Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
( Ambulans Aracının Takla Atarak Devrilmesi Sonucu Davacının Sakat Kaldığı - İşleteni veya Sahibi Devlet ve Diğer Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Zararlara İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3251

K. 2011/11133

T. 6.7.2011

• MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ambulans Aracının Takla Atarak Devrilmesi Sonucu Davacının Sakat Kaldığı - İşleteni veya Sahibi Devlet ve Diğer Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Zararlara İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği )

• AMBULANSIN DEVRİLMESİ SONUCU DOĞAN ZARAR ( Davalı Kuruma Bağlı Devlet Hastanesinde Sözleşmeli Personel Statüsünde Çalışan Davacının Maddi Tazminat Davası - İdari Yargının Görevli Olmayacağı )

• GÖREVLİ MAHKEME ( İşleteni veya Sahibi Devlet ve Diğer Kamu Kuruluşları Olan Araçların Sebebiyet Verdiği Zararlara İlişkin Davaların Adli Yargıda Görüleceği )

2918/m.110

1086/m.1, 2

ÖZET : Davacı, davalı kuruma bağlı Devlet Hastanesinde sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hastaya refakatçi olmak amacıyla davalı kurumun ambulans aracının takla atarak devrilmesi sebebiyle sakat kaldığını belirterek maddi tazminat talebinde bulunmuştur. İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olan sorumluluk davaları adli yargıda görülür. İdari yargının görevli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı kuruma bağlı Zile Devlet Hastanesinde sözleşmeli personel statüsünde hemşire olarak çalışmakta iken bir hastaya refakatçi olmak amacıyla davalı kurumun ambulansına bindiğini aracın seyir halindeyken sol arka lastiğinin patlaması sonucunda aracın takla atarak devrilmesi sebebiyle yaralandığını ve sakat kaldığını belirterek maruz kaldığı zarar karşılığı şimdilik 7.000.00.TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, idari yargının görevli olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, idari yargının görevli olması sebebiyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davalı İdarenin sahip olduğu aracın lastiğinin patlaması sebebiyle sorumlu tutulmasından dolayı hizmet kusurundan söz edilebileceği ve Uyuşmazlık Mahkemesi`nin 4.10.2004 tarih ve 50/58 Sayılı kararı doğrultusunda idari yargının görevli olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin reddine karar verilmiş ise de; Davacı, davalı kuruma bağlı Zile Devlet Hastanesinde sözleşmeli personel statüsünde hemşire olarak çalışmakta iken bir hastaya refakatçi olarak bindiği davalı kuruma ait ambulansın 11.7.2007 tarihinde seyir halinde iken sol arka lastiğinin patlaması sonucunda aracın takla atarak devrilmesi sebebiyle yaralandığını ve sakat kaldığını belirterek maruz kaldığı zararın trafikte aracın trafikte davalı adına kayıtlı olmasından dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işleteni sıfatıyla davalı tarafından tazminini istemiştir. 11.1.2011 tarihli 6099 Sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 110. maddesindeki "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dahil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez." hükmü gereğince adli yargı görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak da söz konusu olmaz. H.U.M.K.`nun 1. ve 2. maddelerine göre; konusu para olan davalarda görevli mahkeme ihtilaflı olan alacağın miktarına göre belirlenir. Görev sınırının tespitinde faiz, icra tazminatı ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri esas alınır. Davacı şimdilik 7.000.00.TL tazminat talep ettiğine göre davaya bakma görevi, H.U.M.K.`nun 1. ve 2. maddeleri gereğince Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Bu durumda Mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükümün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 6.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube