Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Görevsizlik Yetkisizlik veya Gönderme Kararından Sonra Davaya Başka Mahkemede Devam Edilmesi Hâlinde Yargılama Giderlerine O Mahkemenin Hükmedeceği.

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12662

K. 2011/11835

T. 14.11.2011

• GÖREVSİZLİK/YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA DAVAYA BAŞKA MAHKEMEDE DEVAM EDİLMESİ ( Durumunda Yargılama Giderlerine O Mahkemenin Hükmedeceği - Devam Edilmemişse Davanın Açıldığı Mahkemece Yargılama Giderlerinin Tespit Edileceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Görevsizlik Yetkisizlik veya Gönderme Kararından Sonra Davaya Başka Mahkemede Devam Edilmesi Hâlinde Yargılama Giderlerine O Mahkemenin Hükmedeceği )

6100/m.331/2, 401, 448, 450, 451

ÖZET : Dava, adam öldürme eylemine dayalı maddi ve manevi tazminata ilişkindir. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Vekalet ücretine karar verilmiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflarca verilen dilekçeyle mahkemece yapılan yargılama sonunda; kararın Yargıtay`ca incelenmesi ve taraf vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- )Diğer temyiz itirazlarına gelince:

Dava, adam öldürme eylemine dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

6100 Sayılı HMK, aynı yasanın 451. maddesi uyarınca 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 450. maddesiyle 1086 Sayılı H.U.M.K.yı yürürlükten kaldırmıştır. Yine 6100 Sayılı HMK`nun 448. maddesi uyarınca kanunun derhal uygulanacağı düzenlenmiştir. Anlatılanlar doğrutusunda, temyiz aşamasında olan ve kesinleşmemiş eldeki dosyada verilen kararla ilgili olarak da 6100 Sayılı HMK`nin hükümlerinin uygulanması gerekir. 6100 Sayılı HMK`nin 331/2. maddesinde "Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder." şeklinde düzenlemenin yer aldığı görülmüştür. Bu düzenleme dikkate alındığında görevsizlik kararında vekalet ücretine hükmedilemez. Bu sebeple mahkemenin vekalet ücretine karar vermiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden H.U.M.K.nun 370/2 maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda ( 2 )sayılı bentte gösterilen sebeple hüküm fıkrasının ( 3 )numaralı bendinin karardan çıkarılmasına, hükümün ( 2 )numaralı bendinde yer alan "harç ve mahkeme masraflarının" ifadesinin silinerek yerine "yargılama giderlerinin" ifadesinin yazılmasına, diğer temyiz itirazlarının ise ( 1 )sayılı bentte açıklanan sebeplerle reddi ile kararın bu düzeltilmiş biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 14.11.2011 gününde oybirliiğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube