Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2126

K. 2012/2607

T. 14.2.2012

• BOŞANMA DAVASI ( Affedilmiş veya Hoşgörüyle Karşılanmış Olaylara Boşanma Nedeni Olarak Dayanılamayacağı/Kadın Kocasının Fiziksel Şiddetine Maruz Kalma Olayına Dayanılamayacağı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davalının Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği )

• KUSUR ( Boşanma Davası/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )

• AFFEDİLEN OLAYLARIN BOŞANMA DAVASINA KONU OLMAMASI ( Kadın Kocasının Fiziksel Şiddetine Maruz Kalma Olayına Dayanılamayacağı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davalının Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği )

• FİZİKSEL ŞİDDET ( Affedilmiş veya Hoşgörüyle Karşılanmış Olaylara Boşanma Nedeni Olarak Dayanılamayacağı/Kadın Kocasının Fiziksel Şiddetine Maruz Kalma Olayına Dayanılamayacağı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davalının Ağır Kusurlu Olmayacağı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Boşanma Davası/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )

4721/m.166174

ÖZET : Boşanma davasında; affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara, boşanma nedeni olarak dayanılamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın kocasının fiziksel şiddetine maruz kalma olayına, boşanma nedeni olarak dayanma imkanını yitirmiştir. En son olayda ise tarafların birbirlerine karşılıklı olarak ağır sözlerle hakaret ettikleri bu olay sonucu tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladıkları ve bu sebeple evlilik birliğinin iki tarafın eşit kusurlu bu davranışları sebebiyle temelinden sarsıldığı, boşanma koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalının ağır kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de tarafların aynı oranda kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, verilen boşanma kararı bu sebeple sonucu itibarıyla doğrudur.

Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu davacı için maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru değildir. Bu sebeple davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteminin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Mahkemece davalı koca ağır kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de: yapılan soruşturma ve toplanan delillerden en son Çanakkale 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 2009/603 -558 Esas ve Karar sayılı kararına esas teşkil eden davalı kocanın eşini dövmesi olayından sonra tarafların barışıp bir arada yaşadıklan; böylece davacı kadının bu olayı affettiği en azından hoşgörüyle karşılamış sayılması gerektiği: yine davacı kadın tarafından ileri sürülen eşinin fiziksel şiddet uygulaması sonucu çocuğunu düşürdüğü" iddiasına dair Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/49531 soruşturma sayılı kararıyla da davalı koca hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır. Affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara, boşanma nedeni olarak dayanılamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın kocasının fiziksel şiddetine maruz kalma olayına, boşanma nedeni olarak dayanma imkanını yitirmiştir. En son olayda ise tarafların birbirlerine karşılıklı olarak ağır sözlerle hakaret ettikleri bu olay sonucu tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladıkları ve bu sebeple evlilik birliğinin iki tarafın eşit kusurlu bu davranışları sebebiyle temelinden sarsıldığı, boşanma koşullarının ( T.M.K.md. 166/1 ) gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Hal böyle iken: evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalının ağır kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de: tarafların aynı oranda kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, verilen boşanma kararı bu sebeple sonucu itibarıyla doğru olup: davalının bu yöne dair temyiz itirazlarının reddiyle boşanmaya dair hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA karar verilmesi gerekmiş ( H.U.M.K.md.438/7 ) ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- ) Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu davacı için maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru değildir ( T.M.K.md. 174/1-2 ). Bu sebeple davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş: bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple maddi ve manevi tazminata dair bölümlerinin BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeple boşanma hükmünün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 14.02.2012 tarihinde karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube