Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) EMEKLİ MAAŞININ HACZİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6646

K. 2012/23573

T. 4.7.2012

• EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLEMEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra - Borçlunun İcra Müdürlüğüne Müracaat Ederek Emekli Maaşından Kesinti Yapılmasına Muvafakat Ettiği/Muvafakat Nedeniyle Haciz İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )

• EMEKLİ MAAŞININ HACZİNE MUVAFAKAT ( Borçlunun Muvafakatı Nedeniyle İcra Müdürlüğünce Yapılan Haciz İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabulü - Muvafakat Edilmesi Halinde Emekli Maaşının Haczinin Mümkün Olduğu/Emekli Maaşının Haczedilmesi )

• HACZİ YASAK OLAN EMEKLİ MAAŞI ( Borçlunun İcra Müdürlüğüne Müracaat Ederek Maaşından Kesinti Yapılmasına Muvafakati )

5510/m. 93

2004/m. 83/a

ÖZET : Dava, haczedilmezlik şikayetine ilişkindir.Borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, ödeme emri borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu, icra müdürlüğüne müracaat ederek emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmiştir.Haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edilmiş olup, buna göre icra müdürlüğünce uygulanan haciz işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklarla nafaka borçları dışında haczedilemez" düzenlemesi yer almaktadır.

Öte yandan, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesinde değişiklik getiren ve 28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32/2-b maddesine göre; "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine dair talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir." Bu düzenleme, İ.İ.K.nun 83/a maddesine göre özel nitelikte olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczinde, takibin kesinleşmiş olması şartıyla 28.2.2009 tarihi sonrasında borçlunun haciz tarihinden önce hacze muvafakati geçerlidir. Bir diğer anlatımla, 5838 Sayılı Kanunun 32/2-b maddesiyle yapılan düzenleme usule değil, esasa dair olup, İ.İ.K.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir.

Somut olayda, borçlu hakkında 11.4.2011 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, örnek 10 ödeme emri borçluya 21.4.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu 27.4.2011 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat etmiştir. 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesine göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edilmiş olup, buna göre icra müdürlüğünce uygulanan haciz işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube