Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17456

K. 2012/22065

T. 25.6.2012

• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İlanının Borçlunun Resmi Adresi Dışında Olan Yanlış Adrese Tebliğ Edildiği - İhalenin Feshine Karar Verileceği )

• SATIŞ İLANININ HATALI ADRESE TEBLİĞ EDİLMESİ ( Borçlunun Resmi Adresi Dışında Olan Yanlış Adrese Tebliğ Edildiği - İhalenin Feshine Karar Verileceği )

7201/m.35

ÖZET : Borçlu vekili, ödeme emri ve satış ilanının yanlış adrese tebliğe çıkarıldığını, alacaklının adresini bilmemesinin mümkün olmadığını, müvekkillerinin yurtdışında olduklarının alacaklı vekilince bilindiğini ileri sürerek ihalenin feshini istemiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir. Borçlunun resmi yazışmalarda belirtilen adresi kullandığı; satış ilanının Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre hatalı kapı numarasına tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. İhalenin feshine karar vermelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kemal Karanfil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, ödeme emri ve satış ilanının yanlış adrese tebliğe çıkarıldığını, alacaklının adresini bilmemesinin mümkün olmadığını, müvekkillerinin yurtdışında olduklarının alacaklı vekilince bilindiğini ileri sürerek ihalenin feshini istemiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

Takip dosyası incelendiğinde, borçlunun, tebligat adresi olarak Ahmet Mithat Efendi Cd. No: 17/ 6 Fenerbahçe/Kadıköy adresini bildirdiği, resmi yazışmalarda da bu adresi kullandığı, buna rağmen satış ilanının “17/8 nolu” farklı kapı adresine, Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda borçlunun bildirdiği adresten farklı ve resmi kayıtlarla da saptanamayan adrese yapılan satış ilanı tebligatı usulsüz olup, bu husus başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube