Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Kusur Araştırılmasına Gerek Olmadığı - Daha Önce Açılmış ve Retle Sonuçlanıp Kesinleşmiş Davanın Mevcudiyeti İle Kesinleşme Tarihinden İtibaren En Az Üç Yıl S

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13318

K. 2012/10996

T. 26.4.2012

• FİİLİ AYRILIK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Kusur Araştırılmasına Gerek Olmadığı - Daha Önce Açılmış ve Retle Sonuçlanıp Kesinleşmiş Davanın Mevcudiyeti İle Kesinleşme Tarihinden İtibaren En Az Üç Yıl Süreyle Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulamamış Olmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu)

• KUSUR ( Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davasında Boşanma İçin Araştırılmasının Gerekli Olmadığı - Retle Sonuçlanan Önceki Boşanma Davalarında ve Eylemli Ayrılık Döneminde Taraflara Yüklenebilecek Kusurlu Davranışın Varlığını Kanıtlanamadığından Kadının Tazminat Talebinin Reddi)

• MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası - Retle Sonuçlanan Önceki Boşanma Davalarında ve Eylemli Ayrılık Döneminde Taraflara Yüklenebilecek Kusurlu Davranışın Varlığını Kanıtlanamadığından Kadının Tazminat Talebinin Reddi)

4721/m. 166, 174

ÖZET : Fiili ayrılık nedenine dayalı boşanma davasında boşanma kararı için kusur araştırılması gerekmez. Tarafların retle sonuçlanan önceki boşanma davalarında, taraflara yüklenebilecek kusurlu davranış belirlenmiş değildir. Yine, eylemli ayrılık döneminde taraflara yüklenebilecek kusurlu davranışın varlığı kanıtlanmamıştır. Kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davacı koca tarafından kusura ilişkin gerekçe, tazminatlar ve nafakalar yönünden; davalı kadın tarafından ise boşanma hükmü ile nafakalar ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Toplanan delillerden, davacı kocanın terk ( TMK md. 164), davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması ( TMK md. 166/1-2) hukuksal nedenlerine dayalı olarak açtıkları boşanma davalarının birleştirilerek yapılan yargılaması sonucu, her iki davanın reddine ilişkin karar 23.06.2006 tarihinde kesinleştiği ve bu tarihten sonra temyiz incelemesine konu davanın açıldığı 29.06.2009 tarihine kadar evlilik birliği yeniden kurulamamış, Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesindeki boşanma koşulları oluşmuş olduğundan; davalı kadının tüm, davacı kocanın ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde bulunmuştur.

2- Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesi uyarınca fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için, daha önce eşlerden biri tarafından açılmış ve retle sonuçlanıp kesinleşmiş bir boşanma davasının mevcudiyeti ile bu kesinleşme tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle evlilik birliğinin yeniden kurulamamış olması gerekli ve yeterlidir. Fiili ayrılık nedenine dayalı bu boşanma davasında boşanma kararı için kusur araştırılması gerekmez. Kusur, boşanmanın eki olan nafaka ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde bir unsur olarak araştırılması gerekir. Tarafların retle sonuçlanan önceki boşanma davalarında, taraflara yüklenebilecek bir kusurlu davranış belirlenmiş değildir. Yine, eylemli ayrılık döneminde de taraflara yüklenebilecek bir kusurlu davranışın varlığı iddia ve kanıtlanmamıştır. Davanın dayanağı olan önceki boşanma davasında her iki tarafın davası da mevcut olup; her ikisi de reddedilmiştir. Bu nedenle, boşanma sebebi yaratma bakımından da taraflardan sadece birine kusur yüklenemez. O halde, Türk Medeni Kanunu`nun 166/son maddesine dayalı bu davada, taraflara bir kusur yükleme imkanı yoktur ve boşanmaya yasal koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle karar verilmiştir. Boşanmanın eki olan maddi ve manevi tazminatlar ise kusurlu olan taraftan istenebilir ( TMK md. 174/1-2). Yukarıda açıklandığı gibi, bu davada davacı kocaya yüklenebilecek bir kusur bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, Türk Medeni Kanunu`nun 174/1-2. maddesindeki koşulları oluşmadığı halde; davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi yerine; yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalı kadın yararına hükmedilen maddi ve manevi tazminatlara yönelik olarak ( BOZULMASINA), bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ( ONANMASINA), istek halinde temyiz peşin harcını yatıran E`ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

üreyle Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulamamış Olmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube