Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BAŞVURUSUNUN REDDİNİN İMAR PLANININ UYGULAMA İŞLEMİ OLDUĞU - DAVANIN SÜREAŞIMI SEBEBİYLE REDDEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ


T.C DANIŞTAY 
.İdari Dava Daireleri Kurulu 
Esas: 2009/ 235 
Karar: 2013 / 1951 
Karar Tarihi: 20.05.2013

İstemin Özeti: Adana 1. İdare Mahkemesi`nin 25.7.2008 günlü. E:2008/816, K:2008/1047 Sayılı kararının, davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulüyle ısrar kararının Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

Dava; Kozan ilçesi, Tufanpaşa Mahallesi, 94 ada, 16 numaralı parselde bulunan ve imar planında konut alanına ayrılmış bulunan taşınmazın bir kısmının yaya yoluna dönüştürülmesi yolunda imar planı değişikliği yapılmasına dair Kozan Belediye Meclisi`nin 4.6.2004 günlü, 59 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır. 

Adana 1. İdare Mahkemesi`nin 31.3.2005 günlü, E:2005/115, K:2005/400 Sayılı kararıyla: davacı tarafından, evinin etrafına duvar yapmak amacıyla davalı idareye yaptığı başvuru üzerine, imar planı tadilatını 5.1.2005 tarihinde öğrendiği ileri sürülmekteyse de, davalı idarece davacıya hitaben gönderilen ve davacının eşi Cumali Bilgili`ye 4.8.2004 tarihinde tebliğ edilen ve içeriğinde uyuşmazlığa konu alanın imar planında yol olarak ayrıldığı hususu da belirtilen kamulaştırma için davet yazısı ile anlaşma olmadığına dair tutanakta. 94 ada 15 ve 16 numaralı parsellerin imar planında yol olarak göründüğünün davacı tarafından öğrenilmesine rağmen 60 günlük dava açma süresinden sonraki bir tarih olan 12.1.2005 günü açılan davanın, süreaşımı sebebiyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle süreaşımı sebebiyle reddine karar verilmiştir. 

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Altıncı Dairesi`nin 3.12.2007 günlü, E:2005/6041, K:2007/7151 Sayılı kararıyla: davacının, imar planının uygulanması niteliğinde, arsasının etrafına duvar örülmesi için izin verilmesi istemiyle 19.11.2004 tarihinde davalı idareye yaptığı başvurunun, imar planında yol olarak değişiklik yapıldığından bahisle 5.1.2005 tarihli işlemle reddi üzerine, yasal süre içinde 12.1.2003 tarihinde, anılan işlemin dayanağı düzenleyici işlem niteliğindeki imar planı değişikliğinin iptali istemiyle bu davanın açıldığı; bu durumda, davanın esasının incelenmesi gerekirken süreaşımı sebebiyle reddedilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak ve "dava konusu işlemin öğrenme tarihinden sonra yapılacak başvuru üzerine tesis edilen işlemin dava açma süresini canlandırmayacağının da tartışmasız olduğunu"da belirterek davanın süreaşımı sebebiyle reddine dair ilk kararında ısrar etmiştir. 

Davacı, Adana 1. İdare Mahkemesi`nin 25.7.2008 günlü, E:2008/816, K:2008/1047 Sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. 

2577 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. Fıkrasında; dava açma süresinin, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay`da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildiriminin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı, 4. fıkrasında ise, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceği kurala bağlanmıştır. 

İmar planlarının uygulamaya konulması ile birlikte her uygulama işlemi üzerine, uygulama işlemi ile birlikte imar planına veya doğrudan işlemin dayanağı olan imar planına karşı dava açma hakkı bulunmakta ve bu aşamada dava açma süresi uygulama işleminin süresine tabi bulunmaktadır. 

Dosyanın incelenmesinden. Kozan ilçesi, Tufanpaşa Mahallesi, 94 ada, 15 ve 16 numaralı parsellerde bulunan taşınmazın imar planında yol olarak görünen kısmının kamulaştırılması için 13.7.2004 günlü, 138 Sayılı Kozan Belediye Encümeni kararının alındığı; bu kararın ve davacıya ait taşınmazın kamulaştırmasının yapılması için 11.8.2004 tarihi saat 15:30`da davalı idareye başvurulması gerektiği hususunun, davacıya bildirilmesine dair 3.8.2004 günlü, 65-906 Sayılı Kıymet Takdir Komisyonu yazısının, 4.8.2004 tarihinde davacının eşine tebliğ edildiği; davacıya ait 16 parsel sayılı taşınmazın yol olarak görünen kısmıyla ilgili 7,000 TL istendiği için anlaşma olmadığı hususunda davacının da imzaladığı tutanak düzenlendiği: daha sonra davacının arsasının etrafına duvar örmesi için izin verilmesi istemiyle 19.11.2004 tarihinde davalı idareye yaptığı başvurunun, 4.6.2004 günlü, 59 Sayılı Kozan Belediye Meclisi kararıyla imar planında yol olarak değişiklik yapıldığı ve kamulaştırma işlemlerinin sonuçlanmasından sonra söz konusu duvarın yapılabileceğinden bahisle 5.1.2005 tarihli işlemle reddedildiği; bunun üzerine, 12.1.2003 tarihinde, anılan işlemin dayanağı düzenleyici işlem niteliğindeki, 4.6.2004 günlü, 59 Sayılı Kozan Belediye Meclisi kararıyla yapılan imar planı değişikliğinin iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlıkta, davacının, arsasının etrafına duvar örülmesi için izin verilmesi istemiyle 19.11.2004 tarihinde davalı idareye yaptığı başvurusu, imar durumu verilmesi istemi niteliğinde ve bu başvurunun reddine dair 5.1.2005 tarihli işlem de, davaya konu imar planının uygulama işlemi olduğundan, söz konusu başvurunun reddi üzerine, imar planı değişikliğinin iptali istemiyle 60 günlük yasal süre içinde 12.1.2003 tarihinde açtığı bu davanın esasının incelenmesi gerekirken süreaşımı sebebiyle reddedilmesinde isabet görülmemiştir. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Adana 1. İdare Mahkemesi`nce verilen 25.7.2008 günlü, E:2008/816, K:2008/1047 Sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.05.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 


KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, Adana 1. İdare Mahkemesi`nin 25.7.2008 günlü, E:2008/816, K:2008/1047 Sayılı kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube