Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

11. DAİRE

E. 2010/10503

K. 2012/239

T. 30.1.2012

• DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNE İLİŞKİN İPTAL DAVASI ( Fiilen Labaratuvarda Görev Yapmayan Biyokimya Uzmanının Askerlik, Ücretsiz İzin veya Geçici Görev Nedeniyle Görevinden Ayrılması Dışında Sermaye Ek Ödemesine Dahil Edileceği )

• ASKERLİK ÜCRETSİZ İZİN VE GEÇİCİ GÖREV SEBEBİYLE GÖREV İNDEN AYRILMA HALLERİ ( Yönetmelik Gereği Sadece Bu Hallerde Döner Sermaye Ek Ödemesi Böleninden Hariç Tutulabileceği - Bunun Dışındaki Hallerde Ek Ödemeden Faydalanılacağı )

• SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Yönetmelik Gereği Davacının İptal Davasının Reddi Gereği - Yönetmelik Dışındaki Nedenler Hariç Fiilen Görev Yapmayanların Döner Sermaye Ek Ödemesinde Bölende Yer Alacağının Kabulü - İdari İşlemin İptali )

• TABİP MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER PUANI BULUNMAYAN YERLER ( Net Performans Puanının Hastane Hizmet Puanı Ortalaması ve Hastane Kadro Yatak Sayısı Gözönünde Bulundurularak Hesaplandığı - Labaratuar Hizmetinden Hekim Payının Düşük Olduğu )

• FİİLEN LABARATUARDA GÖREV YAPMAYANIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ BÖLENİNDE YER ALMASI ( Biyokimya Uzmanının Askerlik, Ücretsiz İzin veya Geçici Görev Nedeniyle Görevinden Ayrılması Dışında Sermaye Ek Ödemesine Dahil Edilmesi Gerektiği )

• BİYOKİMYA UZMANI ( Eldeki Davada Yönetmelikte Aranan Şartlar Bulunmadığından Fiilen Labaratuarda Görev Yapmayan İlgili Branştaki Uzman Tabip Sayısının Döner Sermaye Ek Ödenmesi Böleninde Dikkate Alınması Gerektiği - Fiilen Görev Yapmama )

• BAŞTABİP YARDIMCISI ( Hastanede Bulunan Üç Biyokimya Uzmandan Birisinin Labaratuarda Fiilen Görev Yapmamasın Yönetmelikte Belirtilen Haller Bulunmaıdığından Döner Sermaye Ek Ödemesini Engellemeyeceği/Döner Sermaye Ek Ödemesi )

209/m. 5

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi/m. ek 3

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik/m. 17

ÖZET : Biyokimya uzmanı olarak görev yapan davacının, hastanede bulunan üç biyokimya uzmanından birisinin fiilen baş tabip yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle, laboratuvarda görev yapmayan biyokimya uzmanının döner sermaye ek ödemesinde bölene dahil edilmemesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin idari işlemin iptali ile görev e başladığı tarihinden itibaren yoksun kalınan ödeme farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesini istemiştir. Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan, laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar için net performans puanı, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve hastane kadro yatak sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Laboratuvar işlemlerinde hekim payının düşük olması, bu işlemlerin teşhis ve tedavi aşamasında bütün branşlar tarafından istenen işlemler olması, yoğun olarak tıbbi cihaz ağırlıklı işlemlerin yapılması nedeniyle ve döner sermayeye yaptıkları katkının niteliği göz önünde bulundurularak bu işlemler puanlandırılmamakta, bunun yerine hastanenin genelini ilgilendiren bu işlemlerden dolayı laboratuvar hizmetlerinde çalışan hekimlerin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödemeden faydalandırılması yoluna gidilmektedir. Diğer branşlarda hasta sayısı, o branşta bulunan hekim sayısına bölündüğü halde bu uygulama laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzmanlar için sözkonusu olmadığından bu branşta çalışanlara dağıtılacak ek ödemenin belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısına göre de bir sınırlama getirilmiştir.Bu durumda, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanların bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dahil edilmesi gerektiğinden, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kuralı uyarınca davacının talebinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Askerlik ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanların bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dahil edilmesi gerekir.

İstemin Özeti : Aksaray idare Mahkemesinin 2.11.2010 gün ve E:2010/470, K:2010/1239 sayılı kararının; davalı idare tarafından, iptal ve kabule ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Gülsen Akın

Düşüncesi : Dava, Aksaray Devlet Hastanesinde biyokimya uzmanı tabip olarak görev yapan davacı tarafından, hastanede bulunan üç biyokimya uzmanından birisinin fiilen baş tabip yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle, laboratuvarda görev yapmayan biyokimya uzmanının döner sermaye ek ödemesinde bölene dahil edilmemesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile görev e başladığı 29.1.2010 tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödeme farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmış olup, ilgili mevzuat uyarınca, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görev inden ayrılanlar ile baştabipler hariç diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanların bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dahil edilmesi gerektiğinden davacının bu konudaki talebinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmayıp aksi yönde verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : H. Gül Yılmaz

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49`uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Aksaray Devlet Hastanesinde biyokimya uzmanı tabip olarak görev yapan davacı tarafından, hastanede bulunan üç biyokimya uzmanından birisinin fiilen baş tabip yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle, laboratuvarda görev yapmayan biyokimya uzmanının döner sermaye ek ödemesinde bölene dahil edilmemesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile göreve başladığı 29.1.2010 tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödeme farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, baştabip yardımcısı olarak görev yapan hekimin fiilen mikrobiyoloji laboratuvarında görev yapmadığı, bu nedenle mikrobiyoloji uzman tabiplerinin döner sermaye bölenine dahil edilmemesinin hakkaniyete ve hukuka daha uygun olacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, baştabip yardımcılığına atanan biyokimya uzmanının bu göreve atandığı tarih olan 15.3.2010 tarihinden itibaren davacıya eksik ödenen döner sermaye ek ödemelerinin tahakkuk tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, 29.1.2010-15.3.2010 dönemine ilişkin döner sermaye ek ödemesi yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesi kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme ( Rehabilitasyon ) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun`un 5. maddesinin dava tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 5471 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrasında, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev li olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabileceği, sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği kuralına yer verilmiştir.

Kanunla verilen bu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması" başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasının ( A ) bendinin ( 3 ) numaralı alt bendinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar için net performans puanının, hastane kadro yatak sayısına göre her bir uzman tabip için hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiş, laboratuvarda görev yapan her branşın, ayrı ayrı değerlendirileceği, ilgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puanı ortalamasının, hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak hesaplanacağı, bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanların, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edileceği kuralına yer verilmiştir.

Anılan kural ile tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan, laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar için net performans puanı, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve hastane kadro yatak sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Laboratuvar işlemlerinde hekim payının düşük olması, bu işlemlerin teşhis ve tedavi aşamasında bütün branşlar tarafından istenen işlemler olması, yoğun olarak tıbbi cihaz ağırlıklı işlemlerin yapılması nedeniyle ve döner sermayeye yaptıkları katkının niteliği göz önünde bulundurularak bu işlemler puanlandırılmamakta, bunun yerine hastanenin genelini ilgilendiren bu işlemlerden dolayı laboratuvar hizmetlerinde çalışan hekimlerin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödemeden faydalandırılması yoluna gidilmektedir. Ayrıca diğer branşlarda hasta sayısı, o branşta bulunan hekim sayısına bölündüğü halde bu uygulama laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzmanlar için sözkonusu olmadığından bu branşta çalışanlara dağıtılacak ek ödemenin belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısına göre de sınırlama getirilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının görev yaptığı Aksaray Devlet Hastanesinde üç biyokimya uzmanının bulunduğu ve ancak bunlardan bir uzmanın 15.3.2010 tarihinden itibaren baştabip yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle laboratuvarda çalışmadığı, davacı tarafından fiilen laboratuvarda görev yapmayan biyokimya uzmanının döner sermaye ek ödemesinde bölene dahil edilmemesi için yapılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen Yönetmelik kuralı uyarınca, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanların bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dahil edilmesi gerektiğinden, Yönetmeliğin bu açık hükmü karşısında davacının talebinin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmayıp, bu işlemin iptali ile 15.3.2010 tarihinden itibaren eksik ödenen döner sermaye ek ödemesinin tahakkuk tarihlerinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen İbare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 30.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube