Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) Hizmet Süresinin tespiti Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Kesinleştiğinde ve Talep Halinde Dosyanın Gönderilmesine Dair Verilen Kararda Davalı Kurum Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13950

K. 2012/13692

T. 10.7.2012

• HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Kesinleştiğinde ve Talep Halinde Dosyanın Gönderilmesine Dair Verilen Kararda Davalı Kurum Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği)

• VEKALET ÜCRETİ (Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddine Karar Kesinleştiğinde ve Talep Halinde Dosyanın Gönderilmesine Dair Verilen Kararda Davalı Kurum Lehine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu)

• GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARI (Davaya Başka Mahkemede Devam Edilmesi Halinde Yargılama Giderlerine O Mahkemenin Hükmedeceği - Devam Edilmemişse Talep Üzerine Davanın Açıldığı Mahkemenin Dosya Üzerinden Bu Durumu Tespit İle Davacıyı Ödemeye Mahkum Edeceği)

• YETKİ YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Davalı Kurum Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği)

6100/m.331

ÖZET : Dava, davacının 1479 sayılı Kanun kapsamında hizmet süresinin tespiti istemine ilişkindir.Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın gönderilmesine dair verilen kararda; davalı Kurum lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi isabetsizdir.

DAVA : Dava, davacının 1479 sayılı Kanun kapsamında hizmet süresinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine ve dosyanın Balıkesir İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun, esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri başlıklı 331. maddesindeki, "... (2) Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder..." hükmü gözetilerek, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Balıkesir İş Mahkemesine gönderilmesine, 1.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, yargılama giderlerinin ve harcın yetkili mahkemece dikkate alınmasına dair verilen kararda; davalı Kurum lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi isabetsizdir. Ayrıca, yasal süre içerisinde gönderme istenmeme durumu gözetilmeksizin yargılama gideri konusunda yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

Ne var ki; bu aykırılıkların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun geçici 3. maddesinde yer alan 1086 sayılı Yasanın temyize ilişkin hükümlerinin uygulanmasının gerektiğine ilişkin düzenleme gereğince) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Hüküm fıkrasının 3. paragrafındaki "Deliller toplandıktan sonra yetkisizlik kararı verildiği anlaşıldığından, yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince takdiren 1.200,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" şeklindeki ibare ve rakamların silinmesine; hükmün 4. paragrafındaki "Yargılama giderlerinin ve harcın yetkili mahkeme tarafından dikkate alınmasına," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Davaya görevli mahkemede devam edilmez ise talep üzerine yargılama gideri konusunda karar verilmesine," ibaresinin yazılarak eklenmesine ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube