Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8770

K. 2012/12123

T. 14.5.2012

• YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Davalı Lehine Bağlanan Nafakanın Günümüz Ekonomik Koşullarına Göre Davalının Yoksulluğunu Kaldırmadığı - Davalının Emekli Maaşı Almakta Olmasının Yoksulluk Nafakasını Etkilemeyeceği )

• BİREYİN MADDİ VARLIĞI İÇİN ZORUNLU HARCAMALAR ( Yoksulluk Nafakasının Bu Harcamaları Karşılayacak Seviyede Olması Gereği - Eldeki Davada Davalının Gelirinin Artırılmasının Zorunlu Olduğunun Kabulü/Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmaması Gereği )

• YOKSULLUK NAFAKASINDA GÜNÜMÜZ EKONOMİK KOŞULLARININ DİKKATE ALINMASI ( Mahkemece Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Asgari Ücret Seviyesinde Gelir Sahip Olunmasının Yoksulluk Nafakasını Etkilemeyeceği )

• ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE GELİR ( Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesinde Günümüz Ekonomik Şartlarının Dikkate Alınacağı - Davalının Emekli Maaşı Almakta Olmasının Yoksulluk Nafakasını Etkilemeyeceği/Davalının Gelirinin Artırılması Gerektiği )

• YOKSULLUK SINIRI ( Davalının Maddi Varlığını Geliştirmek için Zorunlu ve Gerekli Harcamalarını Karşılayacak Düzeyde Gelirinin Olması Gereği - Asgari Ücret Seviyesinde Gelir Sahip Olunmasının Yoksulluk Nafakasını Etkilemeyeceği )

4721/m. 176/3

ÖZET : Taraflar arasında görülen yoksulluk nafakasının kaldırılması davasında; mahkemece, davalının emekli maaşı aldığı, taşınmaz satışından gelir elde ettiği, sabit gelirinin olduğu, davalının yoksulluğunun ortadan kalktığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür ( eğitim ) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul edilmektedir."Asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması" yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu değildir. Davalı lehine bağlanan yoksulluk nafakası ile günümüz ekonomik koşullarına göre davalının geçinmesi mümkün değildir, gelirini artırması zorunluluk arzetmektedir. Yanılgılı değerlendirme sonucu yoksulluğu ortadan kalkmamış olan davalının lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dilekçesinde; davalıyla Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2006/296 E - 2006/225 K.sayılı ve 27.3.2006 tarihli ilamıyla boşandıklarını, davalı lehine aylık 150 TL yoksulluk nafakasının hüküm altına alındığını, davalının 2006 yılında Bağ-Kurdan emekli olduğunu, yoksulluktan kurtulduğunu belirterek, yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; emekli olabilmek için banka kredisi aldığını, halen bu kredi için kesinti yapıldığını, kira ödediğini, geçinmekte zorlandığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının 1.6.2006 tarihinde SGK`dan emekli maaşı almaya başladığı, taşınmaz satışından gelir elde ettiği, sabit gelirinin olduğu, davalının yoksulluğunun ortadan kalktığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

T.M.K.nun 176/3. maddesi uyarınca irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Yargıtay H.G.K.nun 7.10.1998 tarih ve 2-656-688 Sayılı kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür ( eğitim ) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.

Hemen belirtmek gerekir ki; Yargıtay H.G.K.nun yerleşik kararlarında "Asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması" yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir. ( HGK 7.10.1998 gün ve 1998/2-656 E.-1998/688 K. 26.12.2001 gün ve 2001/2- 1158- 1185 Sayılı ve 1.5.2002 gün ve 2002/2- 397- 339 Sayılı kararları )

Somut olayda davalı lehine aylık 150 TL yoksulluk nafakası bağlanmıştır. Günümüz ekonomik koşullarına göre davalının aldığı nafakayla geçinmesi mümkün değildir, gelirini artırması zorunluluk arzetmektedir. Davalının, 1.6.2006 tarihinde SGK`dan emekli maaşı almaya başladığı tartışmasızdır.

Davacının, 3.9.2008 tarihinde davalıya yine yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açtığı, Turgutlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/519 E - 2009/311 K. sayılı ve 15.5.2009 tarihli kararıyla yoksulluk koşullarının ortadan kalktığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, anılan bu kararın davacı tarafından temyiz edilmediği anlaşılmıştır.

Her iki dava dosyasında, tarafların belirlenen gelirleri, ihtiyaçları, ekonomik ve sosyal durumları arasında bir değişiklik olmadığı gibi, davacının 3.9.2008 tarihinde açtığı yoksulluk nafakasının kaldırılması davasından önce davalının 1.6.2006 tarihinden itibaren emekli maaşı almaya başladığı ama bu durumun yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı sebebiyle anılan davanın reddedildiği görülmüştür.

Yanılgılı değerlendirme sonucu yoksulluğu ortadan kalkmamış olan davalının lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 14.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube