Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına ve Geçimsizliğe Sebep Olan Olaylarda Davacı-Karşı Davalı Kadının Bıçakla Eşyaları Çizdiği ve Davalı-Karşı Davacı Kocanın da Karısına Şiddet Uyguladığı ve Hakaret Ettiği - Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Koca Daha Ağır Kusurlu Olup Kadın Yararına TMK’nun 174/1-2. Md. Koşulları Oluştuğu.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8518

K. 2012/28698

T. 29.11.2012

• BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına ve Geçimsizliğe Sebep Olan Olaylarda Davacı-Karşı Davalı Kadının Bıçakla Eşyaları Çizdiği ve Davalı-Karşı Davacı Kocanın da Karısına Şiddet Uyguladığı ve Hakaret Ettiği - Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Koca Daha Ağır Kusurlu Olup Kadın Yararına TMK’nun 174/1-2. Md. Koşulları Oluştuğu )

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (Sebep Olan Olaylarda Davacı-Karşı Davalı Kadının Bıçakla Eşyaları Çizdiği ve Davalı-Karşı Davacı Kocanın da Karısına Şiddet Uyguladığı ve Hakaret Ettiği - Koca Daha Ağır Kusurlu Olup Kadın Yararına TMK’nun 174/1-2. Md. Koşulları Oluştuğu )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına ve Geçimsizliğe Sebep Olan Olaylarda Davacı-Karşı Davalı Kadının Bıçakla Eşyaları Çizdiği ve Davalı-Karşı Davacı Kocanın da Karısına Şiddet Uyguladığı ve Hakaret Ettiği/Koca Daha Ağır Kusurlu Olup Kadın Yararına TMK’nun 174/1-2. Md. Koşulları Oluştuğu )

4721/m.174/1-2

ÖZET : Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve geçimsizliğe sebep olan olaylarda; davacı-karşı davalı kadının bıçakla eşyaları çizdiği, davalı-karşı davacı kocanın da karısına şiddet uyguladığı, hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı koca, davacı-karşı davalı kadına oranla daha ağır kusurlu olup, davacı-karşı davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuştur. Mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat yönünden, davalı-davacı koca tarafından ise; kadının boşanma davası ile kusur belirlemesi, iştirak nafakası, manevi tazminat ve velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşı davacı kocanın tüm, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve geçimsizliğe sebep olan olaylarda; davacı-karşı davalı kadının bıçakla eşyaları çizdiği, davalı-karşı davacı kocanın da karısına şiddet uyguladığı, hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı koca, davacı-karşı davalı kadına oranla daha ağır kusurlu olup, davacı-karşı davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuştur. Hal böyleyken mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi, ve buna bağlı olarak davacı-karşı davalı kadının maddi/manevi tazminat talebinin reddine ilişkin bölümleri yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Serhat`a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Mine`ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube