Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) görevsizlik sebebiyle görevli mahkemeye gönderildiğinde gönderilmesinden önceki mahkemesinden çıkan Vekalet ücreti

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8169

K. 2012/9160

T. 3.7.2012

• TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği - Davalı İdare Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )

• GÖREV YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNDE VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Görevli Mahkemede Devam Edip Etmeyeceği Henüz Belli Olmadığından Davalı İdare Lehine Takdir Edilemeyeceğinin Gözetileceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği - Davanın Görevli Mahkemede Devam Edip Etmeyeceği Henüz Belli Olmadığından Davalı İdare Lehine Takdir Edilemeyeceği )

6100/m.331

ÖZET : Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Davanın görev yönünden reddine karar verildiği halde davanın görevli mahkemede devam edip etmeyeceği henüz belli olmadığından, bu aşamada davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine 15.02.2012 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın görev yönünden reddine dair verilen 16.03.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.

Davalı vekili, davanın ispat edilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

6100 sayılı HMK`nun 331/2. maddesi uyarınca "Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder.

Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder" şeklinde düzenleme yapılmış olmasına rağmen mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verildiği halde davanın görevli mahkemede devam edip etmeyeceği henüz belli olmadığından bu aşamada davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiş ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün HUMK`nun 438/VII. maddesi gereğince düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılan nedenlerle; hüküm fıkrasının vekalet ücreti takdirine ilişkin 3. bendinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına, hükmün

1086 sayılı HUMK.nun 438/VII maddesi uyarınca DÜZELTİLMİŞ bu hali ile ONANMASINA, 03.07.2012 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Rıdvan Galip ERGÜN tarafından gönderilmiştir.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube