Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

2735

ATEġLĠ SĠLAHLAR VE BIÇAKLAR ĠLE DĠĞER

ALETLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1/6/1991, No : 20888

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 30, S. 1448

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.)

Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında

bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış

bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri

alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve

tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler

olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı

ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve

yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve

tescil işlemlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 2 Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,

b) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Silah:Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz

bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

c) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve

Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay

başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan

olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları

ve bıçakları,

d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve

3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

e) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Ateşli silah:Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve

nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

f) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı

hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir

patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun

imal edilmiş ateşli silahları,

g) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli

yivli silahları,

2736

h) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden

fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya

atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları,

ı) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından

Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve

münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar

dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

j) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma

belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin

belgelerini,

k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen

ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç gibi aletleri,

n) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Zati demirbaş tabanca: Emniyet Genel Müdürlüğü`nce temin edilen ve

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü`nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve

mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde

kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine

zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,

o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik

Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah

taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

ö) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Demirbaş silah: Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş

olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,

p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli: Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis

memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,

ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve

taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

t) (Ek: 16/2/1999 - 1999/12448 K.) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı`nı,

u) (Ek: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Uluslararası Kuruluş: NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası,

Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları,

ü) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Türk Silah Kuvvetleri personeli: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında

istihdam edilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,

v) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Müstafi askeri personel: TürkSilahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti

tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin

uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

ifade eder.

2737

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlarla İlgili Esaslar

Ruhsatlar

Madde 3 – (DeğiĢik:2/12/1999 - 1999/13749 K.) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl

için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebliğat

için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı

tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak

yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal

edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma

ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet

Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları,

Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların

ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci

maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince

geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen

silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah

bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup

korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin

taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasınayetki veren kayıt ve belgeler ile

ruhsatlar harca tabi değildir.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı

menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

(DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan

beş yıl sonunda görev durumu belgelemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp

taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre

tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.

Bulundurma ruhsatı verilmesi

Madde 4 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.)

Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak

amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (Ek-1)`deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile

ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların

atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-

2)`deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına

çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini

ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına

işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı

silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin

bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı

düzenlenir.

2738

Taşıma ruhsatı

Madde 5 Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde

her yerde ve her zaman geçerlidir.

Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut

silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması

mümkündür.

Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar

Madde 6 – (DeğiĢik: 13/1/1992 - 1992/2635 K.)

Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati

silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.

(DeğiĢik: 2/12/1999 - 1999/13749 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı

bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata

uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları

için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi (1)

Madde 7 – (DeğiĢik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.)

İl valileri;

a) Yaptıkları iş, sosyal,ekonomik,kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can

güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile

karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları

ile anne ve babalarına,

c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair

Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici

tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.

Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri

alınabilir.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri

Madde 8 – (DeğiĢik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve

(2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;

a) (DeğiĢik: 2/4/1997 - 1997/9510 K.) 1) Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu

görevlerde bulunmuş olanlara,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer

görevlilere,

3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

——————————

(1) Bu madde başlığı, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2739

b) (DeğiĢik: 13/1/1992 - 1992/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

1 – Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),

2 – Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri

bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım onarım işlerinde çalışanlardan;

1 – Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak

şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2 – Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun

bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3 – PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye

ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve

yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı,

muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları

sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4 – TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji

nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten

başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada

demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

5 – Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım,

onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere

(meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6 – Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlerine (grup nakli sırasında

demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta

bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele

(meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

8 – (DeğiĢik: 16/11/1992 - 92/3721 K.) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya

yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,

9 – (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile

görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

10 – (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında

demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

11 – (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen

hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

12 – (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.; Mülga: 30/6/1994 - 94/5825 K.)

13 – (Ek:2/12/1999-99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet

Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist,

trenşef ve gardfrenlere,

14 – (Ek: 2/12/1999 - 99/13449 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından

sorumlu kadrolu personeline,

2740

d) Paraya vazıülyed olanlardan;

1 – (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet

Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci

maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya

varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

2 – Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3 – Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

e) (DeğiĢik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;

1) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde

bulunmuş olan kamu personeline,

2) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları

dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel

Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara, (1)

3) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel

Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

4) (DeğiĢik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan

ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu

kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile

Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

5) (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos,

başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda

çalışanlara.

6) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

genel müdür ve yardımcılarına,

7) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa

kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

8) (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.; DeğiĢik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye

Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale

Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

başkan ve üyelerine,

9) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

10) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli

dışındaki diğer personele,

11) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar

ve daire başkanlarına.

12) (Ek:2/12/1999 - 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla

defterdar ve mal müdürlerine,

13) (Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy

Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün

bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

14) (Ek: 15/4/2004-2004/7151 K.; DeğiĢik: 16/2/2009-2009/14678 K.) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve

NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa

istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürlerine,

(DeğiĢik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı

alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu

silahlarını da taşıyabilirler.

(DeğiĢik son fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9)

numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri

Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

——————————

(1) “Başbakan Başmüşaviri” unvanı, 25/10/2000 tarihli ve 2000/1550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenmiştir.

2741

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

Madde 9 – (DeğiĢik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)

(DeğiĢik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı

bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun

tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

a) (Mülga: 2/4/1997 - 97/9510 K.)

b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu

görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,

d) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara,

bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalari halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

e) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması,

Depolanması Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı

maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği

imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile

patlayıcı madde ve fer`ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

f) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve

4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

h) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan

gerçek kişi tacirlere sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

ı) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara

göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak

sahiplerine,

i) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara

göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle

sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olansürü sahiplerine,

j) (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Yapı,tesis,inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan

müteahhitlere,(ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

k) (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine

(ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında

taşımak şartıyla),

m) (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş

sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye

olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında

demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

n) (DeğiĢik : 2/12/1999 - 99/13749 K.) Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla

iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış

poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

2742

o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel

kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere

(işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının

korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

r) (DeğiĢik : 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında

görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu

sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur

statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

s) (DeğiĢik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin

işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (şirketin

şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

ş) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine

göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,

t) (DeğiĢik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik,

federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları,

deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

u) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç,

en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

ü) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir

dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

( Ek: 2/12/1999-99/13749 K.) Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile

Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş

olma şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin

İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller

Emekli kamu görevlileri

Madde 10 Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli

olan kamu görevlilerinden:

a) (DeğiĢik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi,

daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,

c) Büyükelçi, elçi, daime temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip,

üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (...) (1)

——————————

(1) Bu bentte yeralan "ve ataşelere" ibaresi, 16/11/1992 tarih ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla metinden

çıkarılmıştır.

2743

d) (Mülga: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına,(Ek: 28/1/1994 -

94/5297 K.) Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına

işletmek suretiyle taşıyabilirler.Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı geçer.),

f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını

taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya

kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı

Kanuna göre emekli olanlara,

ı) (Ek: 2/4/1997 - 97/9510 K.) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza

Teşkilatı amir ve memurlarına,

ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir

kurum yazısı istenir.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

Madde 11– (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard

veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50

nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Uzman

Jandarma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar,

3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca

ilişkileri kesilenler ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,

emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı

Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması

sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı

bulundukları Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma personeli için Jandarma Genel Komutanlığınca, Salih Güvenlik

Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli olarak ayrılmaları halinde,

ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma

GenelKomutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya

tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve

bulundurma müsaadesi süresizdir. Ancak, emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma

veya bulundurma müsaadesi verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve

bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Jandarma Genel Komutanlığına bildirirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler

Madde 12 – (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli;

a) 2 adet kimlik kartı fotokopisi,

b) İkametgah belgesi,

c) Adli Sicil sabıka kayıt belgesi,

2744

d) Garnizon tabibi, yoksa Hükümet tabibinden alacakları silah taşımalarına engel hali bulunmadığını belgeleyen

doktor raporu,

e) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafı,

ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarına; Jandarma personeli Jandarma Genel

Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla

izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına

müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek-4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.

Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel

hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu

diğer silah ruhsatları da iptal edilerek, bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır.

Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında 11 inci

madde hükmüne göre işlem yapılır.

Mermi sağlanması

Madde 13 – (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi

satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar.

Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan

ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya

bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Silahların kayıt ve tescili

Madde 14 – (DeğiĢik birinci fıkra: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet

komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni

verilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bu cetvele kaydedilerek

Ocak ve Haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir.Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı

kayıtlarına geçmesi sağlanır.

Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla

intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Silah ruhsatı için istenecek belgeler

Madde 15 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah

taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair

doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir.

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller

Madde 16 – (DeğiĢik: 2/4/1997-97/9510 K.)

(DeğiĢik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar

hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma

izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.(1)

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve

kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile,

zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah

atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

________________________

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 19/10/2004 tarihli ve E.: 2001/279, K.: 2004/6730 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan

“Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç” ibaresi iptal edilmiştir.

2745

d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara

para aklama, halayi ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet

sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik

suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

e) (DeğiĢik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı

veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu

fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundur - ma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya

devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma

suçlarından biriyle mahkum olanlar,

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

h) (Ġptal: DanıĢtay 10 uncu Dairesinin 27/3/2003 tarihli ve E.: 2001/2044, K.: 2003/1135 sayılı Kararı ile.)

ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis

ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat

sahipleri,

j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,

k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

l) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu

olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı

Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci

maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci

maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet

memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya

da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

ö) (Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hirriyeti

bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,(1)

(DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) benteleri

kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce

verilen karar üzerine adli zicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da

bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan

çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. (1)

Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha

taşıma ruhsatı verilmez.

(Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların

ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili

birimce emanete alınır.

Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa

dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

______________

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin 18/2/2011 tarihli ve E.: 2007/3353, K.: 2011/666 sayılı Kararı ile 16 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (ö) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “(ö)” ibaresi iptal edilmiştir.

2746

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen

Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler

Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı

Madde 17 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi

nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi mevcut silah

ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği

dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili

kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da

yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Vefat halinde yapılacak işlemler

Madde 18 Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının

tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları

halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak

ruhsata bağlayabilir.

Gümrüğe terk edilen silahlar

Madde 19 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar

ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir.

Geçersiz sayılacak belge ve kayıtlar

Madde 20 Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge

düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur.

İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında,

silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tesbit edilmesi halinde,

mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem,Bakanlıkça geçersiz sayılır. Bakanlığın durumu

ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler

yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.

(DeğiĢik son fıkra: 16/2/1999 - 99/12448 K.) İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve

tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması

Ruhsatlı silahların devri

Madde 21 Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak

üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik

hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da

Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

(Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin

silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir.

Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim

edilemez.

2747

Silah satın alma, kayıt ve tescil (1)

Madde 22 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

(DeğiĢik birinci fıkra: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak

isteyenler ikamet ettikleri ilin Valiliğine; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup

olduğu Kuvvet Komutanlığından, Jandarma personeli Genel Komutanlıktan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah

taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendile rine silah ve bu silaha ait mermileri satın

almak üzere (Ek-4)’teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası

silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıkt aki dosyasında

saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi

tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak,

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde

sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ise Tugay, Müstakil Alay, İl

Jandarma Komutanlığı muadili Birlik Komutanlıkları, Karargah ve Kurum Amirlerinin vereceği fotoğraflı yetki

belgesi ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan

bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlen diği tarihten itibaren altmış gün süre ile

geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat

yerine de geçer.Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek

zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir.Belirtilen sürede

müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb, silahları mevzuata uygun olarak

edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları

kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)`teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt

edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara

intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte

satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (Ek-7)`deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek onbeş günlük dönemler halinde silah satın alma

yetki belgesinin düzenlendiği mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da

bildirilir.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu

silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı`na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel

Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı ile valiliğine ayrıca bildirir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı

birimlerince yerine getirilir.

Devredilen silahların kayıt ve tescili

Madde 23 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı

Madde 24 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

(DeğiĢik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın

alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz

adet mermi satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen

personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE)

Kurumu`ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışında ithal edilmek suretiyle karşılanır.

——————————

(1) Bu madde başlığı “Silah satın alma” iken, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2748

(DeğiĢik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya

bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir.

Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.

a) (DeğiĢik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayii ve bayiiler, ithal edilen

mermileri taşıma veye bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet olmak üzere satabilirler.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atışalanı veya atış poligonu sahipleri,

işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere, Makina ve Kimya

Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna

ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.

Mermi satın alma izni için (Ek-14)`teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan

müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek

zorundadırlar.

Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık

listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit

edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.

Mermi sağlanması

Madde 25 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

ALTINCI BÖLÜM

Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı

Tesbit işlemi

Madde 26 Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği,

Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası andlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal edilecek

silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.

Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tesbitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.

İthal yetkisi

Madde 27 Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerin ithalini bizzat

yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.

İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde, hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal

edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar

arasında düzenlenecek olan bir protokolle tespit edilir.

İthal izni

Madde 28 İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği hallerde

bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca Dış Ticaret

Müsteşarlığına yapılır.

İthalatın başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 nci maddenin ikinci fıkrasında

öngörülen protokol de eklenir.

Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca gerekli

ithal izni verilir.(1)

—————————

(1) Bu maddede geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibareleri, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla "Dış

Ticaret Müsteşarlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2749

(Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Ancak, binden fazla namlusu veya mekanizma sürgüsü olan silahlara ithal izni

verilemez. Daha önce bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, sadece tek namlu ve sürgü ile kayıt ve tescil edilerek ruhsatnamesi

değiştirilir ve silahın diğer parçaları MKE Kurumu Genel Müdürlüğü`ne teslim edilir.

Kayıt

Madde 29 İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5) deki İthal Silah Kayıt Defterine

kaydedilir.

Satış bedelinin tesbiti

Madde 30 İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu silah

ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından belirlenir.Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından

yetkilendirilen kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması halinde,ithalatı gerçekleştiren ve/veya

satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca öngörülecek miktarda komisyon ödenir.

Bu satışlarda kesilecek fatura,silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.

Satış

Madde 31 İthal edilen silah ve mermiler, kanunen silah taşımaya ve bulundurmaya hak kazanmış olan isteklilere

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle satılır.

Bu silahlar ve mermiler, satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile devredilir.

Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal edilen

silahtan da satın alabilirler.

İthal silah talep şekli

Madde 32 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Satıştan sağlanan gelirin dağıtımı

Madde 33 – (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın %

80`i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, % 20`si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki

Belgesi sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş

Vakfı arasında paylaştırılarak verilir.

Bildirim

Madde 34 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ithalat

Madde 35 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu silahlara ait

fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.

Geçici ithal (1)

Madde 36 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevli

kişilerden, tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere:

a) Diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere veya bunlara eşit

statüdeki kişilere, Dışişleri Bakanlığınca belirlenmesi ve karşılıklı olması şartıyla,

b) Bu temsilciliklerde görevli olup, (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki kişilerden Türk vatandaşı olmayanlara,

gerek görülmesi halinde çalıştıkları temsilciliğin talebi ve Dışişleri Bakanlığı`nın teklifi üzerine, Bakanlıkça uygun

görülenlere karşılıklı olması şartıyla,

ateşli silah ve bunların mermilerini yurda getirme izni verilebilir.

——————————

(1) Bu madde başlıkları, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2750

Türkiye`deki yabancı temsilciliklerde görevli Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı`nın önerisi üzerine temsilcilik

demirbaşına kayıtlı veya bulundurma ruhsatlı bir adet silahları için temsilciliklerdeki görevleri süresince geçerli olmak üzere

silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kişilere, zaruret görülen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı`nın önerisi ve

Bakanlığın onayı ile karşılıklılık şartı aranmaksızın silah ithal izni verilebilir. Bu şekilde silah ithal edecek kişiler çalıştıkları

temsilcilik kanalıyla Dışişleri Bakanlığı`na başvurarak, adı ve soyadı, görev ve unvanı, pasaport tarih ve numarasını, ithal

edeceği silahın marka, model, çap ve seri numarasını bildirirler.

Bu bildirim Dışişleri Bakanlığı`nca incelendikten sonra Bakanlığa intikal ettirilir. Silah ve buna ait mermilerin yurda

sokulması için Bakanlıkça (Ek-8)`deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir

nüshası Dışişleri Bakanlığına, bir nüshası da gerekli belge düzenlemek üzere kişinin görevli bulunduğu yer valiliğine

gönderilir. Bu maddeye göre belge alan kişler belgede yazılı olan tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla 200 adet mermiyi

yurda sokabilirler.

Bu madde uyarınca ithal edilen silahların, sahiplerinin görevinin bitiminde ihraç edilmesi zorunludur. Bu silahların

kaydedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde taşımasına izin verilmez.

Temsilciliklerin demirbaş silah ithali ve koruma görevlileri (1)

Madde 37 Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsoloslukların ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin silah

ve her silah için 200 adet mermi ithal etmeleri, karışılıklılık esasına ve Dışişleri Bakanlığı`nın uygun görmesine bağlıdır. Bu

silahlar 36 ncı maddede belirtilen usulle ithal edilir ve demirbaş olarak ruhsata bağlanır. Temsilciliklerde görevli kişilerin

demirbaş silahı mevcutsa zati silah edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde, zati silah ithal edenlerin de demirbaş silah

edinmeleri mümkün değildir. Silahın kaybedilmesi halinde 36 ncı maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Yurt dışından ülkemize resmi veya özel ziyaret amacıyla gelen heyet veya kişilerin korunmasıyla görevli silahlı

güvenlik görevlilerinin, yurda giriş, yurt içinde gidilecek yerler ve çıkış işlemleri, karşılıklılık ilkesi de gözetilerek Dışişleri

Bakanlığı ve Bakanlığın koordinesi neticesi ilgili valilik ve gümrük müdürlüklerine verilecek talimata göre yapılır.

Elçilik ve konsolosluklarda görevli diğer kişiler

Madde 38 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Silah ve mermilere ait diğer hükümler

Madde 39 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Özel ferdi ithal (1)

Madde 40 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından

olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş

tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet

merminin yurda sokulmasına izin verilir.

Bu kişilerden, kesin dönüşleri sırasında beraberlerinde silah getirmek isteyenlerin, kesin dönüş belgesini,

silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyecekleri

ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş ve ikametgah adresini

belirten bir dilekçe

——————————

(1) Bu madde başlıkları, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2751

ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara

geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha (Ek-9)`daki Silah İthal ve Menşei Belgesi

düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve

resimleri ödenmek şartıyla silah ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.

Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibraz edilmesi üzerine,

a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı`na, Sahil Güvenlik ve

Jandarma Genel Komutanlıkları emrinde görevli subaylar için ilgili Komutanlığa belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu

Komutanlıklarca Subay Şahsi Tabanca Envanterine silahların kaydı yapılır.

b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak

talimata eklenecek belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesi/ruhsatına bağlanması sağlanır.

Yukarıda belirtilen kamu görevlilerinin getirecekleri silah ve mermilerin, ruhsat veya envanter kayıtları yapıldıktan

sonra devir ve satışı yapılabilir.

Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel

Komutanlığı dosyasında saklanır.

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubaylar

Madde 41 Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında yazılı

silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması,

Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar

Avda kullanılan silahlar ve aksamı ile mermileri

Madde 42 Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak

avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av

tüfeği ile gerekli aksamını ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi

girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler.

Pasaportlardaki bu kayıt, silah, aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için

de taşıma vesikası yerine geçer.

Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek-10) daki

Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka

ve seri numaraları ile mermi miktarı ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası,

ilgilinin Türkiye`den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir. İkinci

nüshası, valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da, belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır.

Yabancılar çıkış kapısında silahı ve (Ek-10) daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge

Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

Spor silahları ve aksamı ile mermileri

Madde 43 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen

yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla, katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok 3 nişan tüfek

veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet merminin yurda geçici olarak

sokulmasında ve yurt içinde naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.

2752

Ülkemizde görevli yabancıların av silahı ithali (1)

Madde 44 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli

diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile

mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı`na başvururlar. Uyruğunda

bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da yivli ve yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca

görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.

Bu temsilcilikler dışında anlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla

gelen yabancıların, bebaberlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve

bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için,

a) Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,

b) Türkiye`de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,

c) Türkiye`de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,

d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri,

müracaatta belirtilir.

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına (Ek-10)`daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi

düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfetleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna

kaydolunur.

Silahların taşınması

Madde 45 Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği

ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat

üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez

Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile

taşınıp kullanılabilir.

Geçici olarak yurda sokulan mermilerin sarfedilmesi

Madde 46 Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;

a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza

memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası personelince,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler için,

yarışmayı yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince, düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini

gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

Yivli spor silahlarına uygulanacak esaslar

Madde 47 – (DeğiĢik: 16/11/1992 - 92/3721 K.)

Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış

poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde

olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.

——————————

(1) Bu madde başlığı, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2753

Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrerman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu

silahlar, ancak boş olarak paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tesbit edilen

kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı

tanzim edilir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır

olmayacak şekilde nakledebilirler.

Spor silahlarının devri

Madde 48 Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu

lisansı almış kişilere devredilebilir.

Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması şarttır. Spor

silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat

Veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması

Zorunlu Bulunanların Yapım,

Kullanım ve Nakli

Yapım için başvuru

Madde 49 Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç,

kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve

savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu

bulunanları imal etmek isteyenlerin,Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur.

Yapım izni için istenecek belgeler

Madde 50 Yapım izni alabilmek için, fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 11/9/1981 tarihli

ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve

Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir dilekçe ve bunlara eklenecek;

a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya

fotokopisi,

b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısı,

c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların

iş sırasında kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli

yazısı,

d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet numunesi,

e) Mamullere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller,

ile imalatın yapılacağı il valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra, ilgili valilik, görüşünü de belirtmek

suretiyle dilekçe ve eklerini Bakanlığa gönderir.

Yapım izni

Madde 51 50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe inceleme,

araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tesbit edilmesi halinde,

gerekli yapım izni verilir.

Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri

numaraları belirtilir.

Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin

miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi, izin belgesi üze2754

rinde kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu

takdirde, Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

İmalatın denetimi

Madde 52 Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin

yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tesbit edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe

gönderilir.

Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade

edilir. Diğeri ise, polis laboratuvarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak

suretiyle muhafaza altına alınır.

İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek

ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.

Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, diğer alet ve

benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir

daha yapım izni verilmez.

Bıçak, diğer alet ve benzerlerinin alım ve satımı

Madde 53 Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak, diğer alet

ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki

amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.

İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki

amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin bir sanat veya

mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum,

kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere

kullanım belgesi verilir.

Nakil ve taşıma

Madde 54 Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz.

Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.

a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,

b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,

c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,

d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte.

Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa

dahi, haklarında Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar

Armağan silahlar

Madde 55 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Kanunun 2 ve 11 inci maddelerine göre,

a) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden,yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri

yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi hediye

edilenlerin, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ve yurda sokulmasına izin verilen silah ve mermileri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından ya da

hükümetleri adına, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

2755

c) Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edildiği usulüne uygun olarak

belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

armağan silah sayılır.

Armağan belgesinin, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş,

armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması

esastır.

Yabancı devlet büyüklerince veya hükümetleri adına verilen armağan belgelerinin asılları ile Türkçe tercümelerinin

ilgili devletin Türkiye`deki büyükelçilik veya konsoloslukları yetkililerince mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle, belgenin

ve yetkinin doğruluğunun tasdik edilmesi zorunludur.

Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasak olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam otomatik

silahlardan ise Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri

adına bulundurma ruhsatı verilir.

Armağan silahların her ne şekilde olursa olsun başkasına devri yapılamaz. Ancak, ruhsat sahibinin vefatı veya 16 ncı

maddede belirtilen silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girmesi halinde silah, durumu uygun kanuni

mirasçılarından biri adına ruhsata bağlanabilir.

Armağan silahlar ve armağan belgeleri Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, (EK-11)`deki Armağan Silah ve

Mermi Menşei Belgesi düzenlenip ilgili valiliğe veya komutanlığa gönderilerek ruhsata bağlanması veya şahsi tabanca

envanterine kaydının yapılması sağlanır.

Hatıra silahlar

Madde 56 Hatıra silah;

a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden,

muayyen alameti havi olan,

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde

kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,

d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına

intikal ettiği tesbit edilen,

ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.

Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar,

kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tesbit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

Hatıra silahlara ruhsat verilmesi

Madde 57 1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek, süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tesbiti

polis laboratuvarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah,

bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.

Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:

a) İstiklal Savaşı gazisi,

b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri,

olduğunu belirtir belge istenir.

2756

Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tesbit edilen veya ilgili

mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru neticesi, idarece ruhsat

verilemeyen, ancak, hatıra olduğu tesbit edilen yahut 3684 sayılı Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan

haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuvarlarınca 1923

yılından önce imal edildiği tesbit edilen silahlara, söz konusu laboratuvarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il

valiliklerince ruhsat düzenlenir.

Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tesbitinde İstiklal

Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama

ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak, bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılmaz.

İstisna

Madde 58 Harp okulları öğrencilerine veya görevleri nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu

görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler

için izin vesikası aranmaz.

Antika silahlar

Madde 59 Kriminal polis laboratuvarlarında antika silah olduğu tesbit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu

silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için, bu

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (EK-2) deki Silah Nakil Belgesinin

alınması zorunludur.

ONUNCU BÖLÜM

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve

Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

Ön izin

Madde 60 Trap-skeet alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun

veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile

Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.

Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının

onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.

Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden

sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.

Kuruluş izni için istenecek belgeler

Madde 61 Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı

belgeleri sağlamak zorundadırlar.

a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;

1 – Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira

sözleşmesi,

2 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı

ruhsatı,

3 – Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkında

genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,

4 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/8/1971 tarihli ve

1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,

5 – Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

2757

6 – Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat

raporu,

b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;

1 – Sözkonusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan

müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

2 – 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü,

sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,

4 – 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,

5 – Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,

6 – Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik

kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,

7 – Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya

kiralandığını gösterir belge,

8 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş

Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,

9 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

10 – İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta

tahkikat raporu,

Kuruluş izin belgesinin verilmesi

Madde 62 Verilen ön izne göre kurulan, trap skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci

maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce

mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.

Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu

süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.

İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden

izin belgesi alınması zorunludur.

İşletme izni

Madde 63 Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il

valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.

a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,

b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,

d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,

e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,

f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,

g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile

güvenlik yönergesi.

Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit

edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir.

2758

(DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen

durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde,

ayrıca, durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir

ve her yıl yenilenebilir.

Poligon güvenlik tedbirleri

Madde 64 Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.

a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta

olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da

olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.

c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari

ölçüler aranır.

d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde

bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan kirişi

bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.

f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7

milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.

g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

Poligonlara silah ve mermi temini

Madde 65 Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan

izin alınır.

Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tesbit edilir. Bakanlığın

olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal

edilen mermilerden karşılanır.

Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı yeterlidir.

Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen silahlar ile mermilerinin,

Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir

başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makina ve Kimya

Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.

Silah ve cephanenin muhafaza, kullanılması ve bildirilmesi

Madde 66 Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir.

Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış,

özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması

halinde ise, kapı ve pencereleri kolay açılamayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.

Poligonlarda bulundurulacak depo, kasa veya sandık nev`inden gereçlerin uygunluğu Bakanlıkça denetlenir.

Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır.

a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu

poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.

2759

b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış

yapabilir.

c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından

yararlanabilirler.

d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa, taşıma veya bulundurma ruhsatlarını, yoksa, geçerli

kimliklerini ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur. Atış poligonu sahip ya da yöneticileri veya mesul müdürleri, satın

aldıkları ve halen depolarında bulundurdukları cephane miktarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve

kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek, ay sonunu izleyen yedi gün içerisinde yerel güvenlik makamlarına

bildirmek zorundadırlar.

Silah ve cephanenin kaydı ile devri

Madde 67 Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde,

silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği

belirtilir ve atıcının imzası alınır.

Herhangi bir sebeple kullanılamayan veya hurdaya çıkarılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla Makina ve

Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle Bakanlığa bilgi verilir.

Atış poligonlarında uyulması gerekli kurallar

Madde 68 Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır.

a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.

b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili

görevli de cephane veremez.

c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.

e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp "DOLDUR" ve "ATIŞ SERBEST" komutunu

verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.

f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına

çıkarılamaz.

g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.

h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.

ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.

i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede

gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.

j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi

ve ilaçların bulundurulması zorunludur.

Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir

yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.

İşletme izin belgelerinin iptali

Madde 69 Poligon açma izin belgesi sahiplerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve

riayetsizliklerinin tesbiti halinde, bu durumun giderilmesi için, kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Tekerrürü

halinde, poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.

Silahlarda yapılacak tamir ve değişiklikler

Madde 70 – (DeğiĢik: 16/11/1992 - 92/3721 K.)

Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.

2760

a) (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme

ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan

namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için,

silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir.

Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora

istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.

b) (DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte

belirtildiği şekilde sözkonusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının

bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça

üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

Silah tamirhanesi açma izni

Madde 71 – (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan

sonra valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça verilebilir.

Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;

a) Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve

Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,

b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve

konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,

c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden

birine girmemiş olması,

şartları aranır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde, (EK-13)`teki Silah Tamir

Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir.

Bu ruhsatlar beş yıl geçerli olup her beş yılda bir Bakanlıkça yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın

yeniletilmesi için mahalli zabıta marifetiyle yapılacak yazılı tebligata rağmen, idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti

bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. Yukarıda belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun

tespiti halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilerek, eksikliklerin tamamlanması hususu mahalli

zabıta marifetiyle ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren, verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse,

silah tamirhanesi re`sen valilik tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabilir. Yapılan işlem Bakanlığa bildirilir.

Silah tamir yeri açma ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına Bakanlıkça izin verilebilir. Açılan irtibat

bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda

muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.

İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki

şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe, bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli

(Ek-6)`daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve

silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb.içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli

olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

2760-1

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Personel Zati Demirbaş Tabanca Satışı (1)

Madde 72 ila 84 – (Mülga: 2/12/1999 - 99/13749)

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ruhsat işlemleri, ruhsatların şekli (1)

Madde 85 – (DeğiĢik: 16/2/1999 - 99/12448 K.)

Bu Yönetmelikle düzenlenen, Genel Müdürlükçe yerine getirilen işlemlerden jandarma sorumluluk bölgesinde

ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre Genel Komutanlıkça yerine getirilir.

Birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda jandarma tarafından yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis

laboratuvarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuvarınca yerine getirilir.

(DeğiĢik son fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası, ruhsatlı silahlar ile silahların

sahibine ait bilgilerin kaydedileceği defterlerin şekil ve kayıt usulleri Genel Müdürlük ve Genel Komutanlığın müşterek

çalışmaları ve koordinasyona ilişkin esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

Af kapsamına giren silahlar

Madde 86 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis

laboratuvarlarında yapılacak tesbitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tesbiti mümkün olmadığı takdirde, silahın

model yılı esas alınır ve af ile ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 87 15/1/1982 tarihli ve 8/4182 sayılı, 17/6/1987 tarihli ve 87/11900 sayılı ve 5/6/1989 tarihli ve 89/14238

sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 Ek : 13/1/1992 - 92/2635 K.; (DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu`nca üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı`nca ithal edilen veya ettirilen

tabanca ve yivli av tüfeği, fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel

Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması,

Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük`ün 113 üncü maddesine göre patlayıcı

madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı Tüzüğün 83 üncü maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil

satıcılardan bu Yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere, valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi

verilebilir. Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç üç gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla, kendi aralarında mermi satışı

yapabilirler.

Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve

naklinde alınacak tedbirler, bi-rinci fıkrada belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Ek Madde 2 (Ek: 16/11/1992 - 92/3721 K.; DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Valiler, 7 nci ve Ek-1 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre haiz

oldukları yetkilerini, gerekli gördükleri takdirde, kısmen veya tamamen, kaymakamlara yazılı olarak devredebilirler. Yetki

devrinde, ilçe polis ve/veya jandarma teşkilatlarının bu hizmetler için yeterli birim veya personele sahip olmaları dikkate

alınır.

——————————

(1) Onbirinci bölüm, bölüm başlığıyla birlikte ve bu bölümde yer alan 72 ila 84 üncü maddelerin yürürükten kaldırılması 2/12/1999 tarih

ve 99/13749 sayılı Kararname ile hüküm altına alınmıştır.

(2) Madde başlığı, 16/2/1999 tarih ve 99/12448 sayılı Kararname ile değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

2760-2

Ek Madde 3 (Ek:16/11/1992-92/3721 K.;DeğiĢik: 2/12/1999 - 99/13749 K.)

Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurum, kuruluş veya kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah

demirbaş defterine kaydolunur. Bu silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından taşınamaz.

Ruhsat sahibi kişi, ruhsatta kayıtlı demirbaş silah dışında başka silah taşıyamaz. Demirbaşa kayıtlı silah ve mermiler, özel

oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir. Bu silah ve mermilerin muhafazasında statülerine göre yetkili amir veya sahipleri

sorumludur.

Bu Yönetmeliğe göre demirbaş silah taşıma ruhsatı verilen kişilerin görevden ayrılması, taşıma ruhsatı verilecek

başka görevli bulunmaması veya bu göreve giterilecek kişilerin işe başlamalarının geçikmesi halinde, demirbaş silah, kurum

yetkilisi veya sahibi tarafından görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilir. Silahlara ait demirbaş kaydı, bu

silahları taşıyacak kişiler göreve başlayıncaya kadar, sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir. Yönetmeliğin 9 uncu

maddesine göre demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaşa kaydından itibaren beş yılda bir yenileme işlemi

yapmamaları halinde, 3 üncü maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca, demirbaşsilaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine

ait silahlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara ubulüne uygun olarak devredilebilir.

Ek Madde 4 (Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.) (1)

Bu Yönetmelikle düzenlenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların emeklileri ile ilgili Emniyet

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler Jandarma Genel Komutanlığı`nca yürütülür.

Ek Madde 5 (Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.) (1)

İllerde ve eğer yetki devredilmişse ilçelerde silah ruhsatı verilebilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler en üst

düzey emniyet veya jandarma yetkilisinin (illerde il jandarma komutanları, ilçelerde ilçe jandarma komutanları) imzasıyla

mülki idare amirinin onayına sunulur.

Ek Madde 6 (Ek : 23/6/2008 - 2008/13846 K.)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen her türlü izin, belge ve ruhsatlar ile kayıt işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarasına yer verilir.

Geçici Madde 1 – (Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.; DeğiĢik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Emniyet Genel Müdürlüğünden Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri

Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar tamamlanır.

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/10/2000 - 2000/1550 K.)

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar Sahil Güvenlik

Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri DenizKuvvetleri

Komutanlığınca yürütülür.

Yürürlük

Madde 88 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 89 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————

(1) Bu maddeler Ek Madde 6 ve Ek Madde 7 iken, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı Kararname ile; Ek 4 ve Ek 5 inci maddelerin

yürürlükten kaldırılması ve Ek 6 ve Ek 7 nci maddelerin Ek Madde 4 ve Ek Madde 5 olarak teselsül ettirilmesi hüküm altına alınmıştır.

2760-3/2760-4

21/3/1991 TARĠHLĠ VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELĠĞE ĠġLENEMEYEN

HÜKÜMLER

2/4/1997 Tarih ve 97/9510 Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun ruhsat almış olanların kazanılmış

hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde kapsamına girenlerin

taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.

Geçici Madde 2 – Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş olanların

durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeniden değerlendirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube