Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15159

K. 2012/17103

T. 15.11.2012

* BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU ( Davacının Başvurusunun Kabulüne Rağmen Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verildiği İddiası/İdari Yaptırım Kararının İptali Talebi - Kabahatler Kanunu Uyarınca Karara Karşı Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulacağının Hüküm Altına Alındığı/İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

* İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Bedelli Askerlik Başvurusunun Kabulüne Rağmen Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verildiği İddiası - Kabahatler Kanunu Uyarınca Karara Karşı Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulacağının Hüküm Altına Alındığının Gözetileceği/Adli Yargının Görevli Olduğu )

* YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ ( Davacının Bedelli Askerlik Başvurusunun Kabulüne Rağmen Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verildiği İddiası/İdari Yaptırım Kararının İptali Talebi - Kabahatler Kanunu Uyarınca Karara Karşı Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulacağının Hüküm Altına Alındığının Gözetileceği )

* SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Davacının Bedelli Askerlik Başvurusunun Kabulüne Rağmen Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verildiği İddiası - Kabahatler Kanunu Uyarınca Karara Karşı Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulacağının Hüküm Altına Alındığı/İdari Yargının Görevli Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği ) 111/m.86, 89 5326/m.27

ÖZET : İdari yaptırım kararının iptali talebinde; davacı bedelli askerlik için yaptığı başvurusu kabul edilerek muafiyet belgesi verilmesine rağmen İl İdare Kurulu tarafından hakkında idari yaptırım kararı düzenlendiğini belirtmiştir. Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım kararlarına karşı Sulh Ceza Mahkemesi`ne itiraz edilebileceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Şu durumda, somut olayda görevli yargı yeri idare mahkemeleri değil; Sulh Ceza Mahkemesi`dir. Dolayısıyla, işin idari dava mahiyetinde olduğu gerekçesiyle yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı O. D. vekili tarafından, davalı Elazığ Valiliği aleyhine 01.06.2012 gününde verilen dilekçe ile idari yaptırım kararının iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargı yolu bakımından davanın reddine dair verilen 19.06.2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, idari yaptırım kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde, bedelli askerlik için yaptığı başvurusu kabul edilerek muafiyet belgesi verilmesine rağmen Elazığ İl İdare Kurulu tarafından hakkında 1111 sayılı Yasa uyarınca idari yaptırım kararı düzenlendiğini beyanla, hakkında düzenlenen idari yaptırım kararının iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, işin idari dava mahiyetinde olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerden davacının iptal istemine konu olan işlemin; davacı hakkında 1111 sayılı Askerlik Kanunu`nun 86/1-2 ve 89. maddeleri gereğince düzenlenen Elazığ Valiliği İl İdare Kurulu`nun 2012/12 Karar no`lu 10.01.2012 tarihli idari yaptırım kararı olduğu, 1111 sayılı Kanunun 89/6. maddesinde "Bu madde uyarınca verilen idarî para cezaları hakkında 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen kanun yoluna müracaat edilebilir." düzenlemesinin bulunduğu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu`nun 27/1. maddesinde ise idari yaptırım kararlarına karşı Sulh Ceza Mahkemesi`ne itiraz edilebileceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Şu durumda, somut olayda görevli yargı yeri idare mahkemeleri değil; Sulh Ceza Mahkemesi`dir. Dolayısıyla, işin idari dava mahiyetinde olduğu gerekçesiyle yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 15.11.2012 oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube