Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(İCRA) KANUNİ FAİZ VE ORANI,TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7154

K. 2012/23861

T. 9.7.2012

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borçlunun Faize İtirazı - Taraflar Arasında Ticarir Bir İlişki Bulunduğunun Kabulü/Bu Durumda Ticari İşlerde Temerrüt Faizine Dair Avas Faizi Oranın Uygulanacağı/Yasal Faiz Oranı )

• YASAL FAİZ ORANINA GÖRE HESAPLAMA YAPILAMAMASI ( Taraflar Arasında Ticari İlişki Bulunduğu - Ticari İşlerde Temerrüt Faizine Dair Avas Faizi Oranın Uygulanacağı/Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibinde Borçlunun Faize İtirazı Bulunduğu )

• TİCARİ İLİŞKİ NEDENİYLE AVANS FAİZ ORANI UYGULANMASI ( Taraflar Arasında Ticari İlişki Bulunduğu - Ticari İşlerde Temerrüt Faizine Dair Avas Faizi Oranın Uygulanacağı/Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibinde Borçlunun Faize İtirazı )

3095/m. 1,2

ÖZET : Bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı borçlu işlemiş ve işleyecek faize itiraz etmiştir.Takip dayanağı belge, bono niteliğinde olduğundan taraflar arasında ticari bir ilişkinin olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, 3095 S.K. "Temerrüt faizi" başlıklı 2. m. ticari işlerde temerrüt faizine dair avans faizi oranlarının uygulanması gerekir. Mahkemece yasal faiz oranlarına göre hesaplama yapan rapora göre hüküm tesisi hatalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muzaffer Aydın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : 1- ) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının reddine;

2- ) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı borçlunun, diğer itirazları yanında işlemiş ve işleyecek faize de itiraz ettiği anlaşılmıştır. Takipte 12.379,18 TL işlemiş ticari faiz, takip tarihinden itibaren asıl alacağa yıllık %16 oranında işleyecek faiz talep edilmiştir.

Takip dayanağı belge, bono niteliğinde olduğundan taraflar arasında ticari bir ilişkinin olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, 3095 Sayılı Kanunun "Temerrüt faizi" başlıklı 2. maddesinin ticari işlerde temerrüt faizine dair 2. fıkrasındaki avans faizi oranlarının uygulanması gerekir.

O halde, mahkemece avans faiz oranları belirlenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince yasal faiz oranlarına göre hesaplama yapan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube