Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YM, 11 bireysel başvuruyu `kabul edilemez` buldu

Anayasa değişikliği sonrası kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlal iddialarını bireysel başvuru yoluyla incelemeye başlayan Anayasa Mahkemesi, konu, kişi ve zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle "kabul edilemez" buldu. Bölümlerin kabul edilemez bulduğu başvuruların konuları ve kabul edilmeme gerekçeleri şöyle:

07 Mart 2013 Perşembe 07:35

 
Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki dönem üst üste ifa ettiğini belirterek, 5174 sayılı Kanun`un 40. maddesinde yer alan hüküm nedeniyle üçüncü defa bu göreve seçilme olanağı ortadan kaldırıldığından Anayasa`da güvence altına alınan eşitlik ilkesinin ve seçme ve seçilme özgürlüğünün ihlal edildiğini savunan oda başkanının başvurusu, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.

Göçmen konutları projesi kapsamında ödediği avans ve peşinat tutarının borçlanma bedelinden mahsup edilmesi talebiyle açtığı davada verilen ret kararı nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesi, hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren bir vatandaşın başvurusu ise zamana takıldı. Anayasa Mahkemesi başvuruyu zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Engelli çocuğunun kullanması amacıyla satın aldığı motorlu araç için ödediği Katma Değer Vergisi`nin tarafına iade edilmesi istemiyle yaptığı idari başvurunun reddedildiğini belirterek, idarenin bu işlemine karşı başvurduğu yargısal yollardan sonuç alamadığını ve Anayasal haklarının ihlal edildiğini savunan vatandaşın başvurusu da zamana bakımında yetkisizlik nedeniyle kabul edilmedi.

- MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ZAMANA TAKILDI
 
Anayasa Mahkemesi, hâkimlik görevine yeniden atanması talebiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu`na yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle Anayasal haklarının ihlal edildiğini savunan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunan vatandaşın başvurusu ise zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul etmedi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun`un "Seçim Çevresi" başlığındaki 3. maddesi ile Milletvekili Seçim Kanunu`nun "seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı" başlığındaki 4. maddesinde yer alan kuralların Anayasa`ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi isteminde bulunan vatandaşın başvurusu ise Anayasa Mahkemesi tarafından konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Antalya Valiliği tarafından verilen idari para cezası aleyhine kanun yollarına başvurulduğu, kanun yolu incelemesi sürecinde idari para cezasının dayanağı olan mevzuat hükmünde değişikliğe gidilerek ceza miktarında lehe düzenlemeler yapıldığı, ancak lehe olan kanun hükmünün kendisine tatbik edilmediği, ayrıca talebi hakkında yürütülen yargılama sürecinin adil olmadığını belirten vatandaşın hak ihlali başvurusu ise zamana takıldı.

-ODA BAŞKANINI BAŞVURUSU KİŞİ BAKIMINDAN YETKİSİZ BULUNDU-
 
Asliye Ceza Mahkemesi`nde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlığını taşıyan 359. maddesine muhalefetten yargılanarak cezalandırılan vatandaş ise müdürü olduğu şirkete verilen vergi ziyanı cezasının iptali için Vergi Mahkemesine açtığı davanın mahkeme tarafından kabul edildiği ve Danıştay tarafından onandığını belirterek, Danıştay`ın kararına istinaden Asliye Ceza Mahkemesine yargılamanın yenilenmesi başvurusunun üç defa reddedilmesini Anayasa Mahkemesi`nin gündemine taşıdı. Anayasa Mahkemesi vatandaşın başvurusunu zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonunun birden fazla başvuru yapıldığı gerekçesi ile tazmin talebinin reddine dair kararına karşı tüm yargı yollarına başvurmasına rağmen sonuç alamadığını belirten vatandaşın başvurusu da zamana takılarak kabul edilmedi.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu`nun 16. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler" ve 18. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen, "Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler" hükümleri nedeniyle Anayasal haklarının ihlal edildiğini savunan vatandaşın başvurusu ise kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İkinci Öğretim Programına kayıt için yaptığı müracaatın kabul edilmediğini belirterek eğitim ve öğrenim hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaşın başvurusu ise Anayasa Mahkemesi tarafından "başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle" kabul edilmedi.

Terör olayları nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kaldığından uğradığı zararların karşılanması için açtığı davada adli yardım talebinin reddedilerek yargılama giderlerinin yatırılmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılması yolunda verilen kararın Danıştayca onandığını belirten kişinin, mülkiyet hakkının, adil yargılanma ilkesi ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuru ise zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilmedi. (ANKA)
(YE/OE)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube