Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5038

K. 2012/8555

T. 5.4.2012

• VELAYET DAVASI ( Annenin Kesinleşen Boşanma Kararı İle Velayetleri Davalıya Bırakan Müşterek Çocukların Velayetlerinin Kendisine Verilmesi İstemi - Küçüklerin Velayetinin Anneye Verilmesi Gerektiği )

• KÜÇÜĞÜN VELAYETİ ( Annelerine Verilmesini İstedikleri/Bilirkişinin de Annelerine Verilmeleri Yönünde Görüş Bildirdiği - Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi de Dikkate Alınarak Velayetlerinin Anneye Verileceği )

4721/m.337

4787/m.5

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi/m.12

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m.3, 6

ÖZET : Davacı, kesinleşen boşanma kararı ile velayetleri davalıya bırakılan müşterek çocukların velayetlerinin kendisine verilmesi istemiyle dava açmıştır. Küçüklerin velayetlerinin annelerine verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 26.12.2011 gün ve 12442-23520 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, 31.12.2008 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile velayetleri davalıya bırakılan müşterek çocuklar Seda ve Efekan`ın velayetlerinin kendisine verilmesi istemiyle dava açmış, mahkemece davanın reddine dair hüküm Dairemizin 26.12.2011 tarih ve 2011/12442 esas, 2011/23520 karar sayılı kararı ile onanmıştır. Müşterek çocuklardan Seda 1997 doğumlu, Efekan ise 2000 doğumlu olup, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca velayete ilişkin alınan uzman raporundan da anlaşıldığı üzere küçükler velayetlerinin annelerine verilmesini istemişler ve bilirkişi de küçüklerin velayetlerinin annelerine verilmeleri yönünde görüş bildirmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. , Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri de dikkate alınarak küçüklerin velayetlerinin annelerine verilmesi gerekirken, bu yöndeki talebin reddi doğru görülmemiştir. Ne var ki ilk inceleme sırasında bu husus gözden kaçırılmış olduğundan yukarıda açıklanan sebeplerle karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 26.12.2011 tarih ve 2011/12442 esas, 2011/23520 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün açıklanan sebeplerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple, karar düzeltme talebinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddesi gereğince kabulüyle, Dairemizin 26.12.2011 tarih ve 2011/12442 esas, 2011/23520 karar sayılı onama kararının kaldırılarak, hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, karar düzeltme harcının ve onama harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oyçokluğuyla, 05.04.2012 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY :

Mahkeme kararında ve Dairemizin onama kararında yazılı gerekçelerle karar düzeltme talebinin reddi gerektiği kanaatiyle değerli çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube