Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18349

K. 2013/1348

T. 31.01.2013

* TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHTE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI (Tahliye Taahhüdündeki İmza İkrar Olunsa da Tarihin İnkar Edildiği - Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği)

* TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHİN SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI (Davalı Kiracının İtirazında Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği Fakat Davacı Tarafından Tarihin Sonra Doldurulduğu İddiasının Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiği)

* İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ (Alacaklının İmzası İkrar Olunsa Bile Tarihi İnkar Edilen Tahliye Taahhüdüne Dayanarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği)

* İMZA İKRAR OLUNSA DA TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHİN İNKAR EDİLMESİ (Davalı Kiracının İtirazında Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği Fakat Davacı Tarafından Tarihin Sonra Doldurulduğu İddiasının Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiği) 2004/m.275

ÖZET : Davalı, itirazında, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlendiğini, taahhütteki tarihlerin davacı tarafından sonradan doldurulduğunu ileri sürmek suretiyle tahliye taahhüdünün tarihini inkar etmiştir. Alacaklının, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayanarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği göz ardı edilerek uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar vermek gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı tarafından, davalı kiracı aleyhine, tahliye taahhüdüne dayalı olarak yapılan takip nedeniyle düzenlenen tahliye emrine davalı kiracının yasal süresinde itiraz etmesi üzerine, davacı, icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, 20.12.2010 tanzim ve 14.5.2012 tahliye tarihli adi nitelikteki taahhütnameye dayanarak yasal süresinde 8.6.2012 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi üzerine, davalı, itirazında, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlendiğini, taahhütteki tarihlerin davacı tarafından sonradan doldurulduğunu ileri sürmek suretiyle tahliye taahhüdünün tarihini inkar etmiştir.

İİK.nun 275.maddesi ve 4.12.1957 tarih 11/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince alacaklının, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayanarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği göz ardı edilerek uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 31.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube