Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Davaya Müdahale

ÖZETİ:

Kanun, “hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan” üçüncü kişinin davaya müdahale edebileceğini öngörmekle, davaya müdahalede hukuki yararın bulunmasını aramıştır. Kuşkusuz hangi hallerde hukuki yararın bulunduğu, HUMK’nda belirtilmediğinden, her somut olayda yargı yerince değerlendirilecektir.

 

İdareye verdiği 14.11.2007 tarihli dilekçeyle; kendisiyle aynı nasıplı ve fakat farklı kuvvet mensubu askeri hakim sınıfı subaylar arasındaki kıdem sırasının belirlenmesini talep eden davacının, Hv. Hâk. Alb. ………..’in kıdemli olduğunun bildirilmesi üzerine 26.12.2007 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen dava dilekçesi ile kendisinin Hv. Hâk. Alb………..’den kıdemsiz kabul edilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesini talep ettiği, Hv. Hâk. Alb. ………….’in ise, 09.01.2008 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen dilekçesi ile; kıdem sıralamasında davacı Hâk. Alb. …………..‘tan kıdemli kabul edilmesi gerektiğini, davacı tarafından tesis edilen kıdem sırasının belirlenmesine yönelik davanın, hakkını ve menfaatini ilgilendirdiğini belirterek davalı Milli Savunma Bakanlığı yanında davaya müdahale talebinde bulunduğu, talep konusundaki beyanlarını bildirebilmesi için Dairemizin 23.01.2008 tarihli kararıyla müdahale dilekçesinin taraflara tebliğine karar verildiği, bu kapsamda davalı idarenin 04.02.2008 tarihinde kayda giren dilekçesinde, verilecek mahkeme kararının müdahale talebinde bulunan Hv. Hâk. Alb. …………..’in kıdem durumunu etkileyebileceğinin belirtildiği, davacının herhangi bir beyanda bulunmadığı, AYİM Başsavcılığının ise, müdahale talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiği yönünde düşünce bildirdiği, AYİM Gen. Sekreterliğinin 14.03.2008 tarihli ve 2007/ 3780/İd. Ks. sayılı yazısıyla Hv. Hâk. Alb. ………’in müdahale talebi hakkında bir karar verilmek üzere dava dosyasının Dairemize intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 1602 sayılı Kanunun “İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun uygulanacağı haller” başlıklı 56’ncı maddesi atfı uyarınca üçüncü şahısların davaya katılması konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanmaktadır.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 53’ncü maddesi; “Hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan üçüncü şahıs iki taraftan birine iltihak için davaya müdahale edebilir.” hükmünü, 54’ncü maddesi ise; “Müdahale talebi muhakeme bitinceye kadar dermeyan olunabilir ve davayı asliyenin cereyanı talik olunur. Müdahale talebi arzuhal ile olur.” hükmünü içermektedir.

Görüldüğü üzere Kanun, “hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan” üçüncü kişinin davaya müdahale edebileceğini öngörmekle, davaya müdahalede hukuki yararın bulunmasını aramıştır. Kuşkusuz hangi hallerde hukuki yararın bulunduğu, HUMK’nda belirtilmediğinden, her somut olayda yargı yerince değerlendirilecektir. Bu bağlamda; iptali talep edilen işlemin Askeri Yargıtay’da üye olarak görevli, aynı nasıplı iki Askeri Hakim subaydan müdahale talebinde bulunan Hv. Hâk. Alb. …………..’in davacıdan kıdemli olduğunu belirten işlem olması nedeniyle dava sonunda verilecek kararın icrasının müdahale talebinde bulunan Hv. Hâk. Alb. ……………’in hukuki durumunu doğrudan etkileyeceği, dolayısıyla Hv. Hâk. Alb. ……….’in davaya müdahale etmesinde hukuki yararının bulunduğu değerlendirilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenle;

1602 sayılı Kanunun 56’nci maddesinin atfı yoluyla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53’ncü ve 54’ncü maddesinde belirtilen koşulları taşıyan müdahale talebinin KABULÜNE,

18 MART 2008 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Dergi No:25
Karar Dairesi:AYİM 1.D
Karar Tarihi:18.03.2008
Karar No: E. 2008/36
Karar No: 2008/1094
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube