Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAHLİYE DAVASI ( Mahkemece Aslolan Kısa Kararda Mevzuata Uygun Hüküm Fıkrası Oluşturulmamış Sadece "Önceki Kararda Direnilmesine" Denilerek Önceki Karara Atıf Yapılmakla Yetinildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/6-1211

K. 2012/1090

T. 5.12.2012

• TAHLİYE DAVASI ( Mahkemece Aslolan Kısa Kararda Mevzuata Uygun Hüküm Fıkrası Oluşturulmamış Sadece "Önceki Kararda Direnilmesine" Denilerek Önceki Karara Atıf Yapılmakla Yetinildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )

• DİRENME KARARI ( Mahkemece Aslolan Kısa Kararda Mevzuata Uygun Hüküm Fıkrası Oluşturulmamış Sadece "Önceki Kararda Direnilmesine" Denilerek Önceki Karara Atıf Yapılmakla Yetinilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Tahliye Davası )

6100/m.294

ÖZET : Tahliye davasında mahkemece aslolan kısa kararda mevzuata uygun hüküm fıkrası oluşturulmamış sadece "önceki kararda direnilmesine" denilerek önceki karara atıf yapılmakla yetinilmiştir. Davacının istemleri dikkate alınarak infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde açık, anlaşılır ve usulün aradığı niteliklere haiz bir kısa karar ve buna uygun gerekçeli karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki "tahliye" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 3.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 22.12.2011 gün ve 2011/1788 E- 2011/1830 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesi`nin 29.03.2012 gün ve 2012/1790 E.-2012/4994 K. sayılı ilamıyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 297.maddesinde belirtilmiştir. Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

HMK.nun 294.maddesinin 3 fıkrasında ise “Hükmün tefhimi herhalde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin yukarıda açıklanan kurallara uygun düşmeyeceği de aşikardır.

Nitekim, Yargıtay`ın yerleşmiş görüşü de bu yöndedir ( Hukuk Genel Kurulu`nun 19.6.1991 gün 323/391 sayılı;10.09.1991 gün 281-415 sayılı; 25.9.1991 gün 355-440 sayılı; 05.12.2007 gün ve 2007/3-981/936 sayılı; 23.01.2008 gün ve 2008/14-29/4 sayılı; 05.10.2011 gün 2011/20-607,604 kararları ).

Somut olaya gelince; mahkemece aslolan kısa kararda yukarıda açıklanan mevzuata uygun hüküm fıkrası oluşturulmamış sadece "önceki kararda direnilmesine" denilerek önceki karara atıf yapılmakla yetinilmiştir.

Bu durumda, yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde usulün öngördüğü anlamda oluşturulmuş bir hüküm bulunmadığı gibi, direnme kararlarını denetleyen Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenebilecek nitelikte teknik anlamda bir direnme hükmü de bulunmadığı her türlü duraksamadan uzaktır.

Şu durumda mahkemece yapılacak iş; davacının istemleri dikkate alınarak infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde açık, anlaşılır ve usulün aradığı niteliklere haiz bir kısa karar ve buna uygun gerekçeli karar verilmesi olmalıdır.

Mahkemenin, yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan biçimde usulün öngördüğü niteliklere haiz bulunmayan kararı usul ve yasaya uygun değildir.

Direnme kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Direnme kararının yukarıda gösterilen nedenden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı H.U.M.K.`nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, aynı Kanun`un 440/III. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube