Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) İCRANIN GERİ BIRAKILMASI, MERCİİN KARARIYLA İCRA TAKİBİNİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1456

K. 2012/19104

T. 5.6.2012

• ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Döneme İlişkin Zamanaşımı İtirazı Süreye Tabi Olmadığı - Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( Zamanaşımı Nedeniyle - İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Döneme İlişkin Zamanaşımı İtirazı Süreye Tabi Olmadığı/Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Esasının İncelenerek Bir Karar Verileceği )

• SÜRESİZ İTİRAZ NEDENİ ( Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması İstemi - İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Döneme İlişkin Zamanaşımı İtirazı Süreye Tabi Olmadığı/Borçlunun Zamanaşımı İtirazının Esasının İncelenmesi Gerektiği )

2004/m.33/a,71/2

ÖZET : Başvuru, zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması istemidir. İ.İ.K.`nun 71/2 ve 33/a maddeleri gereğince İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin zamanaşımı itirazı süreye tabi değildir. O halde mahkemece borçlunun zamanaşımı itirazının esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, isternin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Türkan Zengin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin 09.09.2009 tarihinde tebliğ edildiği, borçluların ise 03.10.2011 tarihinde çekin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır. Başvuru bu haliyle icra takibinin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle İİK.nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması istemidir.

Hukuk Genel Kurulu`nun 4.11.1998 tarih ve 1998/12-763 esas - 1998/797 Karar sayılı kararında da vurgulandığı üzere İ.İ.K.`nun 71/2 ve 33/a maddeleri gereğince icra takibinin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin zamanaşımı itirazı süreye tabi değildir.

O halde mahkemece borçlunun zamanaşımı itirazının esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, isternin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Ayrıca borçlulardan Gür Metal Ltd. Şti. hakkında hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube