Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

ÖZETİ:Davacıya statü dışında geçirdiği sürelere ilişkin aylık ve özlük hakların ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı vekili, 27.07.2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin görev yaptığı sırada 13.04.2010 tarihinde TSK’dan çıkarıldığını; işlemin iptali istemiyle açtığı davada AYİM tarafından iptal kararı verilmesi sonrasında 27’inci Kor. İsth. A. K.lığı bünyesinde yeniden göreve başladığını; bu karar üzerine müvekkilinin 18.03.2011 tarihinde MSB. lığına başvurarak 13.04.2010 – 07.03.2011 tarihleri arasında statü dışında geçirdiği sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının ödenmesini talep ettiğini; ödenmesi konusunda KKK. lığı tarafından yazı yazılmasına ve üzerinden iki ay geçmesine rağmen müvekkiline herhangi bir ödeme yapılmadığını; saymanlıkça mahkeme kararı olmadığı için bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığının bildirildiğini; davanın süresinde açıldığını; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtmek suretiyle belirtilen sürelere ilişkin özlük haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; davacı hakkında, disiplin durumu nedeniyle 09.04.2010 tarih ve 2010/26 sayılı Bakan onayı ile ayırma işlemi tesis edildiği; bu işlem gereğince 13.04.2010 tarihinde TSK ile ilişiğinin kesildiği; bu işlemin iptali istemiyle açılan davada AYİM 1’inci Dairesinin 23.11.2010 tarih ve 2010/558 – 1167 Esas – Karar sayılı kararı ile iptal kararı verilmesi sonrasında, 07.03.2011 tarihinde yeniden göreve başladığı anlaşılan davacının, vekili vasıtasıyla özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesi için 18.03.2011 tarihinde başvurduğu anlaşılmıştır. K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısı ile davacıya özlük haklarının ödenmesi konusunda birliğine yazı yazılmasına rağmen 60 gün içinde K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısının gereğinin yerine getirilmeyerek statü dışında geçen özlük haklarının ödenmediği, davacının sonraki 60 gün içinde 27.07.2011 tarihinde vekili vasıtasıyla davasını açtığı anlaşılmıştır. (Üye Hâk.Yb. Dr. Cemil ÇELİK; idarenin 27.4.2011 tarihli yazısının “kabul” anlamında olduğu, dolayısıyla dava açma süresinin başlamayacağı, ancak davalı idare tarafından “makul bir sürede” ödeme yapılmaması halinde davacı için sürenin başlayacağı şeklinde ayrışık gerekçe belirtmiştir.) K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısının gereğinin yapılmaması işleminin artık önceki talepten ayrı olarak değerlendirilmesi ve dava konusunun K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısının gereğinin yerine getirilmeyerek statü dışında geçen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmemesi işleminin iptali istemi olduğunun kabulünün gerektiği, bu sebepler ile davanın süresi içinde açıldığı anlaşılmıştır. Davanın tarafları arasındaki ihtilaf, davacının hukuka aykırı olan ve iptal edilen ayırma işlemi nedeniyle statü dışında geçirdiği döneme ilişkin özlük haklarının ve yasal faizinin kendisine ödenmesi gerekip gerekmediği noktasındadır. Öğretide ve idari yargı kararlarında tartışmasız bir şekilde kabul gördüğü üzere iptal kararı, hukuka aykırı bir işlemi, tesis edildiği andan itibaren bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırır. İptal kararıyla hukuka aykırı işlemden önceki duruma dönülür. İptal kararı, tesis edilen işlemi tesis tarihinden itibaren ortadan kaldırdığından, iptal edilen işlem ile sıkı ilişki içinde bulunan ve statü kaybının zorunlu sonucu olan mali hakların başka bir hükme gerek olmaksızın idare tarafından kendiliğinden karşılanması, belli bir görev ya da statü dışında geçirilen sürenin görevde/statüde geçirilmiş gibi değerlendirilmesi gerekmektedir (AYİM 1.D.nin 22 Ekim 1991 gün ve E.:1991/1969, K.:1991/2431; 09 Nisan 1996 gün ve E.:1995/1029 K.:1996/293; 18 Ocak 2000 gün ve E.:1999/343, K.:2000/68; 22 Şubat 2000 gün ve E.:1999/805, K.:2000/203; 09 Temmuz 2002 gün ve E..2002/535, K.:2002/1138 sayılı kararları). Dolayısıyla davacının statü dışında geçirdiği döneme ilişkin özlük haklarının statü kaybının zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Davacının Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle TSK’dan ayrıma işlemini müteakip, söz konusu işlemin iptali istemiyle açtığı davada, AYİM 1’inci Dairesinin 23.11.2011 tarih ve 2010/558 Esas, 2010/167 Karar sayılı kararı ile ayırma işleminin iptal edilmesi üzerine göreve başlayan davacının vekili vasıtasıyla özlük haklarının ödenmesi için başvurduğu; K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısı ile özlük haklarının ödenmesi konusunda birliğe yazı yazılmasına rağmen 60 gün içinde statü dışında geçen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmediği anlaşılmaktadır. K.K.K.lığının 27.04.2011 tarihli yazısının gereğinin yapılması ve davacıya statü dışında geçirdiği sürelere ilişkin aylık ve özlük hakların ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Davacıya ödenecek asıl borcun haksız ve geç ödemeden kaynaklanan kayıpların karşılanması gerekmekte olup ödenmesi gereken aylık miktarlarına dava tarihi olan 27.07.2011 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar yasal faiz İŞLETİLMESİ gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1.Davacının 13.04.2010 – 07.03.2011 tarihleri arasında statü dışında geçirdiği süreye ilişkin aylıklarının ödenmemesi işleminin İPTALİNE, 2.Ödenmesi gereken aylık miktarlarına dava tarihi olan 27.07.2011 tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar yasal faiz İŞLETİLMESİNE, 29 KASIM 2011 tarihinde Üye P.Kur.Alb. İbrahim ÖZER’in Karşı oyu ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARŞI OY GEREKÇESİ Dava dosyasında yer alan ve davacı ile ilgili belgeler muvacehesinde, idarece tesis edilen statü dışında geçen sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmemesi işleminde kanuni mevzuata aykırı bir husus görülmediğinden, işlemin iptali yönünde oy kullanan sayın çoğunluğun görüşüne katılamadım. 29.11.2011 ÜYE İbrahim ÖZER P.Kur.Alb. (AYİM 1.D., 29.11.2011; E. 2011/1663, K. 2011/1867) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube