Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17780

K. 2012/19883

T. 24.12.2012

• TAZMİNAT DAVASI ( Yedieminlik Görevini İhmalden Kaynaklanan - Davalının Atılı Eylemden Dolayı Beraat Etmiş Olması Önemli Olmayıp Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Ceza Soruşturması ya da Kovuşturması Açılmış Bulunmasının Şart Olmadığı )

• YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ İHMAL ( Tazminat İstemi - Davalının Atılı Eylemden Dolayı Beraat Etmiş Olması Önemli Olmayıp Ceza Zamanaşımının Uygulanabilmesi İçin Ceza Soruşturması ya da Kovuşturması Açılmış Bulunmasının Şart Olmadığı )

• ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yedieminlik Görevini İhmalden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Fiil Ceza Kanunları Uyarınca Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Bulunan Cezayı Gerektiren Bir Eylemden Doğmuş ise Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı )

• CEZA ZAMANAŞIMI ( Yedieminlik Görevini İhmalden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Fiil Ceza Kanunları Uyarınca Daha Uzun Zamanaşımı Süresi Bulunan Cezayı Gerektiren Bir Eylemden Doğmuş ise Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı )

818/m.60

ÖZET : Dava, yedieminlik görevinin ihmalinden dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Zamanaşımı süresi, zarar görenin, haksız eylem ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, her halükarda zarar veren eylemin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıldır. Eğer fiil ceza kanunları uyarınca daha uzun zamanaşımı süresi bulunan cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş ise ceza zamanaşımı süresi uygulanır. Teslim edilen motorinin iade edilmemesinden dolayı bu davalı hakkında yedieminlik görevini suistimal suçundan kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır. Davalının atılı eylemden dolayı beraat etmiş olması önemli olmayıp ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için ceza soruşturması yada kovuşturması açılmış bulunması da şart değildir. Bu durumda mahkemece tazminat istemine ilişkin davanın esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı vekili tarafından, davalı N. G. vd. aleyhine 12/11/2008 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 22/02/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının davalılardan T. G.’e yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının davalı N. G.’e yönelik temyiz itirazlarına gelince; Dava, yedieminlik görevinin ihmalinden dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece davalı N. G. yönünden istem zamanaşımı nedeni ile reddedilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, kaçak olduğu gerekçesi ile el konulan motorinin 16.03.2001 günü davalılara teslim edildiğini, iadesi istendiği halde iade edilmediğini iddia ederek bedelinin ödetilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalı N. G., motorinin kendisine teslim edildiği tarihten sonra bir daha aranıp sorulmadığını, aradan dokuz yıl geçtiğini, davanın zamanaşımına uğradığını savunmuştur.

Mahkemece, davalı T. G.’in dava tarihinden önce ölü olduğu anlaşıldığından bu kişiye yönelik davanın ölü kişi aleyhinde dava açılamayacağı gerekçesi, davalı N. G. yönünden ise davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.

Dava haksız eylem nedeni ile uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkin olduğuna göre zamanaşımı süresinin belirlenmesinde BK 60/1-2 maddelerinin uygulanması gereklidir. Buna göre zamanaşımı süresi, zarar görenin, haksız eylem ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, her halükarda zarar veren eylemin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıldır. Eğer fiil ceza kanunları uyarınca daha uzun zamanaşımı süresi bulunan cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş ise ceza zamanaşımı süresi uygulanır.

Somut olaya gelince; dava konusu edilen motorin davalı N. G.’e 16.03.2001 tarihinde teslim edilmiş olup, teslim edilen motorinin iade edilmemesinden dolayı bu davalı hakkında yedieminlik görevini suistimal suçundan kamu davası açıldığı, suç tarihinin 17.07.2008 olduğu anlaşılmaktadır. Davalının atılı eylemden dolayı beraat etmiş olması önemli olmayıp ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için ceza soruşturması yada kovuşturması açılmış bulunması da şart değildir. Bu durumda mahkemece 12.11.2008 günü açılan tazminat istemine ilişkin davanın esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle bozulmasına, ( 1 ) sayılı bentte gösterilen nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 24.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube