Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 2011/1827

K. 2012/390

T. 13.3.2012.......

• SORUŞTURMANIN MÜKERRER YAPILAMAMASI (Daha Önce Soruşturulan ve İlgilisi İçin Karara Bağlanan Eylem - Şüpheli Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )

• LUZUM-U MUHAKEME KARARI (Aynı Eylemle İlgili Olarak Şüpheli Hakkında Mükerrer Olarak Verilen Yetkili Kurulun Kararının Doğru Bulunmadığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI (Aynı Eylemle İlgili Olarak Şüpheli Hakkında Mükerrer Olarak Verilen Yetkili Kurulun Lüzum-u Muhakeme Kararının Doğru Bulunmaması )

2547/m. 53

5237/m. 257

ÖZET : Aynı eylemle ilgili olarak şüpheli hakkında mükerrer olarak verilen Yetkili Kurulun lüzum-u muhakeme kararı doğru değildir. Şüpheli hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir.

DAVA : Şüpheli : ... - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Suçu : Bazı kanser hastalarına hukuka ve etik kurallara aykırı olarak kök hücre tedavisi ve tümör aşısı uygulamak suretiyle hastalar üzerinde deney yapmak

Suç Tarihi : 2007 Yılı ve öncesi

İncelenen Karar : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 16.9.2011 tarih ve 2011/13 sayılı lüzum-u muhakeme kararı

Karara İtiraz Edenler : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen ... vekili Av. ... ve şikayetçi ...

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 19.10.2011 tarih ve 20854 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen ve şikayetçi tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Fatih Karaman`ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

KARAR : Dosyanın incelenmesinden, şüphelinin "Tümör lizatla yüklü dentritik hücre aşısı (kanser aşısı )" isimli çalışmasının 2007 yılında yayımlanması üzerine şikayetçinin 17.2.2011 tarihli dilekçe ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 16.9.2011 tarih ve 2011/13 sayılı kararıyla şüphelinin lüzum-u muhakemesine karar verildiği, bu karara karşı şüphelinin itiraz ettiği, şikayetçinin de 17.2.2011 tarihli dilekçesinde hakkında suç duyurusunda bulunduğu iki kişi için Kurulun 16.9.2011 tarih ve 2011/13 sayılı kararında men-i muhakeme kararı verildiğini belirterek söz konusu karara itiraz ettiği görülmekle birlikte, şikayet edilen iki kişinin soruşturma kapsamı dışında bırakıldığı ve haklarında Kurul tarafından men-i muhakeme kararı verilmediği, dolayısıyla Kurul kararının men- i muhakemeye ilişkin bir kısmı bulunmadığı gibi ortada şikayetçinin itiraz edebileceği nitelikte bir Kurul kararı da olmadığı, diğer taraftan Kurul kararında, şüphelinin "bazı kanser hastalarına hukuka ve etik kurallara aykırı olarak kök hücre tedavisi ve tümör aşısı uygulamak suretiyle hastalar üzerinde deney yapmak" eylemi nedeniyle lüzum-u muhakemesine karar verilmiş ise de, aynı eylemle ilgili olarak şüpheli hakkında daha önce yapılan soruşturma sonucunda Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından verilen 5.11.2007 tarih ve 2007/23 sayılı men-i muhakeme kararının Yasa gereği incelemesi üzerine Dairemizin 25.12.2007 tarih ve E: 2007/1401, K: 2001/1540 sayılı kararıyla, söz konusu men-i muhakeme kararının bozulmasına, ...`nın Türk Ceza Kanununun 257`nci maddesi gereğince lüzum-u muhakemesine karar verildiği, bu dosyada ise, aynı eyleme ilişkin olarak mükerrer soruşturma yapıldığı ve Kurul kararı alındığı anlaşıldığından,

SONUÇ : Aynı eylemle ilgili olarak şüpheli hakkında mükerrer olarak verilen Yetkili Kurulun 16.9.2011 tarih ve 2011/13 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, adı geçen hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine, 13.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube