Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) BİLİNÇLİ TAKSİRLE İLGİLİ YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5800

K. 2012/22848

T. 5.11.2012

• BİLİNÇLİ TAKSİR ( Yaralama - Trafiğe Kapalı Sokağa Ters Yönden Girip Geri Manevra Sırasında Yola Gereken Dikkati Vermeyen ve Aracın Arka Kısmını Görmediğinden Gözcü Bulundurmayarak Tedbirsiz Davranan Sanığın Kastının Bilinçli Taksir Olduğu )

• TAKSİRLE YARALAMA ( Trafiğe Kapalı Sokağa Ters Yönden Girip Geri Manevra Sırasında Yola Gereken Dikkati Vermeyen ve Aracın Arka Kısmını Görmediğinden Gözcü Bulundurmayan Tedbirsiz Davranan Sanığın Eylemini Bilinçli Taksirle İşlediği )

• TRAFİĞE KAPALI SOKAĞA TERS YÖNDE GİREN KAMYONET ( Geri Manevra Sırasında Yola Gereken Dikkati Vermeyen ve Aracın Arka Kısmını Görmediğinden Gözcü Bulundurmayarak Tedbirsiz Davranan Sanığın Eylemini Bilinçli Taksirle İşlediği )

5237/m.89

ÖZET : Kullandığı kamyoneti ile trafiğe kapalı sokağa ters yönden girip geri manevra sırasında yola gereken dikkati vermeyen ve aracın arka kısmını görmediğinden gözcü bulundurmayarak tedbirsiz davranan sanığın eylemini bilinçli taksirle işlendiğinin gözetilmesi gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafi, katılan vekili müşteki vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Müşteki N.B. vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;

Temyiz yasa yolu açık olduğu belirtilen, temyiz şekli ile süresi gösterilen ve müşteki vekilinin yüzüne karşı 29/01/2009 tarihinde verilen hükmü CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen yasal bir haftalık süre geçtikten sonra 13/03/2009 tarihinde temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında; 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 317. maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE,

2-Katılan vekili ve sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelemesine gelince ;

Sanığın sürücü belgesinin geri alınıp alınmaması mahkemenin takdirine bağlı olduğundan tebliğnemedeki bu hususa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafinin, kusur durumuna, asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayinine ilişkin temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Kullandığı kamyoneti ile trafiğe kapalı sokağa ters yönden girip geri manevra sırasında yola gereken dikkati vermeyen ve aracın arka kısmını görmediğinden gözcü bulundurmayarak tedbirsiz davranan sanığın eylemini bilinçli taksirle işlendiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olup, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube