Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Mahkeme kararının eksik ve hatalı uygulanması sonucu ortaya çıkan zararın ödenmemesi işleminin İPTALİNE.

Davacının tutuklulukta ve açıkta geçen sürelere ilişkin ödenen aylık farklarına faiz ödenmemesi işleminin iptaline dair mahkeme kararının eksik ve hatalı uygulanması sonucu ortaya çıkan zararının ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

 

Davacı 29.12.2006 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesinde özetle; AYİM 3.D.nin 13.04.2006 gün ve E.005/957 K.2006/499 sayılı kararıyla tutuklulukta ve açıkta geçirdiği sürelere ilişkin aylık farklarının kesildiği tarihten ödeme tarihine kadar yürütülecek yasal faizleriyle birlikte ödenmesi yönünde karar verildiğini, bu kararın uygulanması için müracaat ettiğini, özel çabaları sonucu 26.10.2006 tarihinde banka hesabına 778,17 YTL yatırıldığını, ancak idarenin mahkeme kararını uygularken faiz hesabını yanlış yaptığını, aylık farklarına kesinti yapıldığı tarihten ödeme tarihine kadar faiz yürütmediğini, faiz hesabını yıllık toplam üzerinden yaptığını, ayrıca her ay için hesaplanan faizin anaparaya eklenerek diğer dönemlerin faizinin hesaplanması gerektiğini, hatalı ve eksik ödemenin düzletilmesi için yaptığı müracaatın reddedildiğini belirterek talebinin reddine dair işlemin iptaline ve eksik ödenen miktarın ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının, 3.Hd.A.2.Hd.Tb.K.lığı emrinde görev yaptığı esnada 13.09.1991-14.04.1992 tarihleri arasında tutuklu, 14.02.1992-25.03.1996 tarihleri arasında açıkta kaldığı, tutuklu ve açıkta kalmasına neden olan suçlardan beraat etmesi ve davanın reddine karar verilmesi üzerine tutuklulukta ve açıkta geçen sürelerde eksik tahakkuk ettirilen özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmemesi işleminin iptali istemi ile AYİM’de dava açtığı, AYİM 3.D.nin 13.04.2006 gün ve 2005/957 Esas, 2006/499 Karar sayılı kararı ile, davacının aylıklarından her ay için kesilen miktarın yanında, bu kesintinin yapıldığı tarihten ödeme tarihine kadar ayrı ayrı hesaplanacak yasal faizin de ödenmesi gerektiği belirtilerek davacıya tutukluluk ve açıkta geçen sürelerinde noksan ödenen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmemesi işleminin iptaline karar verildiği, davalı idarece, davacının tutukluluk ve açıkta geçirdiği sürelerde noksan ödenen özlük haklarının yasal faizi ile birlikte 778,17 YTL olarak hesap edilerek 26.10.2006 tarihinde davacının hesabına yatırıldığı, davacının 03.11.2006 tarihli dilekçesi ile hesaplamanın yanlış yapıldığını belirterek hesaplamanın nasıl yapıldığına dair belgelerin tarafına verilmesi talebiyle davalı idareye müracaat ettiği, davalı idarece 30.11.2006 tarihli cevabi yazı ile hesaplama tablolarından yasal faiz oranlarının uygulandığının anlaşıldığı belirtilerek hesaplamanın doğru olduğu yönünde davacıya cevap verilmesi ve hesaplamaya ilişkin belgelerin davacıya gönderilmesi üzerine davacının, anapara ve faiz hesaplamasının yeniden yapılarak davalı idarece 30.11.2006 tarihinde tesis edilen hesaplamanın doğru yapıldığı yönündeki işlemin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık davacının tutuklulukta ve açıkta kaldığı sürelere ilişkin eksik ödenen aylık farklarının ve faizlerin mahkeme kararına uygun şekilde ödenip ödenmediği hususunda odaklanmaktadır.

AYİM 3.D.nin 13.04.2006 tarih ve E.2005/957, K.2006/499 sayılı kararıyla davacının 13.09.1991-14.04.1992 tarihleri arasında tutuklu 14.02.1992-26.03.1996 tarihleri arasında açıkta kaldığı sürelere ilişkin noksan ödenen özlük haklarının, her ay için kesintinin yapıldığı tarihten ödeme tarihine kadar ayrı ayrı hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Davalı idarenin savunma ekinde göndermiş olduğu hesaplama tablosu ile ödeme belgeleri incelendiğinde mahkeme kararı gereği her ay yapılan kesinti için, kesintinin yapıldığı aydan ödeme tarihine kadar ayrı ayrı yasal faiz hesaplanması gerekirken, davalı idarece bu şekilde değil de, yıllık kesinti tutarları toplamına yasal faiz uygulanmak suretiyle faiz hesabı yapıldığı, üstelik hesaplamada kullanılan 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin yasal faiz oranlarının ve bu oranların geçerli oldu dönemlerin hatalı uygulandığının anlaşılması üzerine, davanın çözümünün hakimin hukuk bilgisi dışında teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle AYİM 3. D.nin 05.07.2007 tarih ve E.2007/187 Sayılı ara kararı ile, eksik ödeme olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, ara karar gereği 1602 Sayılı AYİM Kanununun 56 ve HUMK’nun 276 ncı maddeleri gereği, dava konusu uyuşmazlıkların çözümünde ehil olduğu bilinen Babür SÜEL bilirkişi olarak atanmıştır. Bilirkişiye yılara göre uygulanması gereken yasal faiz oranları verilerek davacıya eksik ya da fazla ödeme yapılıp yapılmadığı, faiz hesaplarının doğru olup olmadığı sorulmuş, Bilirkişi 28.09.2007 tarihli yazılı raporunda davalı idarenin faiz hesabının mahkeme kararına uygun olmadığını, ayrıca hesaplamada kullanılan faiz oranlarının Maliye Bakanlığının ilama bağlı borçlara uygulanacak faiz oranlarıyla çeliştiğini, davacının noksan ödenen özlük haklarından doğan maddi zararının 26.10.2006 tarihi itibariyle faizlendirilmiş tutarının 1.580,41 YTL. olduğunu, gerçek maddi zararın bu miktardan 26.10.2006 günü ödenen tutarın mahsup edilmek suretiyle tespit edileceğini bildirmiştir.

Bilirkişi raporuna davacı; faiz hesaplamasında T.C. Merkez Bankasının reeskont faizi uygulanması gerektiği, davalı idare ise, bilirkişi raporunda tespit edilen istihkak toplamından Emekli Sandığı kesintisi, gelir ve damga vergisi kesintilerinin düşülmesi gerektiği belirtilerek itiraz edilmesi üzerine bilirkişiden ek rapor düzenlemesi istenilmiş, bilirkişi 16.11.2007 tarihli ek raporunda, 1.284.07 YTL. istihkak zararından gelir vergisi ve damga vergisi mahsubunun yapılmamsı ve 296,34 YTL. emekli keseneklerinin ilgili kuruma gönderilmiş olduğunun dikkate alınmamış olması suretiyle bir önceki raporunda hatalı tespitlerde bulunduğunu, istihkak zararı olan 1.284,07 YTL.den gelir vergisi ve damga vergisi toplamı olan 225,89 YTL. mahsup edildiğinde istihkak zararının 1.058,27 YTL. olacağını, 296,34 YTL. olarak hesaplanan emekli keseneklerinin ilgili kuruma gönderilmiş olması karşısında bu miktarın davacının zararı olmaktan çıktığını, davacının gerçek zararının 1.058,27 YTL olan istihkak zararından davacıya ödenen 778,17 YTL.nin mahsubu sonucu bunan 280,10 YTL. olduğunu bildirmiştir. Bilirkişinin ek raporunda belirttiği hesaplama yöntemi ve tespit ettiği zarar miktarı dosya kapsamına ve hukuka uygun bulunarak davalı idarenin ek rapora itirazı yerinde görülmemiştir.

Ayrıca davacı her ay için hesaplanan faiz tutarının ana paraya eklenerek yeniden faizlendirilmesi suretiyle zararının hesaplanmasını talep etmiş ise de; 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 3 ncü maddesinde, kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemeyeceği açıkça hüküm altına alındığından, davacının bu talebinin kabulü mürekkep faiz yürütülmesi sonucunu doğuracağından istemi yerinde görülmemiştir.

Yine davacı faiz hesabında T.C. Merkez Bankasının reeskont faiz oranlarının esas alınması gerektiğini ileri sürmüş ise de, davacıya ödenmesi gereken faiz Borçlar Kanunu hükümlerine göre herhangi bir sözleşmeden kaynaklanmadığı gibi, ticari nitelikte bir ilişkiden de kaynaklanmadığından yasal faiz oranı yerine reeskont faizi oranı uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Sonuç itibariyle mahkeme kararının eksik ve hatalı uygulanması sonucu davacıya 280,10 YTL. eksik ödeme yapıldığı, bu miktarın davacıya ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1. Tutuklulukta ve açıkta geçen sürelere ilişkin ödenen aylık farklarına faiz ödenmemesi işleminin iptaline dair mahkeme kararının eksik ve hatalı uygulanması sonucu ortaya çıkan zararın ödenmemesi işleminin İPTALİNE,

2. Davacının uğradığı zarar toplamı olan 280,10 YTL.nin davacıya ÖDENMESİNE,

Dergi No:24
Karar Dairesi:AYİM 3.D.
Karar Tarihi:21.02.2008
Karar No: E. 2007/187
Karar No: K. 2008/500
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube