Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AVUKATLAR ÖZEN VE DOĞRULUK KURALLARINA GÖRE HAREKET ETMEK, KAMUNUN İNANCINI VE MESLEĞE GÜVENİNİ SAĞLAYACAK BİÇİMDE SADAKATLE DAVRANMAK MESLEĞİN İTİBARINI SARSACAK HER TÜRLÜ DAVRANIŞTAN KAÇINMAK ZORUNDADIR.

Tarih
20.01.2018
Esas
2017/775

Karar
2018/58
 

Şikâyetli avukat hakkında; “Tahsil ettiği parayı dosyaya yaklaşık 3 yıl geçmiş olmasına rağmen bildirmediği, ayrıca da dosyada şikâyetçi aleyhine işlem yapıp gayrimenkul haczi talebinde de bulunduğu” iddiası üzerine başlatılan disiplin kovuşturmasında, eylem sabit görülerek ceza tayin edilmiştir. 

Şikâyetli önceki savunmalarında özetle; yaptığı tahsilat sonrası müvekkili Şirkete gerekli hesaplamaları yaptığını tahsilat harcının yatırılması konusunda bilgi verdiğini sonra müvekkil şirketi tarafından haksız şekilde azledildiğini, icradan gelen muhtıra üzerine eski müvekkili … Şirketinin tahsil harcını yatırmadığını öğrendiğini ve derhal 26.03.2015 tarihinde tahsil harcını 710,70 TL olarak yatırdığını ve makbuzu ekte sunduğunu dosyada herhangi bir meslek ihmali olmadığını, özensizlik olmadığını ve harç kaybının da olmadığını beyan etmiştir. 

İncelenen dosya kapsamında Baro Yönetim Kurulu’nun 01.03.2016 günlü kararı ile şikâyetli hakkında Avukatlık Kanunu’nun 34, 134, TBB Meslek Kuralları’nın 3 ve 4. maddeleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği, 

Alacaklı vekili sıfatı ile şikâyetli avukat tarafından 04.06.2012 günü imzalanmış ‘... 10. İcra Müdürlüğünün 2011/7746 sayılı ve ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/860 esas sayılı hesaplanmış dosya alacağına mahsuben borçlu N.U. adına A.N.Y.’den nakden 20.000 TL (yirmibinliradır) alınmıştır.’ ifadeleri yazan belgenin dosyamız içerisinde olduğu, 

... 10. İcra Dairesi 2011/7746 esas sayılı dosyasının örneğinin dosyamızda kazandırıldığı, 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.08.2016 gün ve 68215580-101-05-35-2015/2369-AVK/23173/49384 sayılı yazısı ile şikâyetli avukat hakkında, yapılan inceleme sonunda 21.12.2015 günlü ‘Olur’ ile soruşturma izni verilmesinin gerekli görülmediğinin bildirildiği, 

Baro Disiplin Kurulu’nun “…Şikâyetlinin her ne kadar tahsilata rağmen gayrimenkul haciz talebinde bulunması nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş ise de, bu haciz talebinin şikâyetli tarafından yapılmadığı, doğrulanmayan bu iddiadan dolayı disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verildiği ancak yaptığı tahsilatı makul süre içerisinde icra dairesine bildirmesi gerektiği halde ihmal ederek Avukatlık Kanunu’nun 134, TBB Meslek Kurallarının 3, 4. maddelerine aykırı davrandığı…” gerekçesiyle oy birliği ile şikâyetli hakkında kınama cezası verildiği, 

Şikâyetlinin disiplin sicil özetinde eylem tarihi itibariyle tekerrüre esas ceza olmadığı, 

Şikâyetli avukatın 12.07.2017 kayıt tarihli itiraz dilekçesinde özetle; önceki savunmalarını tekrarla, müvekkil şirketin iç sorunları nedeniyle ihmal ettiği harcın öğrenir öğrenmez kendisi tarafından yatırıldığını hal böyleyken kınama cezası ile cezalandırılmasının yasaya ve vicdana aykırı olduğunu beyanla aleyhine tesis edilen cezanın kaldırılmasını talep ettiği, 

Şikâyetçinin 24.08.2017 kayıt tarihli itiraza cevap dilekçesinde özetle; ... 10. İcra Dairesinin 2011/7746 esas sayılı dosyası için şikâyetliye 04.06.2012 günü dosya borcunun büyük bir kısmı için 20.000 TL vermesine ve şikâyetliye defaten bu meblağı dosyaya düşmesi gerektiğini belirtmesine rağmen, ödemesinin şikâyetli tarafından icra dosyasına yatırılmayarak faiz işlemesine devam ettiğini beyan ederek, şikâyetlinin itirazını kabul etmediğini bildirdiği görülmüştür. 

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. 

Şikâyetli avukatın yaptığı tahsilatı makul süre içerisinde icra dairesine bildirmesi gerektiği halde ihmal ederek bildirmediği ve Avukatlık Kanunu’nun 134, TBB Meslek Kuralları’nın 3, 4. maddelerine aykırı davrandığı ve disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu kararı hukuken isabetli olmakla şikâyetli avukatın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir. 

 Gereği düşünüldü: 

 1-Şikâyetlinin itirazının reddine, ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 05.05.2017 gün ve 2016/71 Esas, 2017/85 Karar sayılı kararının ONANMASINA,           

 2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere, 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube