Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

MEMUR EMEKLİSİNİNDE MAAŞININ HACZEDİLEMEYECEĞİ...

Mesajgönderen kararara.com » 28 Şub 2013, 11:07

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/22825
KARAR NO : 2012/7156


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü`ne 08.01.2008 tarihinde yazılan müzekkere ile toplam 2.322,00 YTL. borç için borçlunun emekli maaşının 1/4`ünün üzerine haciz konması istenmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının cevabı ile haciz sıraya alınmıştır. Muhtelif tarihlerde SGK`ya yazılar yazılmış, en son 15.03.2011 tarihinde bakiye borç miktarının 5.838,00 TL olduğu bildirilerek bu miktar üzerinden kesintinin devamı için haciz müzekkeresi yazılmıştır. 15.03.2011 tarihli bu haciz müzekkeresinde yazılı borç miktarı 5.838,00 TL olup, temyiz kesinlik sınırının üzerinde olduğundan karar İİK`nun 363/6. bendi uyarınca temyizi kabildir. Bu nedenle Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 02.08.2011 tarih ve 2011/601- 450 sayılı "temyiz talebinin REDDİNE" ilişkin ek kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Borçlunun 15.06.2011 tarihli temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi:
17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı yasanın 56.maddesi ile değişik 5510 sayılı yasanın 93.maddesine göre; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.”

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1,2, 4.maddelerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların bu kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında, emekli sandığından emekli maaşı alanlara da 5510 sayılı yasanın maaşın haczedilemeyeceğine ilişkin 93.madde hükmünün uygulanması gerekir. Maddenin 2.cümlesinde geçen gelir, aylık ve ödeneklerden anlaşılması gereken SGK. kapsamında çalışan işçi, emekli, dul ve yetimler olup, bu kısım sağlık hizmeti sunucularını kapsamamaktadır. Öte yandan, anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, şikayet tarihi itibari ile yürürlükte olduğundan somut olayda da uygulanması zorunludur. Bu durumda yukarıda belirtilen yasa maddesi uyarınca gelir, aylık ve ödenekler borçlunun muvafakatı bulunmadıkça nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu konudaki şikayet süreye tabi değildir.

Somut olayda, borçlunun Emekli Sandığından almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakatı olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, dul ve yetim maaşlarına İİK`nun 83. maddesi uyarınca haciz konulabileceği gerekçesiyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
 
Mesajlar: 2603
Kayıt: 24 Şub 2012, 13:16
Konum: İstanbul
  •  
MEMUR EMEKLİSİNİNDE MAAŞININ HACZEDİLEMEYECEĞİ..
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube