Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Davacıya Tanık Dinletmesi İçin Davetiye Masrafı Yatırması İçin Kesin Süre Verildiği/Davetiye Masrafının Mahkemece Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu - Kesin Mehilin Usulsüz Olduğu

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/317

K. 2012/4806

T. 19.3.2012

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VE İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (Davacıya Tanık Dinletmesi İçin Davetiye Masrafı Yatırması İçin Kesin Süre Verildiği/Davetiye Masrafının Mahkemece Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu - Kesin Mehilin Usulsüz Olduğu )

• MAHKEMECE VERİLEN KESİN MEHİLİN USULÜNE UYGUN OLMADIĞI (Davetiye Masrafının Mahkemece Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu - Verilen Kesin Süreye Konu Ara Kararda Yapılması Gerek İşlerin Açıkça Belitilmesi Gereği/İhbar ve Kıdem Tazminatı )

• DAVETİYE MASRAFININ BELİRLENMESİ (Mahkemece Davacıya Tanık Dinletmesi İçin Verilen 30 Günlük Kesin Sürede Tanıklara Davetiye Masraflarının Belirlenmesi Gereği - Ara Kararın Hiç Bir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Olması Gerektiği )

• KESİN SÜREYE UYULMAMASI HALİNDE SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI (Tarafların Uyarılması Gereği - Mahkemece Verilen Kesin Sürenin Usulüne Uygun Olmadığı/Ara Kararda Yapılacak İşlerin Açıkça Belirtilmesi Gereği/Duraksamaya Yer Bırakmayacağı )

• DAVETİYE MASRAFLARININ YATIRILMAMASI NEDENİYLE TANIKLARIN DİNLENİLMEMESİ (Verilen Kesin Sürenin Usulsüz Olduğu )

1475/m. 14

1086/m. 163

ÖZET : Dava, kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarının ödetilmesi istemine ilişkindir.Mahkemece, duruşma sırasında davacıya "tanıklarından iki tanesi için davetiye masrafı yatırması için 30 günlük kesin süre verilmesine ya da hazır ettiğinde dinlenmesine, aksi takdirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılmasına" karar verilmiş, bir sonraki celsede masraf yatırılmadığından, tanıklar hazır da edilmediğinden dinlenememiş, davacı vekilinin yeniden süre verilmesi talebi verilen sürenin kesin olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Verilen kesin sürede kesin süreye konu ara kararında yapılması gereken işlerin açıkça belirtilmesi, hiç duraksamaya yer vermeyecek derecede bu süreye uyulmamasının doğuracağı sonuçların açıklanması ve tarafın bu konuda uyarılması gerekir. Mahkemece bu usule uyulmamıştır. Mahkemece verilen kesin mehile dair ara kararında davetiye masrafı belirtilmediğinden, kesin mehilin usulüne uygun olduğundan söz edilemez.

DAVA : dava : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, boşta geçen süre ücreti, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı B... Elektrik Dağıtım A. Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, kesinleşen işe iade kararı üzerine davacının, işe iade başvurusunda bulunduğunu, davalı işverence başlatılmadığını ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla; boşta geçen süreye dair ücret, iş güvencesi tazminatı, kıdem -ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesini talep etmiştir.

Davalı B.. aş vekili, diğer davalıyla aralarında alt iş veren- asıl işveren ilişkisi bulunmadığını, davacının diğer davalı şirkete yaptığı işe iade başvurusu üzerine ihtarname ile işe davet edildiğini, davacının süresi içerisinde işe başlamadığını, bu sebeple bir talep hakkı olmayacağını, ihale sözleşmesi gereğince müvekkili şirketin bir sorumluluğu bulunmadığını savunmuştur.

Davalı B... Pınarlar Ltd. Şti.`ne usulüne uygun olarak dava dilekçesi tebligatı yapılmış olmasına rağmen davaya cevap vermemiş, delil sunmamıştır.

Mahkemece davacının işveren B... pınarlar Ltd. Şti. tarafından yasal süre içerisinde işe başlatılmadığı gerekçesiyle alınan bilirkişi raporu doğrultusunda talepler kısmen hüküm altına alınmıştır.

Davacının işe başlatılması talebini içeren ihtarnamenin 3.5.2008 tarihinde işverene tebliğ edildiği, davalı işverenin 16.6.2008 tarihli ihtarla 23.6.2008 tarihinde işyerine gelip başlamasını bildirdiği, dosyada tebliğ belgesi bulunmamakla birlikte işverenin ihtarnamesinin davacıya tebliğ edildiği taraflar arasında çekişmesizdir. Davacı işe başlamak için gittiğinde bazı işçilere başlatılmayacaklarının bildirildiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu bazı işçilere ise form doldurtulduğunu, daha önceki çalıştıkları yerdeki ihaleyi alamadıkları, igdaş`ta iş aldıkları için işçi açığı olursa çağırılacaklarının söylendiğini, bu beyandan sonra iki ay kadar süre geçtiği halde işe başlatılmadığını ileri sürmektedir.

Mahkemece 7.5.2009 tarihli celsede davacı vekiline "tanıklarından iki tanesi için davetiye masrafı yatırması için 30 günlük kesin süre verilmesine ya da hazır ettiğinde dinlenmesine, aksi takdirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılmasına" karar verilmiş, bir sonraki celsede masraf yatırılmadığından, tanıklar hazır da edilmediğinden dinlenememiş, davacı vekilinin yeniden süre verilmesi talebi verilen sürenin kesin olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Dosyada başkaca hiçbir delil de bulunmadığı halde bilirkişiye verilerek hesaplama yaptırılmış ve davacının işverence işe başlatılmadığını kabul edilerek hüküm kurulmuştur.

Verilen kesin sürede kesin süreye konu ara kararında yapılması gereken işlerin açıkça belirtilmesi, hiç duraksamaya yer vermeyecek derecede bu süreye uyulmamasının doğuracağı sonuçların açıklanması ve tarafın bu konuda uyarılması gerekir. Mahkemece bu usule uyulmamıştır. Mahkemece verilen kesin mehile dair ara kararında davetiye masrafı belirtilmediğinden, kesin mehilin usulüne uygun olduğundan söz edilemez. Bu sebeple verilen kesin sürenin H.U.M.K.`nun 163. maddesine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece yapılması gereken iş davacı vekiline yeniden usulüne uygun şekilde kesin süre verilerek delillerin toplanması, varsa tanıkların dinlenmesi, davacının işverence işe davet edildikten sonra işyerine başlamak üzere gidip gitmediği, işe başlatılıp başlatılmadığı belirlendikten sonra ortaya çıkacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 19.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube