı kararıyla; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`un 15., 16., 17. ve 27. madde hükümlerinin birlikte incelenmesinden, Rekabet Kurulu`nun bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde istenen bilgilerin hiç verilmemesi, eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak verilmesi durumunda 16/1-b maddesinde belirtilen tutarda para cezasını, yerinde incelemenin engellenmesi halinde ise engellemenin sürdüğü her gün için 17/1-d maddesinde belirtilen para cezasını verebileceğinin açık olduğu; davacı şirketler hakkında Rekabet Kurulu kararıyla yürütülen ön araştırma ve soruşturma çerçevesinde yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen raportörler tarafından, 26.05.2005 tarihinde, saat 10:30`da aynı adreste bulunan davacı şirketlere gidildiği, her iki şirketin de yönetim kurulu üyesi olan M.Y.`un, yerinde incelemenin ancak mahkeme kararıyla yapılabileceği, hukukçularla yapılan görüşmeler sonucunda mahkeme kararı olmadan yerinde inceleme yaptırılmamasını kararlaştırdıklarını ifade ederek, yerinde inceleme yapılmasını engellediği, raportörlerce Kanun`un ilgili maddeleri uyarınca süreli para cezası verilebileceği, bu davranışın verilmesi muhtemel esasa ilişkin cezada ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilebileceği belirtilerek, bu konudaki Rekabet Kurulu kararı ve uygulamaları ile Danıştay kararlarının hatırlatılmasına rağmen yerinde inceleme yapılmasına izin verilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edildiği, bunun üzerine Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nden 2005/678 sayılı kararın alındığı ve söz konusu kararla birlikte aynı gün tekrar anılan şirketlere gidildiği, yerinde incelemenin ancak bu kararla saat 16:30`da başlamak suretiyle yapılabildiği, söz konusu olayda, aynı gün mahkeme kararı alınmak suretiyle yerinde inceleme yapıldığı, ancak bu durumun beş buçuk saatlik bir gecikmeye neden olduğu, bu nedenle de yerinde incelemenin etkinliğinden beklendiği üzere delillerin kaybolmaması ve karartılmaması için mümkün olan en kısa zamanda yerinde incelemeye başlanılamadığının anlaşıldığı; bu durumda, davacı şirketlerce yerinde incelemenin engellendiği açık bulunduğundan, davacılara 4054 sayılı Yasa`nın 17/1-d maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

            Davacılar, şirketlerin yerinde incelemeyi engellemediklerinden bahisle kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

          SONUÇ : Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların temyiz isteminin reddine, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.12.2006 günlü, E:2005/8957, K2006/4722 sayılı kararının ONANMASINA, 15.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 ULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube