Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU HAKKINDA YARGITAY 14. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5826

K. 2012/7817

T. 9.7.2012

• BASİT CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Beyanına Göre Öz Dayısı Olan Sanığın Cinsel Organını Poposuna Soktuğu/Bilirkişi Raporunda Fiili Livata İzi Tespit Edilmediğinin Belirtildiği - Organ Sokma Eyleminin Kesin Olarak Belirlenemediği/Eylemin Nitelikli Değil Basit Cinsel İstismar Olduğu )

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Beyanına Göre Öz Dayısı Olan Sanığın Cinsel Organını Poposuna Soktuğu/Bilirkişi Raporunda Fiili Livata İzi Tespit Edilmediğinin Belirtildiği - Organ Sokma Eyleminin Kesin Olarak Belirlenemediği/Eylemin Nitelikli Değil Basit Cinsel İstismar Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Cinsel İstismar Suçunda Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın da Teşebbüs Hükümleri Uygulandıktan Sonra Tespit Edilen Ceza Üzerinden Hesap Edilerek 5237 S.K. Md. 103/6`da Belirlenen Cezanın Üzerine Ekleneceği )

• FİİLİ LİVATA ( Mağdurenin Beyanına Göre Öz Dayısı Olan Sanığın Cinsel Organını Poposuna Soktuğu/Bilirkişi Raporunda Fiili Livata İzi Tespit Edilmediğinin Belirtildiği - Organ Sokma Eyleminin Kesin Olarak Belirlenemediği/Eylemin Basit İstismar Olarak Kabulü Gereği )

• BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Cinsel İstismar Suçunda Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın da Teşebbüs Hükümleri Uygulandıktan Sonra Tespit Edilen Ceza Üzerinden Hesap Edilerek 5237 S.K. Md. 103/6`da Belirlenen Cezanın Üzerine Ekleneceği )

• TEŞEBBÜS ( Cinsel İstismar Suçunda Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın da Teşebbüs Hükümleri Uygulandıktan Sonra Tespit Edilen Ceza Üzerinden Hesap Edilerek 5237 S.K. Md. 103/6`da Belirlenen Cezanın Üzerine Eklenmesi Gereği )

5237/m.35, 43, 103

ÖZET : Mağdurenin özde değişmeyen istikrarlı beyanlarında, öz dayısı olan sanığın evde annesinin bulunmadığı farklı zamanlarda pantolonunu indirerek cinsel organını poposuna soktuğunu belirtmesi, mağdure hakkında olaydan kısa süre sonra düzenlenen raporlarda fiili livatanın maddi delillerine rastlanmadığının belirtilmesi, sanık savunmaları mağduru bir çok kez soyundurup cinsel organını mağdurun anüsüne soktuğu veya sokmaya çalışırken ciddi bir engel sebebiyle sokamadığının kesin olarak belirlenemediği, bu haliyle sanığın kanıtlanan eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı niteliğinde olduğu gözetilmelidir.

Zincirleme suç nedeniyle yapılacak artırımın da teşebbüs hükümleri uygulandıktan sonra belirlenen ceza üzerinden hesap edilerek 103/6. maddesiyle belirlenen cezanın üzerine eklenerek cezanın belirlenmesi gerekir.

DAVA : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanığın yapılan yargılaması sonunda; atılı suça teşebbüsten mahkumiyetine dair ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.11.2011 gün ve 2009/215 Esas: 2011/214 Karar sayılı, re`sen de temyize tabi hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıkla müdafii tarafından istenilmesi ve incelemenin de duruşmalı olarak yapılması talep edilmesi üzerine; dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye gönderilmekle 26.06.2012 Çarşamba günü saat 13.30`a duruşma günü tayin olunarak sanık müdafiine çağrı kağıdı gönderilmişti.

Belli günde Hakimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Keskin hazır olduğu halde oturum açıldı.

Sanık müdafiine çağrı kağıdının gönderildiği, parçasının döndüğü, ancak sanık müdafiin zorunlu müdafii olarak atandığı, C.M.K. görev bölgesi dışında kalması sebebiyle katılamayacağını belirttiği anlaşıldı. Gereği düşünüldü:

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Savcısının da uygun görüşü gibi; suç vasfı ve ceza miktarı nazara alındığında 5271 Sayılı C.M.K.nın 150/3. maddesi gereğince sanığa müdafii tayini zorunlu olduğundan, C.M.K.nın 156. maddesi uyarınca sanık A.B.için Ankara Barosundan zorunlu müdafii tayini ve duruşma günü gelmesinin bildirilmesi hususunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

Duruşmanın 04.07.2012 Çarşamba, saat 13.30`a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belli günde Hakimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Reis Koca hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine Ankara Barosundan zorunlu müdafii olarak atanan sanık A.B.adına gelen vekili huzura alınarak duruşmaya başlandı.

Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık hakkında duruşmalı inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.

Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.

Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.

Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşmanın 11.7.2012 Çarşamba saat 13:30`a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi. Belli günde oturum açıldı. Dava evrakı incelenip gereği düşünüldümüş olduğundan aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

Sanık hakkında kurulan hükümde 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1. maddesinin uygulanmaması, mahkumiyetin kanuni sonucu ve güvenlik tedbiri mahiyetinde olup, kazanılmış hakka konu teşkil etmediğinden, bu hususta infaz aşamasında karar alınması mümkün görülmüş bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mağdurenin özde değişmeyen istikrarlı beyanlarında, öz dayısı olan sanığın evde annesinin bulunmadığı farklı zamanlarda pantolonunu indirerek cinsel organını poposuna soktuğunu belirtmesi, mağdure hakkında olaydan kısa süre sonra düzenlenen raporlarda fiili livatanın maddi delillerine rastlanmadığının belirtilmesi, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre, mağduru bir çok kez soyundurup cinsel organını mağdurun anüsüne soktuğu veya sokmaya çalışırken ciddi bir engel sebebiyle sokamadığının kesin olarak belirlenemediği, bu haliyle sanığın kanıtlanan eyleminin çocuğun basit cinsel istismarı niteliğinde olduğu gözetilmeden T.C.K.nın 103/1. maddesi yerine aynı maddenin 2. fıkrasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi,

Uygulamaya göre ise;

Mahkemece oluşa uygun şekilde sanığın eyleminin nitelikli cinsel istismar suçunu oluşturduğu kabul edilmesine rağmen, önce 5237 Sayılı T.C.K.nın 103/1-a daha sonra 103/2. maddeleri tatbik olunmak suretiyle kademeli uygulama yapılması ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 61/5. maddesinde gösterilen sıralamaya uygun olarak aynı Kanunun 103/2, 103/3 ve 103/4. maddelerinden sonra 35/2. maddesinin uygulanması, bundan sonra aynı Kanunun 103/6. maddesi gereğince artırım yapılması, 43/1. maddesi gereğince yapılacak artırımın da teşebbüs hükümleri uygulandıktan sonra belirlenen ceza üzerinden hesap edilerek 103/6. maddesiyle belirlenen cezanın üzerine eklenerek cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları ve duruşmalı inceleme esnasındaki sözlü savunması bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibarıyla sanığın kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla re`sen de temyize tabi hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube