Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) Tahsil Harcı Alınmaksızın Haczin Kaldırılması Talebi, Hacizlerin Kaldırılması Talebinin Alacağın Haricen Ödendiğine Karine Tesşkil Etmesi, Tahsil Harcı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12603

K. 2011/31472

T. 29.12.2011

• HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği - Kaldırılması İçin Yasa Hükmüne Uygun Olarak Tahsil Harcının Ödenmesi Zorunluluğu )

• ALACAĞIN HARİCEN TAHSİL EDİLMESİ ( Alacaklının Haczin Tahsil Harcı Alınmaksızın Kaldırılması Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddi - Talebin Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği )

• TAHSİL HARCI ( Haczin Kaldırılması İstemi - Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceği/Yasa Hükmüne Uygun Olarak Tahsil Harcının Ödenmesi Zorunluluğu )

492/m. 23

ÖZET : Alacaklı, borçlu adına kayıtlı taşınmazlar üzerindeki haczin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğinden verilen kararın iptali isteği ile icra mahkemesine başvurmuştur.

Hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki hazine tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı, borçlu adına kayıtlı Yalova`da bulunan taşınmazlar üzerindeki haczin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğinden verilen kararın iptali isteği ile icra mahkemesine başvurmuştur.

492 Sayılı Harçlar Kanunun 23. maddesinde "Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zapıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal, satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır." düzenlemesine yer verilmiştir. Öte yandan, hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

Açıklanan nedenlerle şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube