Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13763

K. 2012/20737

T. 13.12.2012

• TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortanın Kamyon Klozu Hükümlerine Göre Akdedildiği - Zararın Kamyon Klozu Hükümleri Kapsamında Teminat Altına Alınan Rizikodan Doğmadığı/Davanın Reddi Gereği )

• KAMYON KLOZUNUN KAPSAMI ( Taşımadan Kaynaklanan Tazminat Davası - Sigortanın Kamyon Klozu Hükümlerine Göre Akdedildiği/Zararın Kamyon Klozu Hükümleri Kapsamında Teminat Altına Alınan Rizikodan Doğmadığının Gözetileceği )

• RİZİKONUN TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAMASI ( Taşımadan Kaynaklanan Tazminat Davası - Sigortanın Kamyon Klozu Hükümlerine Göre Akdedildiği/Zararın Kamyon Klozu Hükümleri Kapsamında Teminat Altına Alınan Rizikodan Doğmadığının Gözetileceği )

• SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALAN RİZİKO ( Taşımadan Kaynaklanan Tazminat Davası - Sigortanın Kamyon Klozu Hükümlerine Göre Akdedildiği/Zararın Kamyon Klozu Hükümleri Kapsamında Teminat Altına Alınan Rizikodan Doğmadığından Reddedileceği )

6762/m.1312

ÖZET : Dava, davalı sigorta şirketine emtia nakliyat sigorta poliçesi sigortalı emtianın taşınması sırasında meydana gelen hasar nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Karada ve iç sularda taşınan eşyanın sigortası halinde sigortacı, aksine mukavele yoksa, eşyanın taşıyıcıya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun maruz kaldığı hasarlardan mesuldur.

Sigortanın "Kamyon klozu" hükümlerine göre akdedildiği belirtilmiştir. Kamyon klozunda hangi risklerin sigorta güvencesi altına alındığı sayılmaktadır. Klozda sayılan rizikolardan dolayı taşınan malın zarara uğraması halinde oluşan zararın bu sigorta güvencesi kapsamında tazmini mümkün olmaktadır. Sigortalı emtiada meydana gelen zararın taraflarca uygulanması kararlaştırılmış Kamyon klozu hükümleri kapsamında teminat altına alınan bir rizikodan doğmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi`nce verilen 29.04.2011 tarih ve 2009/661-2011/673 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı HDİ Sigorta A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hesna Coşar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı, ev eşyalarının Ankara` dan Antalya`ya taşınması konusunda nakliyeci olan davalı R. K. ile anlaştığını, eşyaların diğer davalı şirkete ise sigortalattırıldığmı, eşyların bir kısmının kendisine hasarlı olarak teslim edildiğini, davalılara ihtar gönderdiğini, ancak sonuç alamadığını, eşyalara verilen zararın yaklaşık 2.300 TL olduğunu, eşyaların usulüne uygun taşınmadığından davalının kusurlu olduğunu, 4077 sayılı Yasanın 4/ A maddesine göre ayıplı hizmet olduğunu ileri sürerek, hasar miktarının tespit edilerek sorumluların belirlenip, gerekirse davalıların oransal sorumlulukların tespiti ile hasar gününden işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı R. K., davacı ile eşyaların nakliyatı konusunda anlaştıklarını, yapılan işte eşyaların montesi konusunda bir anlaşma olmadığını, eşyaların taşımadan dolayı zarar görmediğini, şoförün hasar tutanığım tehdit altında imzaladığını, davacının sigorta şirketine başvurabileceğini, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, dava konusu olay ile ilgili müvekkili şirkete herhangi bir başvuru yapılmadığını, temerrüde düşmeyen müvekkili şirket aleyhine faiz ve masrafa hükmedilemeyeceğini, talep edilen hasarın ve miktarın teminat kapsamında olup olmadığı konusunda uzman bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini, savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabiilü ile, 1.650 TL tazminatın davalılardan müştereken ve miıteselsilen tahsiline, davalı R. yönünden 28.05.2009 kaza tarihinden itibaren, davalı HDI Sigorta şirketi yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.

Kararı, davalı HDİ Sigorta vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı sigorta şirketine emtia nakliyat sigorta poliçesi sigortalı emtianın taşınması sırasında meydana gelen hasar nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. TTK`nun 1312/1. maddesi uyarınca karada ve iç sularda taşınan eşyanın sigortası halinde sigortacı, aksine mukavele yoksa, eşyanın taşıyıcıya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun maruz kaldığı hasarlardan mesuldur. Anılan maddede taşınan eşyanın, aksine sözleşme bulunmadıkça, taşıma sırasında oluşacak tüm risklere karşı sigorta güvencesi altına alındığı açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Somut olayda ise davalı şirket tarafından düzenlenmiş bulunan sigorta poliçesinde sigortanın "Kamyon klozU" hükümlerine göre akdedildiği belirtilmiştir. Kamyon klozunda hangi risklerin sigorta güvencesi altına alındığı sayılmaktadır. Bu kloz hükümleri uyarınca, ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ toprak ve dağ heyelan, köprü yıkılması yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarlar muafıyetsiz olarak sigorta güvencesi altına alınmaktadır. Bu durumda, klozda sayılan rizikolardan dolayı taşınan malın zarara uğraması halinde oluşan zararın bu sigorta güvencesi kapsamında tazmini mümkün olmaktadır. Davaya konu zararın poliçede kararlaştırılan kamyon klozu kapsamında sayılan rizikolardan doğmayıp, dava dilekçesinde yükleme ve paketleme sırasında olabileceği iddia edilmiş olmakla, söz konusu zararın kamyon klozu kapsamında kalan bir rizikodan doğduğunun kabulü mümkün değildir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtilen klozda sayılan rizikolardan olduğu görüşü dosya içeriğine ve iddiaya uygun düşmediği gibi, sigortalı emtiada meydana gelen zararın taraflarca uygulanması kararlaştırılmış Kamyon klozu hükümleri kapsamında teminat altına alınan bir rizikodan doğmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı sigorta vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harem isteği halinde temyiz eden davalı HDI Sigorta A.Ş.`ye iadesine, 13.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Mehmet ERDOĞAN tarafından gönderilmiştir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube