Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4237

K. 2012/11607

T. 9.4.2012

• DEVLET MALININ HACZEDİLEMEYECEĞİ ( Devlet Aleyhine Takip Yapılmasını Yasaklayan Hüküm Olmadığı )

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİP ( Kuruma Takip Başlatılabileceği - Kurumun Mal Hak ve Alacaklarının Haczedilemeyeceği )

• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU`NUN MALLARI HAK VE ALACAKLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ ( Haciz Mümkün Olmasa da Takip Başlatılabileceği )

2004/m.82

5502/m.35/3

ÖZET : Devlet malı haczedilemez ise de, devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan herhangi hüküm yer almamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu`nun malları, hak ve alacaklarının haczi mümkün değilken, kuruma karşı takip başlatılabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kişi ve kurumlar hakkında takip yapma hakkının varlığı ile yapılan takip sonucunda haczin uygulanıp uygulanamayacağı farklı iki konudur. Örneğin; İİK.nun 82/1 maddesi gereğince devlet malı haczedilemez ise de İcra ve İflas Kanununda, devlet aleyhine takip yapılmasını yasaklayan herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Somut olayda,alacaklının 17.05.2006 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlanmasına ilişkin iş mahkemesince verilen ilama dayalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhine ilamsız icra takibine geçtiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun,5502 Sayılı Yasa`nın 35/3. maddesini gerekçe göstererek icra mahkemesi nezdinde yaptığı şikayet kabul edilmiş ise de,anılan maddede,takip hukuku açısından takibi engelleyen bir hüküm bulunmayıp,bu madde sadece kurumun mallarının,hak ve alacaklarının haczinin mümkün olmadığına ilişkindir.

Aksinin düşünülmesi,anılan kurumdan hiçbir hak sahibinin hakkını alamayacağı gibi ağır bir sonuç doğuracağından mahkemece,hacze yönelik bir şikayet bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekirken,yazılı gerekçe ile kabulü isabetsiz olup,mahkeme kararının bozulması gerekirken Dairemizce sehven onandığı anlaşılmakta alacaklının karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 2011/15648 Esas – 2011/26077 Karar sayılı ve 02.12.2011 tarihli onama kararının kaldırılmasına,mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`in 366. Ve HUMK`un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube