Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C. İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - 2012 YILI SİCİL NOTUNUN 66 PUANLA C DÜZEYİNDE BELİRLENMESİNİ GEREKTİRECEK NİTELİKTE OLMADIĞI SONUCUNA ULAŞILDIĞI - DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Esas No: 2017/1776

 Karar No: 2019/189

 Karar Tarihi: 24.01.2019

ÖZET: Sicillerin objektifliği" ilkesi uyarınca davacı hakkında amirleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sicil notunun düşürülmesine neden olan hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılması gerektiği, davacının sicil notunun düşük verilmesine neden olacak herhangi bir adli, cezai veya disiplin suçunun bulunmadığı, yıl içerisinde bir posta havalesinde adres ve alıcı bilgisini hatalı yazmasından ve görev yaptığı PTT Merkez Müdürlüğü bilgisi dışında, hiyerarşi kurallarına aykırı olarak üst makamlara müracaat ettiğinden bahisle verilen disiplin cezası niteliğinde olmayan yazılı ikazların da, 2012 yılı sicil notunun (66) puanla (C) düzeyinde belirlenmesini gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşıldığından, objektif olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. (2577 S. K. m. 49) İSTEMİN KONUSU: Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 30/03/2017 günlü, E:2017/372, K:2017/506 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Çanakkale İli, Biga İlçe PTT Merkez Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yapan davacı tarafından, 2012 yılı sicil ve başarı değerlendirme raporunun 66 puanla (C) olarak değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 27/11/2013 günlü, E:2013/131, K:2013/807 Sayılı kararıyla; olayda, davacının dava konusu değerlendirme yılı sicilinden önceki 2011 yılı sicili (A) düzeyinde ve 2010 yılı sicili (B) düzeyinde düzenlenmiş olmakla birlikte, 2010 ve 2011 yıllarına ait sicil raporlarında yer alan sicil amirlerinin düşünceleri ile dava konusu sicil raporunun düzenlendiği 2012 yılında davacı hakkındaki uyarı yazıları ve sicil raporunda bulunan sicil amirlerinin düşüncelerinin birbirleriyle örtüştüğü ve kendi içerisinde tutarlı olduğu görüldüğünden, 66 puan ortalamasıyla (C) düzeyinde düzenlenen 2012 yılı sicil raporunun ilgili dönemdeki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak mevzuat hükümlerine ve objektif esaslara uygun olarak doldurulduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davacının, 2012 yılı sicil ve başarı değerlendirme raporunun 66 puanla (C) olarak değerlendirilmesine ilişkin dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 4 Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 10/06/2015 günlü, E:2014/9417, K:2015/6345 Sayılı kararıyla; sicil döneminde edinilen bilgi ve gözlemlerin dikkate alınmak suretiyle davacı hakkında yapılan genel değerlendirme sonucunda yetkili sicil amirleri tarafından kanaatlerinin oluşmasına etki eden hususların "sicillerin objektifliği" ilkesi uyarınca somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerektiği, davacının 2012 yılında sicil notunun düşük verilmesine neden olacak herhangi bir adli, cezai veya disiplin suçu işlemediği, yıl içinde almış olduğu yazılı ikazın ve sağlık raporlarının da sicil notunun (C) düzeyinde belirlenmesine sebep gösterilemeyeceği belirtilerek, objektif olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 27/11/2013 günlü, E:2013/131, K:2013/807 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 30/03/2017 günlü, E:2017/372, K:2017/506 Sayılı kararıyla; aynı gerekçelerle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, dava konusu değerlendirme yılı içerisinde herhangi bir disiplin cezası almadığı, bunun yanında, almış olduğu 2 adet ikaz yazısının da sicil notunun (C) düzeyine düşürülmesini gerektirecek mahiyette bulunmadığı, bu haliyle, hakkında yapılan değerlendirme ile verilen sicil notunun objektif olmadığı belirtilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir. KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ÖMER FARUK KEMALOĞLU`NUN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle ısrar kararının Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: KARAR: İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Çanakkale İli, Biga İlçe PTT Merkez Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, dava konusu edilen 2012 yılı sicil ve başarı değerlendirme raporunun 1.sicil amiri tarafından 62 puanla, 2. sicil amiri tarafından ise 69,6 puanla olumlu olarak değerlendirildiği, yıl içerisinde aldığı 2 adet ikaz yazısı da sicil raporuna eklenerek 2012 yılı sicilinin 66 puan ortalamasıyla (C) düzeyinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine söz konusu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır. Davalı idarece, dava konusu işleme dayanak olarak, davacının, mevzuatta herhangi bir posta maddesiyle havalelerin alıcı adresi olarak vasıtalı adres yazılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığı gibi PTT Başmüdürünü "Başmüdür E. Bey" ismi ile, "150. Yıl Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü" olan bir Başmüdürlüğü de "Kadıköy PTT Başmüdürlüğü" olarak yazmasının hoş karşılanmadığı ve Merkezin küçük düşürüldüğünden bahisle 21/09/2012 tarih ve 1330 Sayılı işlemle, yine üst makamlara Biga PTT Merkez Müdürlüğü bilgisi dışında yazdığı yazıların hiyerarşi kurallarına aykırı olduğu, öncelikle bağlı Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 4 bulunduğu Merkez Müdürlüğüne müracaat etmesi, sonuç alınamaması durumunda yine bağlı bulunduğu müdürlük kanalıyla üst makamlara müracaat etmesi gerektiğinden bahisle 11/10/2012 tarih ve 1412 Sayılı işlemle yazılı olarak uyarılması gösterilmiştir. Bunun yanında, davacının, geçmişe ilişkin olarak 2010 ve 2011 yılları sicil ve başarı değerlendirmesi raporlarının sırasıyla, 82 (B) ve 90 (A) düzeyinde düzenlendiği görülmektedir. İLGİLİ MEVZUAT: 399 Sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin "Başarı Değerleme Düzeyleri" başlıklı 42. maddesinde; yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda 59 ve daha aşağı puan alanların (D), 65-70 puan alanların (C), 76-89 puan alanların (B), 90 ve daha yukarı puan alanların (A) olmak üzere personelin dört başarı düzeyinde değerlendirileceği; "Sicil ve başarı değerlemesi sonucunda yapılacak işlem" başlıklı 43. maddesinde ise; sicil ve başarı değerlemeleri; (D) düzeyinde olanlarla, başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılacağı, bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmelerinin feshedileceği ve haklarında 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, sicili (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2`si oranında, (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4`ü oranında, (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8`i oranında, başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmelerinin yenileneceği, (D) düzeyinde bulunanlara ise başarı ücreti ödenmeyeceği hususları düzenlenmiştir. Söz konusu KHK`ye dayanılarak hazırlanan 15/11/1990 günlü, 20696 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin "Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması" başlıklı 12. maddesinde; formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi bölümünün, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulacağı, soruların ise 100 tam not üzerinden değerlendirileceği, sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalamasının, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu göstereceği, bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalamasının sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu göstereceği, bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notunun; 59 ve daha aşağı puan alanlar (D), 60-75 puan alanlar (C), 76-89 puan alanlar (B), 90 ve daha yukarı puan alanlar (A) düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personelin dört başarı düzeyine ayrılacağı, sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemelerinin şart olduğu, bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporların geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, sicil raporlarının; her yıl için yeniden düzenlenen, ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki mesleki bilgisini, deneyimini ve verimliliğini yansıtan ve tüm bu hususların yetkili sicil amirlerince değerlendirilmesinden sonra oluşan hukuki belge olduğu; sicil raporlarındaki kanaatin oluşmasına etki eden hususların bilgi ve belgeye dayandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, "sicillerin objektifliği" ilkesi uyarınca davacı hakkında amirleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sicil notunun düşürülmesine neden olan hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılması gerektiği, davacının sicil notunun düşük verilmesine neden olacak herhangi bir adli, cezai veya disiplin suçunun bulunmadığı, yıl içerisinde bir posta havalesinde adres ve alıcı bilgisini hatalı yazmasından ve görev Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 3 / 4 yaptığı PTT Merkez Müdürlüğü bilgisi dışında, hiyerarşi kurallarına aykırı olarak üst makamlara müracaat ettiğinden bahisle verilen disiplin cezası niteliğinde olmayan yazılı ikazların da, 2012 yılı sicil notunun (66) puanla (C) düzeyinde belirlenmesini gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşıldığından, objektif olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Sonuç: Açıklanan nedenlerle; 1. 2577 Sayılı Kanun`un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Çanakkale İdare Mahkemesi`nin 30/03/2017 günlü, E:2017/372, K:2017/506 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, 3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Çanakkale İdare Mahkemesine gönderilmesine, 4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/01/2019 gününde oyçokluğu ile karar verildi. (X) KARŞI OY: X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Çanakkale İdare Mahkemesince verilen 30/03/2017 günlü, E:2017/372, K:2017/506 Sayılı ısrar kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube