Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8509

K. 2012/28354

T. 27.11.2012

* EVLİLİK BİRLİĞİNİN KURULMASI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN ÖDENMESİ TALEBİ ( Davacı Kadının Talebinin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Bağımsız Bir Talep Olarak Genel Hükümlere Tabi Olacağı )

* DÜĞÜN İÇİN YAPILAN HARCAMALARDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kocanın Ev Eşyası Gibi Harcamaların Karşılığı Olarak Tazminat Talep Ettiği/Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Başvuru Harcı Alınmayacağı/Nispi Harcın İse Yatırılması İçin Süre Verileceği )

* BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Evlilik Birliğinin Kurulması İçin Yapılan Harcamalara İlişkin Talebinin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Aile Mahkemesinin Görevli Olmayacağı )

* BOŞANMA DAVASININ EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN DAVA ( Kocanın Ev Eşyası Gibi Harcamaların Karşılığı Olarak Tazminat Talep Ettiği/Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Başvuru Harcı Alınmayacağı/Nispi Harcın İse Yatırılması İçin Süre Verilmesi Gereği )

* HARÇ İKMALİ ( Kocanın Ev Eşyası Gibi Harcamaların Karşılığı Olarak Tazminat Talep Ettiği/Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Başvuru Harcı Alınmayacağı/Nispi Harcın İse Yatırılması İçin Süre Verilmesi Gereği )

* BAŞVURU HARCI ( Kocanın Ev Eşyası Gibi Harcamaların Karşılığı Olarak Tazminat Talep Ettiği/Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Başvuru Harcı Alınmayacağı )

* SOSYAL VE EKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI ( Boşanma Davası - Yeterince Araştırılmadan Tedbir ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )

* TEBİR VE YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumu Yeterince Araştırılmadan Tedbir ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği ) 4787/m.4 1086/m.8 492/m. 30, 32

ÖZET: Davacı kadının evlilik birliğinin kurulması için yaptığı harcamalara ilişkin talebi; boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, bağımsız bir talep olarak genel hükümlere tabidir. Davanın genel görevli mahkemede görülmesi gereklidir.

Davalı-davacı koca karşı dava dilekçesiyle düğün için yapılan takı ev eşyası gibi harcamaların karşılığı olarak maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalı-davacının bu talepleri boşanmanın eki niteliğind değildir; harca tabidir. Başvurma harcı alınması gerekmez ise de; bu taleple ilgili nispi peşin harç alınmamıştır. Harca tabi davalarda, alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamayacağı gibi; harç eksik alınmış ise, tamamlanmadan davaya devam olunamaz. Mahkemece alacak miktarı üzerinden hesaplanacak nispi peşin harcın yatırılması için davalı-davacı kocaya uygun süre verilmesi gerekir.

Mahkemece tarafların ekonomik ve sosyal durumu yeterince araştırılmadan ve araştırma sonucu gelir saptanması halinde de gelirlerinin kendilerini yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı değerlendirilmeden tedbir ve yoksulluk nafakası takdiri hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının evlilik birliğinin kurulması için yaptığı harcamalara ilişkin talebi; boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, bağımsız bir talep olarak genel hükümlere tabidir. Bu talep yönünden Aile Mahkemesi görevli olmayıp (4787 s.K.md.4). davanın genel görevli mahkemede görülmesi gereklidir (HUMK.md.8/1). Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Bu bakımdan; davacı kadının bu talebine ilişkin davasının boşanma davasından ayrılarak, bu teleple ilgili görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esası hakkında hüküm kurulması usul ve yasava aykırıdır.

3-Davalı-davacı koca karşı dava dilekçesiyle düğün için yapılan takı ev eşyası gibi harcamaların karşılığı olarak 15.000 TL. maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalı-davacının bu talepleri boşanmanın eki niteliğinde değildir; harca tabidir. Dava açılırken alınan başvurma harcı dilekçedeki bütün talepleri kapsadığından; başvurma harcı alınması gerekmez ise de; bu taleple ilgili nispi peşin harç alınmamıştır. Harca tabi davalarda, alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamayacağı gibi; harç eksik alınmış ise, tamamlanmadan davaya devam olunamaz (Harçlar Kanunu m.30-32). Açıklanan nedenle; mahkemece alacak miktarı üzerinden hesaplanacak nispi peşin harcın yatırılması için anılan 32. madde gereğince davalı-davacı kocaya uygun süre verilmesi; tamamlandığında davaya devam olunarak davanın esasına girilmesi; yatırılmadığı takdirde ise, anılan 30. madde uyarınca işlem yapılması gerekirken; yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.

4-Davalı-davacı kocanın ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için yazılan müzekkere kocanın adreste bulunmaması nedeniyle iade edildiği gibi; bir kısım davalı-davacı tanıklarının kocanın çalışmadığını belirtmesine karşılık, davalı-davacı vekilinin daha önce reddedilen boşanma dosyası kapsamında davalı-davacı kocanın çalıştığını beyan ettiği ve buna ilişkin fotoğraflar da sunduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan; mahkemece tarafların ekonomik ve sosyal durumu yeterince araştırılmadan ve araştırma sonucu gelir saptanması halinde de gelirlerinin kendilerini yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı değerlendirilmeden davalı-davacı koca yararına tedbir ve yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hümün yukarda 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 27.11.2012 tarihinde karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube