Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İ.İSTİHKAK İDDİASI ...

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/23740

K. 2007/1484

T. 30.1.2007

• SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Haczedilen Mal İstihkak İddia Eden 3. Kişinin Elinde Haczedilmişse İcra Müdürünün Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Vermesi Gereği )

• İSTİHKAK İDDİASI ( Haczedilen Mal İstihkak İddia Eden 3. Kişinin Elinde Haczedilmişse İcra Müdürünün Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Vermesi Gereği )

2004/m.96, 99

ÖZET : Haczedilecek mallar başka yerde ise takip yapılan icra dairesi malların bulunduğu yer icra dairesine müzekkere yazar. Hacizde istihkak var ise, istihkak iddiası hakkında İİK`nın hangi maddesinin uygulanacağına asıl icra dairesi karar verir. Haczedilen mal borçlu elinde olmayıp mülkiyet iddia eden üçüncü kişinin elinde ise icra müdürünün istihkak davası açmak üzere alacaklıya süre vermesi gerekir. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nun 79. maddesi uyarınca haciz konacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını" takip yapan İcra müdürü malların bulunduğu yer İcra dairesine müzekkere yazar. Hacizde istihkak iddiası var ise İİK 97 ve 99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin karar asıl icra takibinin yapıldığı İcra dairesinde verilir. İİK`nın 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde ( mülkiyet ( veya ( rehin hakkı ( iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa İcra müdürü o şahıs aleyhinde istihkak davası açmak üzere alıcıya 7 gün süre tanır.

Somut olayda talimat İcra dairesince yapılan hacizde üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunduğu, alacaklı vekilinin İİK`nın 96 ve 97. maddeleri uyarınca takibin talikine veya devamı kararı verilmesi için dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi talebi üzerine asıl İcra dairesince verilen 10.08.2006 tarihli şikayete konu kararda, haczin İİK`nın 99. maddesine göre yapıldığı kabul edilmekle birlikte, alacaklının 7 günlük süre içerisinde istihkak davası açmadığının anlaşılması nedeniyle, üçüncü kişinin iddiasının kabul edilmesine ve alacaklı vekilinin talebinin reddine karar vermiştir.

Oysa icra müdürlüğünün haczin İİK`nın 99. maddesine göre yapıldığı kararı ile birlikte aynı madde uyarınca alacaklıya 7 günlük istihkak davası açma süresi vermesi gerekirdi. Bu husus mahkemenin karar gerekçesinde benimsendiği halde şikayete konu icra dairesi kararının yukarıda yazılı ilkelere göre düzeltilmesi yerine icra müdürlüğü red kararının sonucunun doğru olduğundan bahisle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ( , 30.01.2007 gününde oybirliğiyle Karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube