Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 10. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21241

K. 2012/1748

T. 22.11.2012

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU (Benzodiazepin İsimli Maddenin Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler Arasında Yer Almadığı - 5237 S.K. Md.188/6`da Öngörülen Suç Saklı Kalmak Üzere Bu Suçun Oluşmayacağı )

• BENZODİAZEPİN (Sanığın İdrar ve Kan Örneğinde Tespit Edildiği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler Arasında Yer Almadığından Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu Oluşmadığı )

• İDRAR VE KAN ÖRNEĞİNDE BENZODİAZEPİN ETKEN MADDESİ BULUNMASI (Benzodiazepin İsimli Maddenin Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler Arasında Yer Almadığı - Bu Maddenin Kullanmak Amacıyla Bulundurulmasının Suç Oluşturmayacağı )

5237/m.188

1961 Sayılı Tek Sözleşmesi

ÖZET : Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın idrar ve kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonucunda “benzodiazepin” etken maddesi bulunduğunun belirlendiği; “benzodiazepin” isimli maddenin uyuşturucu veya uyarıcı maddeler arasında yer almaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı; TCK`nın 188. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen suç saklı kalmak üzere, bu maddenin “kullanmak amacıyla bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı gözetilmeden, mahkumiyete karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A )Kenevir ekme suçu yönünden hükmün incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

B )Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu yönünden hükmün incelenmesi:

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı`nın 07.07.2008 tarihli raporuna göre, sanığın idrar ve kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonucunda “benzodiazepin” etken maddesi bulunduğunun belirlendiği; “benzodiazepin” isimli maddenin 5237 sayılı TCK`nın 188. maddesinin dördüncü fıkrasında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun`da, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun`da, uyuşturucu maddelere dair 1961 sayılı Tek Sözleşmesi’nin 1 ve 2 numaralı cetvellerinde, 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler arasında yer almaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı; 5237 sayılı TCK`nın 188. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen suç saklı kalmak üzere, bu maddenin “kullanmak amacıyla bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı gözetilmeden, sanığın unsurları oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 22.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube