Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H-H.T) Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetilmesi Gereği - Manevi Tazminatın Miktarı Bir Taraf İçin Zenginleşme Aracı Diğer Taraf İçin de Yıkım Olmaması Gereği

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/3392

K. 2003/6425

T. 23.5.2003

• MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI ( Tayin Etme Hakimin Takdirine

Bırakılmış Bir Konu Olmakla Beraber Hükmedilecek Miktarın Uğranılan

Zararla Orantılı Duyulan Acıyı Hafifletecek Nitelikte Olması Gereği )

• MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Bir Ceza Olmadığı Gibi

Mamelek Hukukuna İlişkin Zararı Karşılaması da Amaç Edinilmediği -

Kusurlu Olana Yalnız Hukukun İhlalinden Dolayı Yapılan Bir Kötülük

de Olmadığı )

• TAZMİNATIN TAKDİRİNDE TARAFLARIN DURUMU ( Tarafların Sosyal

ve Ekonomik Durumları Gözetilmesi Gereği - Manevi Tazminatın

Miktarı Bir Taraf İçin Zenginleşme Aracı Diğer Taraf İçin de Yıkım

Olmaması Gereği )

818/m.49

ÖZET : Manevi tazminatın miktarını tayin etme hakimin takdirine bırakılmışbir konu olmakla beraber, hükmedilecek miktarın uğranılan zararla orantılı,duyulan acıyı hafifletecek nitelikte olması gerekir. Takdiredilecek manevitazminat hakkaniyete uygun olmalıdır. Manevi tazminat bir ceza olmadığıgibi mamelek hukukuna ilişkin zararı karşılaması da amaç edinmemiştir.

Kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük dedeğildir. Aksine zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmalıdır.Tazminatın sınırı onun amacına uygun olarak belirlenmelidir. Manevi

tazminatın takdiri yapılırken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıgözetilmeli; manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşme aracı, diğertaraf için de yıkım olmamalıdır. Manevi tazminatın miktarının belirlemesindeher olaya göre değişen özel hal ve şartlar gözetilmelidir.

DAVA : H Y vekili avukat Ş B. ile 1-A Sağlık Hizmetleri San.Tic.A.Ş.vekiliavukat E A 2-M E vekili avukat A T 3-E A vs.vekili avukat E A aralarındakidava hakkında K. 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen28.2.2002 tarihve 120-135 sayılı hükmün Dairenin 19.12.2002 tarih ve 11333-13754sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalılar avukatıtarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereğikonuşuldu:

KARAR : Davacılar, murisleri R Y `ın göğüslerinde oluşan yağ dokuları ilerahim ameliyatı sonucu oluşan fıtığın alınması ve idrar kesesi düşüklüğününgiderilmesi operasyonlarının birlikte yapılması için davalı şirkete aitHastahane de ameliyat olduğu sırada davalı doktorun kusurlu eylemisonucu öldüğünü ileri sürerek davacı eş Hıdır için 10.000.000.000TL.destekten yoksun kalma tazminatı ile birlikte 20.000.000.000TL. manevitazminat; çocukları Baki, Zeki ve Birsen`in her biri için 15.000.000.000-erTL. ve kardeşleri Ali, Huriye ve Latife için 5.000.000.000-er TL. olmak üzeretoplam 80.000.000.000-TL. manevi tazminatın olay tarihinden ticari faizi iletahsilini istemişlerdir.

Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacı eş Hıdır için 9.783.572.250TL. maddi ve16.000.000.000TL. manevi çocukların her biri için 12.000.000.000-şer TL.kardeşlerin her biri için 4.000.000.000TL. manevi tazminatın olaytarihi6.2.1999`dan 29.12.1999`a kadar hesaplanacak yıllık %80, 30.12.1999`dansonra %70 oranı üzerinden avans işlemlerine ilişkin banka reeskont faiziile birlikte A Sağlık Hizmetleri San.Tic.A.Ş. ve davalı B Y`den ortaklaşave zincirleme tahsiline, diğer davalılar hakkındaki davanın reddine, davalıEngin Atunkaya yönünden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş;

mahkemenin kararı davalı şirket ile davalı BY`in temyizi üzerine dairemizin19.12.2002 gün ve 11333-13754 sayılı ilamı ile oyçokluğu ile onanmış;onama kararına karşı davalı şirket ve davalı B Y karar düzeltme istemindebulunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamındabenimsenen gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bendindışındaki sair karar düzeltme isteklerinin reddi gerekir.

2-Manevi tazminatın miktarını tayin etme hakimin takdirine bırakılmış birkonu olmakla beraber, hükmedilecek miktarın uğranılan zararla orantılı,duyulan acıyı hafifletecek nitelikte olması gerekir. Takdir edilecek manevitazminat hakkaniyete uygun olmalıdır. Manevi tazminat bir ceza olmadığıgibi mamelek hukukuna ilişkin zararı karşılaması da amaç edinmemiştir.Kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülük dedeğildir. Aksine zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmalıdır.Tazminatın sınırı onun amacına uygun olarak belirlenmelidir. Manevi tazminatın takdiri yapılırken tarafların sosyal ve ekonomik durumları

gözetilmeli; manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşme aracı, diğertaraf için de yıkım olmamalıdır. Manevi tazminatın miktarının belirlemesindeher olaya göre değişen özel hal ve şartlar gözetilmelidir.Davaya konu olayda, yukarıdaki ilkeler değerlendirildiğinde davacıeş için 16.000.000.000TL. çocuklar için 12.000.000.000-şer TL.den 36.000.000.000TL. ve kardeşleri için 4.000.000.000TL. den12.000.000.000TL. olmak üzere toplam 64.000.000.000TL. manevitazminat fazladır. Davacılar yararına daha ılımlı bir manevi tazminatahükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.Mahkeme kararının açıklanan bu nedenlerle bozulması gerekirken zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemeden anlaşılmış olmakla, davalı şirket vedavalı B Y in karar düzeltme itirazının kabulü ile dairemizin onama kararınınkaldırılmasına, kararın yukarıdaki nedenlerle bozulmasına karar verilmesigerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı şirket ile davalı BülentYiğit`in 1 nolu bentte gösterilen nedenle sair karar düzeltme istemlerininreddine, 2 nolu bentlerde gösterilen nedenlerle karar düzeltme istemlerininkabulü ile dairemizin 19.12.2002 gün 11333-13754 sayılı onama kararınınkaldırılmasına, bu nedenlerle kararın BOZULMASINA,evvelce alınanonama harcı ile peşin harcın istek halinde iadesine,23.5.2003 gününde 1nolu bentte oybirliği ile 2 nolu bentte oyçokluğu ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube