Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KATILMA İSTEĞİ REDDEDİLEN KİŞİYE BU RED KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ VERİLEN KONU KARARA KARŞI TEMYİZ YOLUNUN AÇIK OLDUĞU TEMYİZ ETME SÜRESİ DOLDURULDUKTAN SONRA KONU KARARIN  TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE BELİRTİLEN EKSİKLİK  TAMAMLANDIKTAN SONRA DOSYANIN TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN  CEZA GENEL KURULUNA İADESİ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
Kararı veren
 
Kararı veren
Yargıtay Dairesi: Ceza Genel Kurulu
Mahkemesi:Ceza Dairesi
Sayısı: 83-24
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık ... hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama
yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesince 06.03.2019 tarih ve 83-24 sayı ile; sanığın TCK`nın 314/2, 3713
sayılı Kanun`un 5/1, TCK`nın 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla
cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve
mahsuba karar verilmiştir.
Hükmün sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
24.05.2019 tarihli ve 55597 sayılı “onama” istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına
gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
Temyiz incelemesi yapan Ceza Genel Kurulunca dosya incelenip görüşülerek gereği düşünüldü:
Hükmolunan ceza süresi yönünden yasal şartları oluşmadığından sanık müdafisinin duruşmalı inceleme
isteminin CMK’nın 299. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye
olma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün isabetli olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de;
Yargıtay İç Yönetmeliği`nin 27. maddesi uyarınca öncelikle, sanık hakkındaki davaya katılma istemi
reddedilen ...`e gerekçeli kararın tebliğinin gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir.
İncelenen dosya kapsamından;
15.07.2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi
sırasında ve sonrasında ülke genelinde darbe girişimiyle bağlantılı ya da doğrudan darbe girişimiyle
bağlantılı olmasa bile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi
hakkında Türkiye genelinde soruşturma başlatıldığı,
24.02.2011 tarihinden itibaren Yargıtay Üyesi olarak görev yapmaktayken, 23.07.2016 tarihli ve 29779
sayılı ikinci mükerrer Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 22. maddesiyle 2797 sayılı Yargıtay Kanunu`na
eklenen geçici 15. madde uyarınca Yargıtay Üyeliği sona eren sanık ...’ın Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak
görevlendirilmesinin ardından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca 24.08.2016 tarih ve
426 sayı ile; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisak ve irtibatının sabit görüldüğünden bahisle
meslekten çıkarılmasına karar verildiği,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanığa atılı ağır cezalık suç niteliğindeki silahlı terör örgütü üyesi
olma suçunun suçüstü hâlinde işlendiği değerlendirilerek genel hükümlere göre ve 5271 sayılı CMK`nın
161. maddesinin sekizinci fıkrasına uygun olarak başlatılıp yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen
fezlekenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca
düzenlenen iddianame üzerine sanık hakkında aynı suçtan cezalandırılması istemiyle Yargıtay 9. Ceza
Dairesine kamu davası açıldığı,
Yargılama devam etmekte iken ...’in, vekili aracılığıyla 29.01.2018 tarihli dilekçe ile 01.03.2018 havale
11/02/2020 12:36 Yarg?tay Bilgi ??lem Merkezi M?d?rl??? Taraf?ndan Olu?turulmu?tur. Sayfa 1
YARGITAY BA?KANLI?I
tarihli dilekçe ile de bizzat, sanık hakkındaki kamu davasına katılma isteğinde bulunduğu, Özel Dairece
10.05.2018 tarihli ikinci oturumda 01.03.2018 tarihli dilekçenin okunduğu ve “Sanık hakkında açılan
kamu davasının silahlı örgüte üye olma suçunu kapsadığı yargılama konusu suçun niteliği itibarıyla
katılma talebinde bulunanların doğrudan zarar görmesinin söz konusu olmadığı bu nedenlerle
01.03.2018 tarihli dilekçe ile kamu davasına katılma talebinde bulunan ...`in katılma talebinin reddine,”
karar verildiği,
Katılma isteği reddedilen ... ve vekilinin hazır bulunmadığı 06.03.2019 tarihli oturumda hükmün
açıklandığı, gerekçeli kararın da ...’e tebliğ edilmediği,
Hükmün sanık ve müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine Ceza Genel Kurulunca temyiz incelemesi
yapılması için dosyanın Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderildiği,
Anlaşılmaktadır.
Temyiz mahkemesince temyiz davasının görülebilmesi için, temyiz kanun yoluna başvuru hakkı
olanların tamamının kararı tefhim veya tebliğ yoluyla öğrenmelerinin sağlanması kanuni bir
zorunluluktur. Nitekim 5271 sayılı CMK’nın “Kararların açıklanması ve tebliği” başlıklı 35. maddesinin 2.
fıkrasında; “Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim
veya mahkeme kararları, hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanun`un "Kanun yollarına başvurma hakkı" başlıklı 260. maddesinin ilk fıkrasında ise;
“Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan
sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek
surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır" denilmek suretiyle davaya katılma
isteği karara bağlanmamış bulunanların da kanun yoluna başvuru haklarının bulunduğu açıkça kabul
edilmiştir.
Bu açıklamalar ışığında ön sorun değerlendirildiğinde;
...’in 29.01.2018 ve 01.03.2018 havale tarihli dilekçelerle yaptığı katılma isteğinin ilk derece
yargılaması yapan Özel Dairece reddedilmiş olması karşısında; CMK`nın 260. maddesi uyarınca kanun
yollarına başvurma hakkının bulunduğu hususunda kuşku bulunmayan ...`e, aynı Kanun`un 35. maddesi
gereğince gerekçeli kararın tebliğinin sağlanarak kanuni temyiz süresinin başlatılması; kararın ...
tarafından temyiz edilmemesi durumunda temyiz davasının temyiz isteklerinin süresinde kabul edilmesi
hâlinde sadece sanık ve müdafisinin temyiziyle sınırlı olarak sonuçlandırılması; ... tarafından da temyiz
edilmesi durumunda ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ek tebliğname düzenlenmesi sağlanıp
temyiz isteklerinin birlikte ve tek seferde incelenerek temyiz davasının sonuçlandırılması
gerekmektedir.
Bu itibarla, öncelikle Özel Dairenin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği hükmün katılma isteği
reddedilen ... vekiline tebliğ edilmesi, verdiği takdirde temyiz dilekçesinin CMK`nın 297. maddesinin
birinci fıkrası gereğince sanık ... müdafisine tebliği ile bu hususta ek tebliğname düzenlenmesi ve
yapılacak tebligata ilişkin evrakın eklenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine ve belirtilen
eksiklik tamamlandıktan sonra dosyanın Ceza Genel Kuruluna iadesi kaydıyla Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına tevdi edilmesine karar verilmesi gerekmektedir.
SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle;
Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 06.03.2019 tarihli ve 83-24 sayılı; sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne
üye olma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, katılma isteği reddedilen ... vekiline CMK`nın 35.
maddesi uyarınca tebliği ile sair işlemlerin yapılabilmesi amacıyla dosyanın Yargıtay 9. Ceza Dairesine
gönderilmesi ve belirtilen eksiklik tamamlandıktan sonra dosyanın temyiz incelemesinin yapılabilmesi
için Ceza Genel Kuruluna iadesi kaydıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE,
07.11.2019 tarihinde yapılan müzakerede oy birliğiyle karar verildi..
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube