Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
(Basvuru No. 23123/06)
KARAR
(Komite)
STRAZBURG
19 Subat 2013
Đsbu karar kesin olup, sekli düzeltmelere tabi olabilir.
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
1
Eskici v. Türkiye davsında,
Baskan
DragoljubPopović,
Yargıçlar
PauloPinto de Albuquerque,
HelenKeller,
ve
Daire yazı isleri Müdür Yardımcısı
Françoise Elens-Passos’un
Katılımıyla Komite olarak toplanan Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi
(Đkinci Daire) (“Mahkeme”) 29 Ocak 2013 tarihinde kapalı oturumda
yaptığı müzakereler sonucunda anılan tarihte asağıdaki kararı vermistir:
USUL
1. Davanın temelinde, bir Türk vatandası olan basvuran Büsra
ESKĐCĐ’nin (“basvuran”) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karsı, 5 Haziran
2006 tarihinde, Đnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Đliskin
Sözlesme’nin (“Sözlesme”) 34. maddesine göre yönelttiği bir basvuru
bulunmaktadır (No. 23123/06).
2. Basvuran Mahkeme önünde Đstanbul barosuna kayıtlı Avukat E. Efe
GÖKSEL tarafından temsil edilmektedir. Türk Hükümeti (“Hükümet”)
kendi temsilcisi tarafından temsil edilmistir.
3. Basvuru 1 Eylül 2009 tarihinde Hükümete tebliğ edilmistir.
OLAYLAR
DAVANIN KENDĐNE HAS KOSULLARI
4. Basvuran 1929 doğumlu olup, Kızıltepe’de ikamet etmektedir.
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
2
5. Basvuran 9 Eylül 1997 tarihinde vefat eden annesine ait olan
malların üzerindeki vesayetin kaldırılması için Üsküdar Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne müracaat etmistir.
6. Üsküdar ASHM 31 Ekim 2000 tarihli kararıyla basvuranın talebini
reddetmistir.
7. Yargıtay 27 Haziran 2001 tarihinde bu kararı bozmustur.
8. Üsküdar ASHM 7 Mart 2002 tarihinde görevsizlik kararı vermis ve
dosyayı görevli Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne göndermistir.
9. Üsküdar SHM 24 Haziran 2003 tarihli kararıyla basvuranın davasını
reddetmistir.
10. Yargıtay 18 Mart 2004 tarihinde bu kararı onamıstır.
11. 15 Mayıs 2006 tarihinde Yargıtay karar düzeltme talebini
reddetmistir.
HUKUKĐ DEĞERLENDĐRME
I. SÖZLESME’NĐN 6. MADDESĐNĐN 1. FIKRASININ ĐHLAL
EDĐLDĐĞĐ ĐDDĐASI HAKKINDA
12. Basvuran, asağıda ilgili bölümleri yer alan Sözlesmenin 6. maddesi
tarafından güvence altına alınan “makul sürede” yargılanma hakkının
davanın uzun sürmesi sebebiyle ihlal edildiğini iddia etmektedir:
“Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyusmazlıklar[ın]
(…) esası konusunda karar verecek olan, (…) bir mahkeme tarafından, (…)
makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.”
13. Hükümet bu iddiaya karsı çıkmaktadır.
14. Dikkate alınması gerekli süre 9 Eylül 1997 tarihinde baslayıp, 15
Mayıs 2006 tarihinde sona ermistir. Dolayısıyla iki dereceli yargılama için
dava söz konusu sürede sekiz yıl sekiz ay sürmüstür.
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
3
A. Kabul Edilebilirlik Hakkında
15. Mahkeme, bu sikâyetin Sözlesme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının a)
bendi anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını tespit etmektedir.
Diğer taraftan Mahkeme, baska herhangi bir kabul edilemezlik sebebine
rastlamadığını da ifade etmektedir. Bu nedenle, basvurunun kabul edilebilir
olduğuna karar verilmistir.
B. Esas Hakkında
16. Mahkeme bir davanın süresinin, içtihat ile belirlenen ölçütler dikkate
alınarak kendi özel kosullarına göre, özellikle davanın karmasıklığı,
basvuranın ve yetkili otoritelerin tutumu ve ilgililerin davadan bekledikleri
sonuç dikkate alınarak incelemesi gerektiği hatırlatmaktadır (bk. baska
birçok karar arasında, Frydlender v. Fransa [BD], No. 30979/96, § 43,
CEDH 2000-VII, Kaplan v. Türkiye, No. 24240/07, § 48, 20 Mart 2012).
17. Kendisine sunulan bütün bilgi ve belgeleri inceledikten sonra
Mahkeme, Hükümetin isbu davada farklı sekilde karar verilmesini
gerektirecek hiçbir olgu ve gerekçe sunamadığı kanaatindedir. Aynı
konudaki içtihatlarını da dikkate alan Mahkeme, somut basvuruda da dava
konusu yargılama süresinin uzun olduğuna ve “makul sürede” yargılanma
hakkı gereklerine uygun olmadığına karar vermistir.
Dolayısıyla Sözlesme’nin 6. maddesinin 1. fıkrası ihlal edilmistir.
II. DĐĞER ĐHLAL ĐDDĐALARI HAKKINDA
18. Sözlesme’nin 6. maddesinin 1. fıkrasını ileri sürerek basvuran
davasının reddedilmesinden ve sonucundan sikâyet etmektedir.
Sözlesme’nin 13. maddesine dayanarak vesayet altına alma kararına karsı
etkin bir basvuru yolu olmamasından yakınmaktadır. Sözlesme’ye ek 1.
Protokolün 1. maddesine dayanarak kendisine miras olarak kalan mallardan
yoksun kaldığını ve Sözlesme’nin 14. maddesi bağlamında, davasının
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
4
reddedilmesinin sebebinin Lübnanlı olmasından kaynaklandığını iddia
etmektedir.
19. Mahkeme bu sikâyetleri incelemistir. Dosyada bulunan bütün
unsurlar dikkate alındığında ve sikâyet edilen ihlal iddialarını
değerlendirmek için görevli olduğu ölçüde, Mahkeme sözlesme tarafından
güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine iliskin hiçbir
unsura rastlamamıstır. Dolayısıyla basvurunun bu kısmı Sözlesme’nin 35.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca reddedilmelidir.
III. SÖZLESMENĐN 41. MADDESĐNĐN UYGULANMASI
HAKKINDA
20. Sözlesmenin 41. maddesi asağıdaki gibidir:
“Eğer Mahkeme bu Sözlesme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse
ve ilgili Yüksek Sözlesmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak
kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören
taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.”
21. Basvuran ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri
sürerek 10.000 Avro maddi tazminat talep etmektedir. Bununla birlikte
Mahkeme basvuranın Đç Tüzüğün 60. maddesinin 2. fıkrası uyarınca makul
süre ihlali iddiası ile ilgili adil tazmin olarak hiçbir talepte bulunmadığını ve
yargılama gideri ve masraf talep etmediğini gözlemlemektedir. Dolayısıyla
Mahkeme basvurana bu taleplerine iliskin bir tazminat ödenmesine yer
olmadığına karar vermistir.
BU GEREKÇELERLE VE OYBĐRLĐĞĐYLE MAHKEME
1. Basvurunun davanın asırı uzun sürdüğü iddiası ile ilgili kısmının
kabulüne, kalan kısmının reddine,
ESKĐCĐ v. TÜRKĐYE DAVASI
5
2. Dava süresinin uzun olması dolayısıyla 6. maddenin 1. fıkrasının ihlal
edildiğine;
3. Adil tazmin taleplerinin reddine;
Karar vermistir.
Đsbu karar Fransızca dilinde tanzim edilmiş olup, Sözleşme’nin 77.
maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca 19 Subat 2013 tarihinde yazılı olarak
tebliğ edilmistir.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube