Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/7559

K. 2012/10174

T. 1.10.2012

• DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Kişilerin Davaya Katılmasına Karar Verildiği - Kararın Hukuki Değerden Yoksun Olduğu/Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )

• DAVAYA KATILMA HAKKI ( Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu/Örgüt Üyesi Olma Suçu - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Kişilerin Davaya Katılmasına Karar Verildiği/Hukuki Değerden Yoksun Kararın Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )

• ÖRGÜT ÜYESİ OLMA SUÇU ( Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Tespiti Olmadığı - Sanıkların Beraatine Karar Verileceği )

5237/m.220, 302

5271/m.237

ÖZET : Örgüt üyesi olma ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarının niteliği dikkate alındığında suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan kişilerin davaya katılmalarına ilişkin olarak verilen karar hukuki değerden yoksun olup hükmü temyize yetki vermeyeceğinden katılanlar vekilinin belirtilen suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin reddine karar verilmelidir.

Suç işlemek için kurulmuş örgüt üyesi olma suçunda; sanıkların suç işlemek için kurulmuş örgütün üyesi olma suçunu işlediklerine dair savunmalarının aksine, mahkumiyetlerine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraat kararı verilmelidir.

DAVA : Duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "görevli yargı mercii" olarak kamu davasına bakmaya yetkili olduğunun Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün 02.05.2011 tarih, 2011/12 - 2012/12 E-K. sayılı kararıyla kesin olarak belirlendiği, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Van Askeri Mahkemesi tarafından verilen 22.01.2010 tarih 2010/52 esas, 2010/45 sayılı görevsizlik kararına kadar yapılan tüm işlemlerin, Mahkemenin görevli ve yetkili olması nedeniyle geçerli olduğu ve hükme esas alınabileceği anlaşılmakla,

1- Örgüt üyesi olma ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlarının niteliği, anılan suçların 5237 sayılı TCK`da düzenlenmiş biçimi de nazara alındığında sanıklara atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan H.K., M.K. ile S.Y.`ın davaya katılmalarına ilişkin olarak verilen karar hukuki değerden yoksun olup hükmü temyize yetki vermeyeceğinden katılanlar vekilinin belirtilen suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin CMUK`nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanıklar hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyizlerin incelenmesinde;

Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin ve katılanlar vekillerinin temyiz dilekçeleri ile sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle kasten öldürme suçu bakımından re`sen de temyize tabi olan hükümlerin ONANMASINA,

3- Sanıklar hakkında suç işlemek için kurulmuş örgüt üyesi olma suçundan kurulan hükme yönelik sanıklar müdafilerinin temyizlerine gelince;

Sanıkların suç işlemek için kurulmuş örgütün üyesi olma suçunu işlediklerine dair savunmalarının aksine, mahkumiyetlerine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, mevcut şüphenin de sanıklar lehine değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden beraatleri yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube