Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(İCRA) SATIŞ KARARINDA GÖSTERİLEN TARİH VE SAAT ...

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7941

K. 2012/23024

T. 28.6.2012

• İHALE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH DAVASI (İhalenin Feshi - İhaleye Dair Birinci Artırma Tutanağında Artırmanın Yapıldığı Yerin Gösterilmediği/İhale Başlangıç ve Bitiş Saatinin Satış Kararındaki Zamana Uymadığı )

• SATIŞ KARARINDA GÖSTERİLEN TARİH VE SAAT (İhalenin Başlangıç ve Bitiş Saatiyle Uyumlu Olmadığı - İhaleye Dair Birinci Artırma Tutanağında Artırmanın Yapıldığı Yerin Gösterilmediği/Satış Kararı Yönetmeliğine Aykırı Hareket Edildiği )

• KARARIN YAZILDIĞI TARİH (Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Mahkeme Hükmünde Yeralması Gereği - İhalenin Feshi )

2004/m. 114,126

6100/m. 297

Satış Kararı Yönetmeliği/m. 49,50

ÖZET : Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Dava konusu ihalede taşınmazın 1.artırma sonucunda alacağa mahsuben alacaklıya ihale olunduğu görülmektedir. Bu ihaleye dair 1.artırma tutanağında artırmanın yapıldığı yerin gösterilmediği ve ihale başlangıç ve bitiş saatinin satış kararında belirtilen saate göre yapılmadığı görülmektedir. Bu durum satış kararı yönetmeliğin taşınmaz mal satışını düzenleyen maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Mahkemece, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekir.Ayrıca, mahkeme hükmünde gerekçeli kararın yazıldığı tarihin yer alması zorunlu olup, buna aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

İ.İ.K.nun 126. maddesinde taşınmaz ihalelerinde artırma ilanın ne şekilde yapacağı düzenlenmiştir. Anılan maddenin son fıkrasıyla taşınmaz ihalelerinde uygulanması zorunlu olan 114. maddesine göre satış açık artırmayla yapılır. Birinci ve 2. artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir. İlanın şekli arttırma tarzı, yer ve günü ve gazeteyle yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce alakadarların menfaatlerine en uygun olanı dikkate alınarak tayin edilir. Bu kurallar, ihalenin düzenli yapılmasını ve alacaklıların katılacağı saatin önceden tespit edilmesini ve satışın tarafların menfaatine uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yöneliktir.

Somut olayda, şikayete konu İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mah., 15 pafta, ... parsel sayılı 10/136 arsa paylı, 6.kat (13 )numaralı bağımsız bölümümle ilgili 29.3.2011 tarihli satış kararında 1.ihalenin 10.5.2011 günü saat: 14.35-14.45 arasında, 2.ihalenin de 20.5.2011 günü aynı saatler arasında yapılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. İhalede taşınmazın 1.artırma sonucunda alacağa mahsuben alacaklıya ihale olunduğu görülmektedir. Bu ihaleye dair 1.artırma tutanağında artırmanın yapıldığı yerin gösterilmediği ve ihale başlangıç ve bitiş saatinin satış kararında belirtilen saate göre yapılmadığı görülmektedir. Bu durum satış kararına ve İ.İ.K.yönetmeliğinin taşınmaz mal satışını düzenleyen 49. ve 50. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkemece, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Diğer taraftan, H.M.K.nun 297. maddesinin (1 ). fıkrasının (e )bendi gereğince hükümde" gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube