Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA ARTIK BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİANT İSTENEMEYECEĞİ

DAVA : Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesince kocanın açtığı boşanma davasının reddine, kadının açtığı boşanma davası, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası davasının kabulüne dair verilen 22.1.2002 gün ve 2000/525-2002/9 sayılı kararın incelenmesi davacı-karşılık davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 14.11.2002 gün ve 2002/10913-12369 sayılı ilamı ile, ( ...Toplanan delillerden; davacının ( kocanın ) eşini dövdüğü, evine bakmadığı, ağır hakaretlerde bulunduğu, buna karşılık kadının da eşinin arabasını taşladığı, eve almadığı, kolunuda ısırdığı anlaşılmaktadır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına kadın da ( davalı da ) sebebiyet vermiştir.Gerçekleşen bu durum karşısında kocanın davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde isteğin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü

DAVA : Kocanın açtığı asıl dava; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma, kadının açtığı birleştirilen dava; pek fena muamele ve cana kast nedeniyle boşanma, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası istemine ilişkindir.

Mahkemenin, "kocanın yanındaki sekreterle çok samimi konuşma ve davranış içinde bulunmasından eşinin rahatsız olduğu, tabii olarak eşini kıskandığı, kocanın eşini dövdüğü, evine bakmadığı, eşine hakaret edip, aşağıladığı, en son tartışmada eşini dövdüğü sırada kadının eşinin arabasını taşlaması, eve almaması ve kolunu ısırması gibi davranışlarının kocanın çok ağır kusuru karşısında kendisini savunmaya yönelik olduğu, şiddetli geçimsizliğin kocanın ağır kusurundan kaynaklandığı" gerekçesiyle kocanın açtığı boşanma davasının reddine, kadının açtığı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, 10.000.000.000 TL. manevi tazminat ile aylık 200.000.000 TL. yoksulluk nafakasının kocadan alınarak kadına verilmesine dair verdiği karar yukarıda açıklanan nedenle boşanma yönünden Özel Daire`ce bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Bozma ilamında kadın tarafından yapıldığı belirtilen eşinin arabasını taşlaması, eve almaması ve kolunu ısırması eylemleri kocanın 12.04.2000 tarihinde açtığı boşanma davasından sonra, kadının 19.07.2000 tarihinde açtığı boşanma davasından öncedir. Bu nedenle, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle kocanın açtığı boşanma davasında, kadının bozma kararına gerekçe yapılan bu davranışları henüz gerçekleşmediğinden, kadının da evlilik birliğinin temelinden sarılmasına neden olduğu kabul edilemez.

O halde, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre kocanın açtığı boşanma davasının reddine, kadının açtığı boşanma davasının kabulüne dair verilen kararda direnilmesi usul ve yasaya uygundur.

Ne var ki; bozma sebebine göre diğer yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenmediğinden dosya Özel Daire`ye gönderilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, boşanmaya ilişkin temyiz itirazları dışında kalan sair temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 2.Hukuk Dairesi`ne gönderilmesine, 16.06.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube