Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının İptali ve 506 S.K. Tabi Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi - Araştırmaların Davacıya Ait Olmayan Kimlik Bilgileri ile Yapıldığı

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3363

K. 2012/18367

T. 1.11.2012

• ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının İptali ve 506 S.K. Tabi Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi - Araştırmaların Davacıya Ait Olmayan Kimlik Bilgileri ile Yapıldığı )

• TARIMSAL FAALİYETİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİ ( Eldeki Davada Sigortaya Tabi Faaliyetin Tam Olarak Aydınlatılmadan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği - Davacının T.C Numarası ile Araştırma Yapılacağı/Muhtar ve Aza Görüşü Alınması Gerektiği )

• T.C. NUMARASI İLE ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Davacıya Ait Olmayan Kimlik Bilgileri ile Yapılan Araştırmanın Yeterli Olmayacağı - Davacının Faaliyetlerinin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Aydınlatılması Gerektiği )

5510/m. 53

ÖZET : Dava, 1.2.2009-1.2.2011 tarihlerinde Tarım Bağ-Kur sigortalılığının iptali ve 506 sayılı Yasaya tabi sigortalılığının geçerli olduğunun tespiti istemine ilişkindir.Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir. Ancak, davacı hakkında yapılan tüm araştırmaların davacıya ait olmayan kimlik bilgileri ile yapıldığı, dolayısıyla davacının tarımsal faaliyetini devam ettirip ettirmediği hiçbir kuşku ve duruksamaya yol açmadan belirlenmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.davacının T.C numarası ile yapılacak araştırma sonucu tarımsal faaliyetinin olup olmadığı tespit edilmeli, eğer tarımsal faaliyeti devam ediyorsa SSK`lı çalışmalara üstünlük tanınamayacağından davacının talebinin reddine, etmiyorsa şimdiki gibi kabule karar verilmelidir.

DAVA : Davacı, 01/02/2009-01/03/2011 tarihleri arasındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ve bu nedenle çıkartılan prim borcunun iptaliyle bu dönemdeki 506 sayılı Yasaya tabi sigortalılığın geçerli olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Köse tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, davacının 1.2.2009-1.2.2011 tarihleri arasındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığının iptali ile 506 sayılı Yasaya tabi sigortalılığının geçerli olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.

Uyuşmazlık; çakışan sigortalılık hallerinden hangisinin geçerli olacağı hususundadır.

Davanın yasal dayanağını 5510 sayılı Yasanın 5754 sayılı Yasanın 33. maddesi ile değişik 53. maddesi oluşturmaktadır. Sigortalılık hallerinin birleşmesi hususunu düzenleyen madde; "sigortalının 4. maddenin 1. fıkrasının ( a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin 1. fıkrasının ( c ) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır ", hükmüne haizdir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 1.2.2001 tarihinde başlayan tarım Bağ-Kur sigorta kaydının bulunduğu, 1986/1,2,3, 1987/1,2,3, 19888/1,2,3 dönemlerinde ve 1.2.2009-2011 tarihleri arasında SSK`lı çalışmasının bulunduğu, davalı Kurumun 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinde davacının ziraat odası kaydının devam etmesi nedeni ile SSK`lı çalışmalarını iptal ettiği ve davacıya prim borcu çıkardığı, yapılan zabıta araştırması ile davacının 2009-2011 yılları arasında tarımsal faaliyetinin bulunmadığının tespit edildiği ve ziraat odası kaydının olmadığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda; davacı hakkında yapılan tüm araştırmaların davacıya ait olmayan kimlik bilgileri ile yapıldığı, dolayısıyla davacının tarımsal faaliyetini devam ettirip ettirmediği hiçbir kuşku ve duruksamaya yol açmadan belirlenmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılacak iş; davacının T.C. Kimlik numarası ile dosya içerisinde bulunan müzekkereler yeniden yazılarak ve ihtilaf konusu dönemde muhtar ve aza olarak görev yapan kişilerin beyanlarına da başvurmak sureti ile davacının tarımsal faaliyetinin olup olmadığını tespit etmek, eğer tarımsal faaliyeti devam ediyorsa SSK`lı çalışmalara üstünlük tanınamayacağından davacının talebinin reddine, etmiyorsa şimdiki gibi kabule karar vermekten ibarettir.

O halde, davalı kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 01.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube