Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2011/5286

K. 2011/8012

T. 23.12.2011

• FERAGAT VE KABUL ( Yürürlükten Kaldırılan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Yapılan Yollamalar Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bu Hükümlerin Karşılığını Oluşturan Maddelerine Yapılmış Sayılacağı )

• HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNA YAPILAN YOLLAMALAR ( İdari Yargılama Usulü Kanunun 31. Md.nin "Feragat ve Kabul" Konusunda Göndermede Bulunduğu HMK’nun Bu Hükümlerin Karşılığını Oluşturan Maddelerine Yapılmış Sayılacağı )

• İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT ( 31. Md.nin "Feragat ve Kabul" Konusunda Göndermede Bulunduğu Yürürlükten Kaldırılan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Yapılan Yollamalar HMK`nun Bu Hükümlerin Karşılığını Oluşturan Maddelerine Yapılmış Sayılacağı )

2577/m.31

6100/m.307, 447, 450

ÖZET : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 31. maddesinin "feragat ve kabul" konusunda göndermede bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4.2.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 450. maddesi ile; yürürlükten kaldırılmış; anılan Yasanın 447. maddesinin 2. fıkrasında ise, "Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır." hükmü getirilmiştir.

6100 sayılı Yasanın 307. maddesinde feragat; davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 310. maddesinde, feragat ve kabulün, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği; 311. maddesinde ise, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı hükme bağlanmıştır.

İstemin Özeti : Ankara Birinci İdare Mahkemesince verilen 23.3.2011 günlü, E:2010/2224; K:2011/379 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle temyizin incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi M. Y.’in açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde Müdür olarak görev yapmakta iken, Mardin ili Kızıltepe ilçesi Tapu Sicil Müdürlüğü görevine vekâleten atanan davacının, bu göreve asaleten atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.5.2010 tarih ve 14750 sayılı işlemin iptali yolunda Ankara Birinci İdare Mahkemesince verilen 23.3.2011 günlü, E.2010/2224; K:2011/379 sayılı kararın, davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından temyizin incelenerek bozulması istenilmiş olup; davacı, 22.11.2011 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ile "davasından feragat ettiğini" bildirmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 31. maddesinin "feragat ve kabul" konusunda göndermede bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4.2.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 450. maddesi ile; yürürlükten kaldırılmış; anılan Yasanın 447. maddesinin 2. fıkrasında ise, "Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır." hükmü getirilmiştir.

6100 sayılı Yasanın 307. maddesinde feragat; davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 310. maddesinde, feragat ve kabulün, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği; 311. maddesinde ise, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı hükme bağlanmıştır.

SONUÇ : Belirtilen duruma göre, davalı İdare tarafından temyiz edilmekle henüz kesinleşmeyen Ankara Birinci İdare Mahkemesince verilen 23.3.2011 günlü, E:2010/2224; K:2011/379 sayılı kararın, davadan feragat nedeniyle bozulmasına; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesinin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, posta ücretinden artan 13.-TL`nin isteği halinde davalıya iadesine, 23.12.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesiyle "feragat" konusunda atıfta bulunulan 6100 sayılı Yasanın 307. maddesinde feragat; davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. 312. maddesinde, "Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir." ve 311. maddesinde, "Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur." kurallarına yer verilmiş olup, davacının davadan feragat etme hakkı, dava açma hakkının da doğal sonucu ise de; idarenin yargısal denetiminin gerçekleştirildiği İdari Yargıda, davanın karara bağlanmasından sonraki aşamada, temyiz veya karar düzeltme isteminin incelenmesi sırasında davacıya davasından feragat etme hakkının tanınması, yapılmış olan yargısal denetiminin geçersiz sayılması sonucunu doğuracaktır. Bu da, yukarıda değinildiği gibi, iptal davasının işleviyle, yani Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak İdarenin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması amacıyla, dolayısıyla kamu yararıyla bağdaşmayacaktır.

Bu nedenle; 2577 sayılı Yasanın 31. maddesiyle yollamada bulunulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun feragate ilişkin hükümlerinin, ancak idari yargılama usulüyle bağdaştığı ölçüde uygulanması mümkün olup, söz konusu yasal düzenlemenin idari Yargıda, kanun yollarında da davadan feragat etme olanağı tanıdığından söz edilemeyeceğinden, davalı idarece kararın temyizi üzerine oluşturulan dosyada, davacının davasından feragat ettiği yolundaki dilekçesinin, davalı İdarenin talebini incelemeye engel teşkil edecek bir dilekçe olarak kabulünün mümkün bulunmadığı, temyiz talebinin incelenmesi gerektiği oyu ile Dairemiz kararına katılmıyorum.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube